Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

93/03.06.2016 г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 11.05.2016 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 196/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от „Ню пейдж” ЕООД гр.Бургас, чрез процесуалния му представител адв. Р.Т. срещу решение № 2/21.01.2016 по т.д. № 113/2015 год на Окръжен съд Търговище, с което е отхвърлен предявеният срещу „Легал консултинг груп” ЕООД иск с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителния договор, сключен на 01.07.2014 год за покупко-продажба на недвижим имот, за окончателен. По съображения за незаконосъобразност на решението, въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което предявеният иск бъде уважен и присъдени разноските по делото за двете инстанции.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане е иск с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД, предявен от „Ню Пейдж” ЕООД срещу „Легал Консултинг Груп” ЕООД за обявяване за окончателен на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 01.07.2014 год.

От доказателствата по делото, включително и събрани по реда на чл. 266 ал.3 от ГПК се установява от фактическа страна следното:

При сключването на предварителния договор продавачът „Легал Консултинг Груп” ЕООД е бил представляван от пълномощника С.Д.Й. с валидно учредена представителна власт от името на управителя на дружеството И.Д., гражданин на Руска федерация, по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписите и съдържанието от 10.05.2014 год. Съгласно даденото пълномощно на упълномощения е предоставено правото да се разпорежда със всички движими и недвижими вещи на дружествата „Макс Груп” ЕООД, „Легал консултинг Груп” ЕООД и „Сфера Груп Испания” ООД, на които упълномощителят е едноличен собственик, да сключва договори с когото намери за добре и при цена и условия, каквито прецени, както и да получава продажната цена. В съответствие с предоставените правомощия, пълномощникът сключил процесния договор, който в чл. 1.3 предвижда, че плащането на покупната цена в размер на 40 000 евро ще се извърши по посочена от него банкова сметка. От представените банкови извлечения се установява, че в рамките на уговорения срок Н.М.Г. в качеството й на управител на дружеството-купувач е внесла в пълен размер дължимата покупна цена.

Съдът на осн. чл. 363 от ГПК е длъжен да провери дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността върху недвижимия имот по нотариален ред, включително и дали отчуждителят е собственик на имота.

Решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на иска е основано единствено на непредставянето на такива доказателства. До този извод съдът е достигнал поради допуснато от него процесуално нарушение на чл. 146 от ГПК. Докладът по делото е формален и не отговаря на изискванията на закона. В него не се съдържат указания относно релевантните факти, подлежащи на доказване, и разпределянето на доказателствената тежест.

Във въззивното производство е представен нотариален акт № 13 том I рег.№ 261, дело № 7/07.01.2014 год. на нотариус Петя Ангелова с район на действие Районен съд Търговище, от който се установява, че ответникът е придобил процесния имот чрез покупко-продажба и към деня на сключване на предварителния договор, както и към настоящия момент е собственик на имота. Упълномощаването, дадено от И.Д. като управител на „Легал Консултинг груп” ЕООД за извършване на разпоредителни действия с имота, включително за получаване на покупната цена от пълномощника, изразява волята и замества решението на едноличния собственик на капитала на дружеството за сключване на сделката. Предварителният договор съдържа уговорки относно всички съществени елементи на окончателния договор – подробно описание на продаваемия имот, цената, срокът и начина за плащането й, както и часа и мястото на сключване при конкретно посочен нотариус. Поради това съдът намира, че са налице всички предпоставки за обявяване на предварителния договор за окончателен.

С оглед изхода на спора в полза на въззивника следва да се присъдят разноските за двете инстанции в общ размер 4680 лв.

На осн. чл.364 ал.1 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота, както следва: по сметка на Апелативен съд Варна нотариална такса в размер на 322,55 лв. и по сметка на Община Търговище в размер на 605,14 лв. местен данък.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ОТМЕНЯ решение № 2/21.01.2016 по т.д. № 113/2015 год. на Окръжен съд Търговище и вместо него

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН предварителния договор за покупко-продажба, сключен на 01.07.2014 год между „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Охрид” № 4, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 201608712, в качеството му на продавач, представляван от С.Д.Й. с ЕГН **********, упълномощен от управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството И.Д., гражданин на Руска федерация, роден на *** год в Естония, личен номер 39203220***, с пълномощно с нотариална заверка на подписите с рег.№ 1981 и нотариална заверка на съдържанието с рег.№ 1982, том I № 67, извършени на 10.05.2014 год от Гинка Бъндева – помощник нотариус при нотариус Атанас Димов с рег.№ 285 и район на действие РС Бургас, от една страна, и „НЮ ПЕЙДЖ” ЕООД с ЕИК 147063663 със седалище и адрес на управление с.Кошарица, община Несебър, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.М.Г. в качеството на купувач, на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 233 (двеста тридесет и три) в кв. 22 (двадесет и две) по плана на с.Макариополско, община Търговище, с площ от 1000 кв.м. (хиляда кв.м.), който имот е част от УПИ IV (четири римско), по регулационния план на с.Макариополско, общ.Търговище, при граници: изток-улица, запад – имот с пл.№ 234, север – УПИ III-читалище, юг- УПИ V – църква, ведно с построените в имота масивна двуетажна сграда и две масивни едноетажни сгради, за сумата 40000 евро, заплатени от купувача съгласно чл. 1.3 от договора по сметка на пълномощника С.Д.Й. BG32RZBB 915510049623** в Райфайзенбанк – клон Бургас с нареждания за валутен превод от 18.07.2014, 22.07.2014, 23.07.2014 и 24.07.2014 год. Данъчната оценка на имота е 30256,70 лв. съгласно удостоверение № 7505006241/06.10.2015 год от Община Търговище.

ОСЪЖДА „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Охрид” № 4, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 201608712, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството И.Д., гражданин на Руска федерация, роден на *** год в Естония, личен номер 39203220*** да заплати на „НЮ ПЕЙДЖ” ЕООД с ЕИК 147063663 със седалище и адрес на управление с.Кошарица, община Несебър, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.М.Г. разноски за двете инстанции в размер на 4680 лв.

ОСЪЖДА „НЮ ПЕЙДЖ” ЕООД с ЕИК 147063663 със седалище и адрес на управление с.Кошарица, община Несебър, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.М.Г. на осн. чл. 364 ал.1 от ГПК да заплати в полза на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 322,55 лв и по сметка на Община Търговище местен данък в размер на 605,14 лв.

ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА до заплащането на тези разноски на осн. чл. 364 ал.1 от ГПК върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 233 (двеста тридесет и три) в кв. 22 (двадесет и две) по плана на с.Макариополско, община Търговище, с площ от 1000 кв.м. (хиляда кв.м.), който имот е част от УПИ IV (четири римско), по регулационния план на с.Макариополско, общ.Търговище, при граници: изток-улица, запад – имот с пл.№ 234, север – УПИ III-читалище, юг- УПИ V – църква, ведно с построените в имота масивна двуетажна сграда и две масивни едноетажни сгради.

Препис от решението да не се издава до представяне на доказателства от ищеца за заплащане разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)