О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

285

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение-втори състав, в закрито съдебно заседание на …27. 04.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№194/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Министерство на труда и социалната политика против опреде - ление №50/27.01.2015г., постановено по гр.д.№407/14г. по описа на ШОС, с което е върната депозираната на 16.07.2014г. искова молба от Министерство на труда и социалната политика против И.Т.И. и „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен с предявен иск за заплащане на сумата от 101 493, 60 евро и производството по делото е прекратено.В жал -бата се твърди, че обжалваното определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемите И.Т.И. и СНЦ „Център за изследване на поли -тическите процеси”, гр.Шумен, представлявано от председателя на УС Георги Атанасов Георгиев, в подадения писмен отговор поддържат становище за неос - нователност на жалбата и молят обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.  

Производството пред ШОС е образувано по предявени от Министерство на труда и социалната политика против И.Т.И. и СНЦ „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен/с неправилно посочена в исковата молба правно-организационна форма-кооперация/ искове за осъждане на ответниците да заплатят на ищеца обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 101 493, 60 евро, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на увреждане-23.06.2010г. до окончателното й изплащане.В исковата си молба ищецът е посочил, че МТСП чрез своята главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” е Изпълнителна агенция по програма ФАР и договарящ орган по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с цитираната програма.По една от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно BG2004/006-070.05.01 - „Интеграция на пазара на труда на етническите малцин - нствени групи”, е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG2004/006-070.05.01.21 с бенефициент СНЦ „Център за изследване на поли -тическите процеси”, гр.Шумен, представляван от И.Т.И.-ръково- дител на проекта.При осъществяване на проекта са установени нарушения, водещи до непостигане на целите на проекта, въз основа на което ИА по програма ФАР не е одобрила финалния отчет по посочения договор, като счита всички извършени по него разходи за недопустими.За горното бенефициентът е уведомен от ИА по програма ФАР и от него е изискано връщане на всички получени по договора суми.

С определение от 28.12.2010г., постановено по НОХД №1965/10г. по описа на ШРС, е одобрено постигнатото между страните в наказателното производ -ство споразумение, с което е прието за безспорно установено, че обвиняемият И.Т.И. е виновен за това, че в периода месец май 2007г.-месец декември 2008г., при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице - представител на пълномощника на „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, присвоил чужди пари, част от които са на фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, а друга част са предоста -вени на българската държава от Европейския съюз, връчени му в това му качество да ги управлява по проект BG 2004/006-070.05.01.21 - „Интеграция на малцинствата” на територията на Шуменска област, чрез обучение по занаят „Керамика” по програма ФАР, като за улесняване на деянието е извършил и две документни престъпления, а именно, действайки като подбудител и помагач участвал в съставянето на официален документ с невярно съдържание - РКО №47/30.05.2008г., отразяващ плащане по граждански договор на Христина Иванова Димитрова за работа по проекта през м.май 2008г. и неистински официален документ - преводно нареждане  от 29.05.2008г., на което е придаден вид, че е издадено от „Postbank”, клон Шумен, за да отрази плащане, свързано с една от основните дейности по проекта-обучение от страна на ЦИПП към НЦПО при БТПП, клон Шумен, като целта на изготвянето на двата документа била да бъдат използвани като доказателство за извършени разходи по проекта и присвоените пари са внесени преди приключване на съдебното следствие - престъпление по чл.205, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.202, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.201 от НК, вр. чл.26 от НК, като деянието е извършено виновно при пряк умисъл.С оглед така сключеното споразумение за МТСП е налице правен интерес от предявяване на иск за осъждане на ответниците да му заплатят сумата от 101 493, 60 евро, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждане-23. 06.2010г.Причинената щета е в пряка връзка и произтича от деянието на И.Т.И., за което той е признат за виновен и осъден с влязла в сила присъда.Съществува причинно-следствена връзка между това деяние и причи -нения резултат - присвояване на чужди пари, част от които са на фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, а друга част са предоставени на българската държава от Европейския съюз.

След оставяне на производството без движение за отстраняване нередовности на исковата молба с уточняваща молба от 01.10.2014г. ищецът е посочил, че пряка и непосредствена последица от деянието на И.Т.И., за което същият е осъден, е цялостното неизпълнение на проекта, за който е сключен посоченият в исковата молба договор със СНЦ „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, което е било представлявано от ответ- ника физическо лице в качеството му на ръководител на проекта.Юридическото лице, страна по договора, отговаря за действията на И.Т.И. на осн. чл. 49 от ЗЗД, като двамата ответници са солидарно задължени към ищеца за причинените му имуществени вреди.Вредоностният резултат е настъпил пряко от противоправното поведение на дееца, т.к. МТСП е задължено да въз -станови в бюджета на ЕС всички неправомерно изразходвани от бенефициента средства.Посочено е, че сумата от 101 493, 60 евро се претендира на деликтно основание, както и, че по силата на цитираното споразумение ответникът не е внасял суми по сметка на ищеца, предвид което и сумата не се явява повторно поискана.

След повторно оставяне на производството без движение за отстраняване нередовности на исковата молба с уточняваща молба от 27.01.2015г. ищецът е посочил, че с влязла в сила присъда е установено, че И.Т.И. е действал в качеството си на длъжностно лице - представител на „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен и в това си качество е присвоил чужди пари.Посочил е, че солидарната отговорност на ответниците произтича от нормата на чл.49 от ЗЗД, като първият ответник отговаря на осн. чл.45 от ЗЗД, а вторият на осн. чл.49 от ЗЗД.Посочил е, че отговорността на ответниците е деликтна, т.к. поради извършеното от първия престъпление ище- цът е претърпял имуществена вреда в размер на получените по проекта суми.В съответствие с разпоредбата на чл.74 от НПК ищецът е ощетено от престъп -лението лице, претърпяло имуществени вреди.Тъй като ищецът не е бил уведо -мяван за началото на съдебното наказателно производство, а е получил само препис от протоколното споразумение, и не е предявил граждански иск в наказателното производство.

С обжалваното определение ШОС е приел, че ищецът не е изпълнил даде -ните му указания за уточнение на основанието на исковата претенция, а именно на договорно или деликтно основание предявява иска си, т.к. с молбите си пре - тендира една и съща сума едновременно на договорно и на деликтно основание, поради което е невъзможно да се определи правното основание на исковата пре- тенция.Формално заявеното основание в уточняващата молба от 27.01.2015г., че отговорността е деликтна на осн. чл.45 и чл.49 от ЗЗД е в ясно противоречие със заявеното в същата молба, че поради извършеното престъпление е налице неиз -пълнение на договора и съответно платените по него суми са платени за неизвършени дейности.

Настоящата инстанция приема, че в исковата си молба и в двете уточняващи молби към нея ищецът по исковете ясно е посочил фактическите основания, от които счита, че произтича спорното между страните материално право.Никъде в тези молби не е посочвал, че процесната сумата е дължима солидарно от двама - та ответници на МТСП по силата на възникнала между страните облигационна връзка по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като съответно се претендира да се върне на министерството всичко получено по този договор от СНЦ „Център за изследване на политическите процеси”, гр. Шумен поради едностранното прекратяване на облигационната връзка от страна на ищеца на основанията, предвидени в договора.Твърди се, че ищецът е претърпял имуществени вреди в резултат от извършено от първия ответник физическо лице престъпление, за което той е осъден с влязла в сила присъда, като за вредите, който е понесъл ищецът в резултат от това престъпление, отго -варя солидарно ответникът юридическо лице, т.к. е възложил на първия ответ -ник извършването на работа - управление на проекта „Интеграция на малцин - ствата”, за който проект е бил сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР, и по повод която работа ищецът е претърпял вреди.Твърди се, че имуществените вреди са в пряка причинно -следствена връзка с престъпното деяние на ответника, което деяние е довело до неизпълнение на проекта и поради което МТСП следва да възстанови в бюджета всички предоставени по проекта суми.

Предвид така посочените от ищеца фактически основания на предявените искове, съдът приема, че исковата молба не страда от посочената в обжалваното определение, с което производството е прекратено на осн. чл.129, ал.3 от ГПК, нередовност, предвид което същото следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените дейст -вия, вкл. уточнение от ищеца дали всички твърдени, че са претърпени имущест -вени вреди в резултат от противоправното поведение на ответника физическо лице, са от престъплението, за което той е осъден с влязла в сила присъда, доколкото извършеното от него престъпление, съгласно цитираното споразуме - ние, е за длъжностно присвояване на сумата от 6 646, 84лв., както и уточнение на фактическите твърдения относно това дали процесната сума от 101 493, 60 евро съставлява вече претърпяна имуществена вреда в патримониума на ищеца като юридическо лице на бюджетна издръжка в резултат от противоправното поведение на ответника физическо лице.                         

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №50/27.01.2015г., постановено по гр.д.№407/14г. по описа на ШОС, и

ВРЪЩА делото на Шуменски окръжен съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: