О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

351/23.05.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 22.05.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 198/2014  по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от „С. голфинг” ЕООД, „С. девелопмънтс” ЕООД, „Съмър мениджмънт Балчик-2011” ЕООД (в открито производство по несъстоятелност), „Арт Балчик-22” ЕООД, „Арт Балчик-27” ЕООД, „Арт Балчик-11” ЕООД, „Арт Балчик-26” ЕООД, „Арт Балчик-28” ЕООД, „Арт Балчик-17ЕООД, - всички със седалище и адрес на управление гр.Варна, „Осми приморски полк” № 54, ет.4     офис 19, срещу определение № 93/17.02.2014 год по в.гр.д. № 101/2014 на Окръжен съд Добрич, с което са оставени без разглеждане частните им жалби срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 13.01.2014 год по изп.д. № 20137390400469 на ЧСИ Слави Сербезов с район на действие Добрички окръжен съд. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното постановление за възлагане бъде отменено. Направили са искане да им бъде даден срок за представяне на удостоверение от СГС, че срещу тях няма образувани искови производства, както и доказателства във връзка с твърденията им, че взискателят не е предявил своевременно иск по чл. 422 ГПК и издадения в негова полза изпълнителен лист е обезсилен. Представено е доказателство, че срещу „Съмър мениджмънт Балчик-2011” ЕООД е ткрито производство по несъстоятелност, с решение № 200/27.02.2014 по т.д. № 89/2014 на ВОС.

Постъпили са отговори от взискателя „Обединена Българска Банка” АД, и от „Лайтхаус Голф ризорт” АД и „Бараж комплект” ООД, в които се излагат доводи за недопустимост, евентуално- неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на обжалваното определение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е по чл. 435 ал.3 от ГПК.

Съгласно цитираната разпоредба право да обжалват постановлението за възлагане имат лицата, внесли задатък до последния ден на проданта, взискателят, когато е участвал като наддавач без да дължи задатък, както и длъжникът поради това, че наддаването не е било извършено надлежно или имотът е бил възложен не по най-високата предложена цена.

Частните жалбоподатели имат качеството длъжници, с изключение на първия от тях – „С. голфинг” ЕООД, производството срещу когото е било прекратено по искане на взискателя. Той не е имал правен интерес да обжалва постановлението за възлагане, но производството срещу него е прекратено правилно, макар и на друго основание. Останалите жалбоподатели като купувачи на ипотекираните имоти, имат качеството длъжници в изпълнителното производство. Ипотеката дава право на взискателя да се удовлетвори от стойността на имота, в чиито и ръце да се намира той. Ето защо правото им на обжалване е обусловено от наличието на визираните в чл. 435 ал.3 ГПК предпоставки. Възраженията им обаче не са свързани с нито едно от посочените основания, а касаят въпроси по същество относно облигационните отношения между страните, които са ирелевантни. Независимо от това, следва да се отбележи, че при извършване на публичната продан не са допуснати нарушения във връзка с надлежното наддаване, а имотът е възложен на единствения наддавач по предложената от него цена.

 По изложените мотиви настоящият състав намира, че първоинстанционният съд правилно и законосъобразно е постановил определение, с което е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 93/17.02.2014 год по в.гр.д. № 101/2014 на Окръжен съд Добрич, с което са оставени без разглеждане частните жалби на „С. голфинг” ЕООД, „С. девелопмънтс” ЕООД, „Съмър мениджмънт Балчик-2011” ЕООД (в открито производство по несъстоятелност), „Арт Балчик-22” ЕООД, „Арт Балчик-27” ЕООД, „Арт Балчик-11” ЕООД, „Арт Балчик-26” ЕООД, „Арт Балчик-28” ЕООД, „Арт Балчик-17ЕООД, - всички със седалище и адрес на управление гр.Варна, „Осми приморски полк” № 54, ет.4       офис 19,  срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 13.01.2014 год по изп.д. № 20137390400469 на ЧСИ Слави Сербезов с район на действие Добрички окръжен съд.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: