ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Гр.Варна, 02….05.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …02…05.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 195 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр.  чл.274, ал.1, т.2 ГПК, вр. 407, ал. 1 ГПК и е образувано по частна жалба на „Инвестбанк“ АД, подадена чрез адв. Й.Д., против определение № 70//06.02.2018 г. , постановено по гр.д. № 637/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без уважение молба вх.№ 805/02.02.2018 г. на жалбоподателя за издаване на нов изпълнителен лист въз основа на поправеното с решение № 257/23.10.2017 г. решение №70/16.03.2015 г. по гр.д. № 637/2014 г. на ДОС.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност – незаконосъобразност на обжалваното определение, като е молил за отмяната му и за издаване на нов изпълнителен лист въз основа на поправеното решение.

Лицата на насрещната страна Г.А.С. и М.Х.С. не са подали отговор на частната жалба.

Варненският апелативен съд, като взе предвид наведените оплаквания и прецени доказателствата по делото, намира следното:

Частната жалба е депозирана в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, подадена е от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд (чрез адвокат Д., снабдена с представителна власт съгласно приложеното на л. 13 от т.д. 741/2016 г. на ВКС пълномощно) като неизгодно за него и е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 ГПК, акт на съда, редовна е и допустима, а разгледана по същество - неоснователна по следните съображения:

Предмет на производството пред окръжния съд е била молбата на настоящия жалбоподател вх.№ 805 от 02.02.2018 г. за издаване в полза на банката на нов изпълнителен лист въз основа на поправеното с решение №257/23.10.2017г. решение №70/16.03.2015г. по гр.д.№637/2014 г.на ДОС.

Видно е от направеното отбелязване върху решение № 70/16.03.2015 г., постановено по гр.д.№637/2014г. на ДОС, че въз основа на разпореждане №118 от 26.01.2017 г., съдът е издал в полза на „Инвестбанк“ АД изпълнителен лист за сумите от 1 800 лева и 1386,29 лева съдебно-деловодни разноски за двете инстанции. След издаването на изпълнителния лист и след проведено производство по реда на чл. 247 от ГПК е било постановено решение №257/23.10.2017г. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение №70/16.03.2015г. по гр.д.№637/2014г. на ДОС в следния смисъл: на първа страница, втори ред в мотивите и в диспозитива на втори ред, десетата цифра в единния граждански номер на М.Х.С. вместо „3”/три/, да се чете „9”/девет/, т.е. вместо „ЕГН **********”, да се чете „ЕГН **********”, както и поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждане №118 от 26.01.2017г. по гр.д.№637/2014г. на ДОС за издаване на изпълнителен лист №14 от 26.01.2017г., в който единният граждански номер на М.Х.С. вместо „ЕГН **********, да се чете „ЕГН **********”.

Отстраняването на очевидна фактическа грешка в съдебното решение не съставлява основание за издаване на нов изпълнителен лист, а съществуващата очевидна фактическа грешка в изпълнителният лист е основание за неговото поправяне по реда на чл.247 от ГПК, намиращ съответно приложение съгласно чл.406, ал.4 от ГПК, но не и за издаване на нов изпълнителен лист. Изпълнителният лист се издава в един екземпляр и не е предвидена от законодателя възможност за издаване на втори такъв след отстраняване на очевидна фактическа грешка в решението. В случая, доколкото не са били налице условия за издаване на  изпълнителен лист въз основа на допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решението, молбата пред окръжния съд е била неоснователна. Цитираната от настоящия жалбоподател практика на районен съд не съставлява задължителна такава, поради което и не обвързва настоящия състав на съда.

Поради съвпадане на изводите на двете съдебни инстанции, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 70//06.02.2018 г. , постановено по гр.д. № 637/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без уважение молба вх.№ 805/02.02.2018 г. на жалбоподателя за издаване на нов изпълнителен лист въз основа на поправеното с решение № 257/23.10.2017 г. решение №70/16.03.2015 г. по гр.д. № 637/2014 г. на ДОС.

Определението не може да се обжалва.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: