О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

254/17.04.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 17. 04.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№196/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.П.С. чрез процесуалния й представител адв.Д. М. против разпореждане №4067/11.06.2018г., постановено по в.гр.д.№31/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната жалба вх.№16652/05.06.2018г., подадена от А.П.С. против решение №802/03.05.2018г., постановено по в.гр.д.№31/18г. по описа на ВОС, гр.о. В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно, т.к. постановеното решение по своята същност представлява опре -деление, с което съдът е оставил без разглеждане подадената от Ц. Савова Ш. жалба, като е приел, че обжалването на описа и оценката е недопустимо. Претендира се разпореждането да бъде отменено и делото върнато на ВОС за администриране на подадената от страната жалба.

Въззиваемите страни Ц. С. Ш. и А.А.М., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№31/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода -дената от Ц. С. Ш. в качеството й на трето за изпълнителното произ -водство лице жалба вх.№29806/01.11.2017г./по описа на ЧСИ/, против действия на ДСИ по изп.д.№20163110406018 по описа на СИС при ВРС, представляващи насоч- ване на изпълнението върху движими вещи/извършени опис и оценка на тези вещи на 24.10.2017г./, за които вещи се твърди, че са собственост на жалбоподателката и се намират в нейно владение, и съответно не са собственост на длъжника в цитира- ното изпълнително производство, образувано по молба на взискателя А. А. . М. против длъжника А.П.С..

Жалбата е подадена от трето лице /обжалващо действия на ДСИ на осн. чл.435, ал.4 от ГПК/, предвид което и на осн.чл.437, ал.2 от ГПК е насрочена за разглежда -не в о.с.з., последното проведено на 11.04.2018г. при редовното призоваване на жалбоподателката, длъжника и взискателя изп.д.№20163110406018 по описа на СИС при ВРС.С решение №802/03.05.2018г., постановено по в.гр.д.№31/18г. по опи- са на ВОС, гр.о., съдът е приел, че подадената от третото лице жалба е допустима, но неоснователна по изложените в мотивната част съображения, предвид което и я е оставил без уважение.

А.С. е подала жалба вх.№16652/05.06.2018г. против решение №802/ 03.05.2018г., постановено по в.гр.д.№31/18г. по описа на ВОС, върната с обжалва -ното разпореждане №4067/11.06.2018г.

ВОС е разгледал и се е произнесъл по същество по подадената от Ц.Ш. жалба против действия на съдебен изпълнител.На осн. чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК постановеният от него акт е окончателен и не подлежи на обжалване пред настоя -щата инстанция /същият не е прекратителен, нито попада в хипотезите на чл.463, ал.2 от ГПК или чл.521, ал.3 от ГПК/.Предвид горното и подадената от А.С. жалба е недопустима като подадена против неподлежащ на обжалване съдебен акт, с който съдът се е произнесъл по същество по жалба против действие на съдебен изпълнител и е потвърдил обжалваното действие поради направения извод за неоснователността й.Като недопустима подадената жалба е подлежала на връщане.Постановеното в този смисъл обжалваното разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №4067/11.06.2018г., постановено по в.гр.д.№31/ 18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: