Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

98/22.06.2017 г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 14.06.2017 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

при секретаря Юлия Калчева, като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 196/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от арх.Д.Д.Б. чрез адв. Ж.Ж. *** срещу решение № 52/24.02.2017 год по гр.д. № 962/2013 год на Окръжен съд Добрич, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 5/13.01.2015 год  по същото дело, като вместо думите“технически проект“ да се чете „идеен проект“. Въззивникът сочи, че съдът се е произнесъл без да е бил редовно сезиран с искане за поправка на очевидна фактическа грешка, поради което решението се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено. Изтъкнал е, че в молбата, подадена от Е.Д.Г. се съдържат оплаквания, касаещи допустимостта и правилността на решението, а те не могат да се поправят от същия съд по реда на чл. 247 от ГПК. Второто съображение в молбата касае съответствието между предмета на делото съгласно исковата молба и мотивите на решението, както и съотношението им с твърдените обстоятелства и предмета на доказване. В този случай би могло да се касае за произнасяне по непредявен иск, непълнота на решението и прочее пороци, чието отстраняване също се осъществява по съвсем друг процесуален ред. Въззивникът е навел оплакване, че съдът е постановил обжалваното решение без да изложи собствени мотиви, което опорочава постановения съдебен акт. В действителност чрез проведената процедура по чл. 247 от ГПК съдът е изменил собственото си решение, което е недопустимо.

В постъпилия отговор от Е.Д.Г.-Н. са изложени доводи за неоснователност на въззивната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдебното решение съдържа произнасянето на съда по спорния предмет, въведен с исковата молба. То представлява единство между мотиви и диспозитив. Когато това единство е нарушено и резолютивната част на решението не съответства на формираната от съда воля в мотивите, говорим за очевидна фактическа грешка. Поради естеството на този порок, той може да бъде отстранен от съда, постановил основното решение, без ограничение във времето, включително и след влизането му в сила.

Първоинстанционният съд е бил сезиран с искове за обезщетяване на имуществени и неимуществени вреди в резултат от нарушени авторски права върху изготвен от ищеца идеен проект за процесната сграда. С решение № 5/13.01.2015 год по гр.д. № 962/2013 год Окръжен съд Добрич се е произнесъл по тези искове, обсъдил е доказателствата по делото и е формирал изводите си въз основа на тях. Мотивите на решението съдържат отговора на съда на поставените от страните материално-правни и процесуални въпроси от значение за изхода на спора. Зачетена е била силата на присъдено нещо по гр.д. № 555/2009 год на ДОС, с което са отречени авторските права на ищеца върху идейния проект. Въпросът за изготвения от ответницата технически проект на сградата е интерпретиран в светлината на събраните доказателства, а именно – че той е самостоятелен проект, изработен въз основа на нов ПУП и не представлява преработка на вече съществуващия идеен проект. Правилността на решението е проверена в рамките на триинстанционния контрол и то е влязло в сила.

Въпреки подробно изложените мотиви относно идейния проект на ищеца, който е предмет на спора, в диспозитива на решението съдът погрешно е посочил, че отхвърля исковете за солидарното осъждане на ответниците да заплатят обезщетение за вреди, произтичащи от преработката на техническия проект. В случая е налице несъответствие между действително формираната воля на съда в подробно изложените мотиви по предявените искове и диспозитива на решението. Затова решението за поправката му е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Ответницата не е претендирала разноски за настоящата инстанция.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 52/24.02.2017 год по гр.д. № 962/2013 год на Окръжен съд Добрич, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 5/13.01.2015 год  по същото дело

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)