О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №271

гр.Варна, 20 .04.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на     април през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа  докладваното от съдия Юлия Бажлекова ч.гр.д. № 197 по описа на съда  за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 248, ал.3 ГПК. Образувано е по частна жалба от „П. и м.”ЕООД, чрез юрисконсулт З.Т. срещу определение № 268/26.01.2015г. по гр.д. № 2163/15г. на ВОС в частта, с която е оставена без уважение молбата на частният жалбоподател за изменение на решение №1869/11.11.2015г. в частта за разноските с присъждане на такива за разликата над 175лв. до 340,97лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение и държавна такса.

В частната жалба се излага, че с обжалваното определение ВОС се е произнесъл по искането на жалбоподателя за допълване на решението, като неправилно е приложил разпоредбите на чл.78, ал.1 и ал.3 ГПК, неправилно е определена съразмерността и на практика е толерирал въззиваемата страна тъй като й е присъдил разноски в пъти над установеното. Сторените от въззивника разноски са в размер на 300лв.–юрисконсултско възнаграждение и държавна такса в размер на 50лв., като съобразно уважената част от иска, следва да му се присъдят разноски в размер на 340,97лв., а на въззиваемата страна съразмерно на отхвърлената част от иска следва де се присъди сумата от 9,03лв.

Насрещната страна Р.В.Т. с писмен отговор оспорва основателността на частната жалба. Счита, че съдът правилно е приложил нормите на чл.78, ГПК и ч.7, ал.2, т.1 от Наредба №1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като законосъобразно е присъдил сторените от страните разноски съразмерно на уважената част от исковете. Съобразно отхвърлената част от въззивната жалба искането на въззивника за заплащане на разноски се явява неоснователно. Претендира присъждане на разноските в настоящото производство.

ВнАС прецени следното:

Частната жалба е подадена в срок, но е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на окръжния съд, поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея – прекратено по следните съображения:

Тя е насочена срещу определение постановено от ВОС по реда на чл.248 ГПК. Основното производство по гр.д. № 2163/15г. на ВОС се е развило по повод на подадена въззивна жалба от „Пътища и мостове”ЕООД срещу решение №2403/28.05.2015г., постановено по гр.д.№15692/2014г. по описа на ВРС. Въззивната жалбата е уважена, в частта относно  иска за сумата от 499, 27лв., представляваща възнаграждение за извънреден труд, като в тази част първоинстанционното решение е отменено и искът е отхвърлен. В частта, с която иска за заплащане на обезщетение за забава е уважен, решението е потвърдено. Постановеното от въззивният съд решение не подлежи на обжалване. В срока по чл. 248, ал.1 от ГПК, жалбоподателят е подал молба за допълване на въззивното решение в частта му за разноските. С обжалваното определение, ВОС е допълнил решението, като е осъдил Р.Т. да заплати на „П. и м.” ЕООД разноски в размер на 175лв., съответно „П. и м.е”ЕООД е осъдено да заплати на Р.Т. разноски в размер на 150лв. 

Съгласно разпоредбата на чл. 248,ал.3 от ГПК определението за разноските подлежи на обжалване по реда, по който може да се обжалва решението, а предвид цената на предявените в производството искове и съгласно разпоредбата на чл.280,ал.2,т.3 ГПК, постановеното по делото решение не подлежи на обжалване. Щом решението на окръжния съд е необжалваемо, то и определението, с което е допълнено същото в частта за разноските по реда на чл.248 ГПК не подлежи на обжалване. Следователно, в тази хипотеза не е предвиден инстанционен контрол на определението по чл.248 ГПК и частната жалба срещу него е недопустима. В тази насока са и постановените от ВКС определение №394 от 13.07.2015г. по ч.т.д. №1389/2015 г., II ТО; определение №101 от 06.02.2015г. по ч.т.д. №242/2015г., I ТО; определение № 31 от 16.02.2015г. по ч.гр.д. №473/2015г., II ТО.

Предвид изхода от производството, на ответника по частната жалба на основание чл.78,ал.4 ГПК се дължат разноски в размер на 200лв.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „П. и м.”ЕООД, подадена чрез юрисконсулт З.Т. срещу определение № 268/26.01.2015г. по в.гр.д. № 2163/15г. г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение подадената от него молба за допълване на постановеното по делото решение №1869/11.11.2015г. в частта за разноските с присъждане на такива за разликата над 175лв. до 340,97лв. и ПРЕКРАТЯВА  производството по настоящото дело.

ОСЪЖДА „П. и м.”ЕООД, ЕИК 813029821 гр.Варна, ул.”Д-рП.” №3, ет.4, представлявано от управителя Р.И.К. да заплати на Р.В.Т., ЕГН ********** сумата от 200лв., представляваща разноски за настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба,  в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: