О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

270/09.05.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09. 05.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№197/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от Б.Б.К. и Г.Х.К., двамата чрез процесуалния им представител адв.С.Н., против определение №58/16.02.2017г., постановено по в.гр.д.№28/17г. по описа на ТОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение молбата на Б.Б.К. и Г.Х.К. за освобождаване от държавни такси по делото като неоснователна.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изло -жените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което молбата на жалбоподателите за освобождаване от държавни такси бъде уважена.

Въззиваемата страна „Банка Пиреос България”АД, гр.София, чрез процесуалния си представител адв.К.К. в депозирания отговор по жалбата поддържа стано -вище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№28/17г. по описа на ТОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№22363/30.11.2016г./по описа на ЧСИ/, подадена от Б.Б. К., Г.Х.К. и „Бернес”ЕООД, гр.Попово, представля -вано от управителя Б.Б.К./депозирана по пощата на 28. 11.2016г./, против действие на ЧСИ Г. С., рег.№912, с район на действие ОС - Разград, по изп.д.№20169120401537 - разпределение, обективирано в прото -кол от 25.11.2016г., предявен на 25.11.2016г.

След оставяне на жалбата от ЧСИ без движение с постановление от 30.11. 2016г. с дадени указания до жалбоподателите за отстраняване на нередовностите й, вкл. и за представяне на доказателства за внасяне на дължимата държавна такса по сметка на ТОС, Б.Б.К. и Г.Х. К.са депозирали молба за освобождаване от заплащане на дължимата държав- на такса в размер на 25лв. на осн. чл.83, ал.2 от ГПК, оставена без уважение с обжалваното определение.

   По молбата се е произнесъл ТОС, компетентен да разгледа жалбата против извършеното действие от ЧСИ, който е с район на действие ОС-Разград, по отношение на недвижим имот, находящ се в района на ОС-Търговище, предвид следното.Със Заповед №СД-04-51/25.03.2016г. и №СД-04-57/11.04.2016г. на Мини - стъра на правосъдието по реда на чл.33 от ЗЧСИ архивът на ЧСИ С. Г. /при когото първоначално е било образуваното изп.д.№20148730400147 по описа на ЧСИ С.Г. с рег.№873 и район на действие ОС-Търговище/ е прехвърлен на ЧСИ Г. С. с рег.№912 и район на действие ОС-Разград.От този момент нататък на осн. чл.34 от ЗЧСИ изпълнителните действия по делото, образувано вече под №20169120401537, са продължени от приемащия съдебен изпълнител.Действията се извършват по отношение на недвижими имоти, нахо -дящи се в района на ОС-Търговище, предвид което и ТОС като съд по мястото на изпълнението по см. на чл.436, ал.1 от ГПК е компетентен да се произнесе по подадената жалба, съответно по молбата за освобождаване от заплащане на дъл- жимата държавна такса.

   Критериите, които следва да се съобразяват при установяване основателността на молбата с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК са посочени в цитираната норма.Според представените от Карахасанови декларации за материално и гражданско състоя -ние от 12.12.2016г., същите не притежават недвижимо имущество, нямат влогове, не получават заплата, пенсия, наеми, ренти и други дивиденти, нямат източници на средства за издръжка, издържат едно непълнолетно дете, притежават 1 бр. МПС - Пежо 307, като както дружеството „Бернес 2013”ЕООД, на което едноличен соб -ственик на капитала е Г.К., така и дружеството „Бернес”ЕООД, на което едноличен собственик на капитала е Б.К., са със спряна дейност.

   Съгласно вписванията в Търговския регистър двамата жалбоподатели са едно -лични собственици на капитала на посочените две дружества, които и понастоящем са действащи такива.Видно от материалите по изп.д. двата недвижим имота, били собственост на длъжниците в изп. производство, продадени при принудителното изпълнение, съгласно извършените им опис през м.06.2016г. и оценка през м.07. 2016г. са били функциониращи към посочените дати търговски обекти/магазин за хранителни стоки и магазин за дрехи втора употреба/.При съвкупния анализ на така установеното материално състояние на жалбоподателите, съпоставено от една страна с размера на дължимата от тях държавна такса по подадената жалба против действия на съдебен изпълнител в размер на 25лв. и от друга с вложените от законодателя социални съображения за подпомагане на материално затруднени страни по делата в нормата на чл.83, ал.2 от ГПК съдът приема, че не са налице предвидените в същата предпоставки за освобождаването на жалбоподателите от заплащането на държавни такси в производството.

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на ОС-Търговище обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №58/16.02.2017г., постановено по в.гр.д.№28/17г. по описа на ТОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение молбата на Б.Б.К. и Г.Х.К. за освобож -даване от държавни такси по делото като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: