ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

246

 

гр.Варна,   23   .04.2014 г.

 

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на двадесет и трети април, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

         Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова В.ч.гр.д.№ 197/14г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по въззивна частна жалба, подадена от Б.Г.Б. и от назначения му служебен защитник адв.М.С. срещу определението на Окръжен съд-Варна от 6.01.2014 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1957/11 г. и са присъдените направените по делото разноски. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за връщане на делото на първоинстанционния съд за даване ход по съществото на спора.

         Отговор на частната жалба от противната страна не е подаден.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

         Предявен е иск от Б.Г.Б. срещу И.Б.Б. и Б.Б.Б. с правно основание чл.31, ал.1 от ЗЗД – за унищожаване на договор за дарение, предмет на нот.акт № 13, том ХХVІІІ, н.д.№10136/4.06.1994 г. с твърдения, че наследодателката му не е могла да разбира и ръководи действията си, както и че не е съзнавала последиците от извършената от нея дарствена сделка.

         При постановяване на обжалваното определение, съдът е обсъдил всяко от възраженията на ответниците относно недопустимостта на предявения иск, като е приел, че формираната сила на пресъдено нещо по спора, предмет на гр.д.№ 3983/01 г. на ВРС-ХХХ състав е процесуална пречка за предявяването на иска по чл.31,ал.1 от ЗЗД. Настоящата инстанция изцяло споделя това становище на първоинстанционния съд.

         Гр.дело № 3983/01 г. на ВРС-ХХХ състав е образувано по иск, предявен от Б.Г.Б. с правно основание чл.30 от ЗН. С решение, влязло в сила на 9.12.2010 г. е възстановена запазената част от наследството в размер на ½ в полза на ищеца, чрез намаляване на извършеното дарение, обективирано в нот.акт № 13/1994 г., с който Екатерина Николова Б. е дарила на внучките си – ответвници в процеса недвижим имот, находящ се в гр.Варна, кв.”Чайка”, бл.20, подробно описан в диспозитива на решението. Упражняването на правата по чл.30, ал.1 от ЗН обаче предполага действителна правна сделка, тъй като само такава правна сделка поражда целените с нея последици – преминаване на имущество от патримониума на наследодателката  н патримониума на друго лице.

         С постановяване на решението по гр.д.№ 3983/01 г. на ВРС въпросът относно валидността на процесния договор за дарение е решен, като в отношенията между страните е създадена сила на пресъдено нещо. Преклудирани са всички възражения, обуславящи валидността на този договор. Недопустимо е позоваване на неговата недействителност, след като веднъж ищецът е черпил права именно от действителността му.

         С оглед на тези съображения, правилно първоинстанционният съд е постановил прекратяване на производството по делото поради недопустимост на предявения иск. Обжалваното определение следва да бъде потвърдено изцяло – включително и частта му относно присъдените разноски, тъй като ищецът е освободен единствено от заплащане на такси, но не и от заплащане на разноски при прекратяване на делото.

         По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определението на Окръжен съд-Варна от 6.01.2014 г. по гр.д.№ 1957/11 г.

         Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                                     2.