РЕШЕНИЕ

 

65

 

Гр.Варна, 17.05.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 17 май 2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                            МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 198 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на Б.Й.Д., подадена чрез адв. Я.П.Я., против решение № 1803/04.12.2017 г., допълнено с определение № 659 от 15.03.2018 г. в частта за разноските, постановено по в.гр.д. №2053/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отменено разпределението от 28.07.2015 г., изготвено по и.д.20137180400490 по описа на ЧСИ С. К.., рег.№718,район на действие ОС-Варна и вместо него е изготвено ново разпределение, съгласно което Б.Й.Д. следва да внесе на осн. чл. 461 от ГПК в едноседмичен срок от влизане в сила на разпределението по сметка на ЧСИ С. К.. сума в размер от 16 296,50 лв., представляваща част от припадащата му се част от дължимите такси и разноски към ЧСИ, като и сумите за удовлетворяване на привилегированите вземания, както следва: 2 819,49 лв. - дължими такси и разноски по TP към ЗЧСИ /по чл.136 ал.1 т.1 и по т.26/ , данък недвижими имоти 66,90 в полза на Община-Варна, 1 059,16 лв. в полза на „ПРИМА С ООД с -присъединен взискател на основание чл.456 от ГПК, 1822,34 лв. в полза на В. Д. П. и 10528,61 лв. в полза на ТБ“ Инвестбанк“ АД, присъединен по право взискател, съгл. чл.459 от ГПК и Б.Й. Д. е осъден да заплати на „Инвестбанк“ АД направените през окръжния съд разноски в размер на 497 лв.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното решение, поради постановяването му в противоречие на закона и поради необоснованост и е молил за неговата отмяна с потвърждаване на разпределението на съдебния изпълнител. Изложил е несъгласие с изводите на окръжния съд, че банката има качеството на присъединен взискател по изпълнителното дело и следва да получи сума по разпределението, както и по отношение на определените от съда суми на останалите взискатели, вменени на жалбоподателя в задължение за внасяне по новото разпределение.

Взискателят „Инвестбанк“ АД, чрез юрисконсулт В., е подал писмен отговор на жалбата и по съображения за правилността на решението на окръжния съд е молил за потвърждаването му.

Взискателите „Прима С“ ООД, Община Варна, „Юробанк България“ АД и длъжникът Г.Д. не са подали отговор на жалбата.

Жалбата е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за нея, а при разглеждането й по същество, съдът намира следното:

Производството пред окръжния съд е било образувано по частна жалба на „Инвестбанк" АД против разпределение по чл. 460 вр. чл. 495 от ГПК на ЧСИ Станимира Костова-Данова, рег.№718, с район на действие ОС-Варна, изготвено по и.д.20137180400490 на 28.07.2015 г., предявено на 06.02.2017 г., с което са определени суми за внасяне от купувача на публичната продан и взискател по делото Б.Й.Д. в размер на 4 155,93 лв., от която дължими разноски по ТР към ЗЧСИ с привилегия по чл. 136, т.1 от ЗЗД – 1768,97 лв.; за Община Варна – с привилегия по чл. 136, т.2 от ЗЗД – 66,90 лв. за данък недвижими имоти;  за „Прима С“ ООД – присъединен взискател с молба от 26.08.2013 г. сумата от 2 320,06 лв., от която 60 лв. такса за присъединяване. Жалбоподателят е останал недоволен от разпределението и го е обжалвал със съображения, че като присъединен по право взискател има право на вземане по разпределението, като за размера му е депозирал удостоверение от 03.02.2017 г. Молил е за отмяна на разпределението на ЧСИ и изготвяне на ново такова с включване на сума за вземането  му.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на жалбата.

Изпълнителното дело е било образувано по молба от 01.07.2009 г. на взискателя Б.Й.Д. срещу длъжника А. Г. Б. за събиране на парично вземане, за което е бил издаден изпълнителен лист. Първоначално делото е било образувано пред друг съдебен изпълнител,  като впоследствие, на 03.07.2013 г., е прехвърлено на ЧСИ  С. К. –Д. и образувано под №20137180400498. С молба от 30.04.2013 г. длъжникът е поискал насочване на изпълнението и срещу имота на длъжника, представляващ ВИЛНО МЯСТО, с площ по документ за собственост от 800 /осемстотин/ кв.м., а по скица с площ 695 /шестстотин деветдесет и пет/ кв.м., намиращо се в землището на с. Константиново, Варненска област, м. Лазур /Ешекчил/, съставляващо урегулиран поземлен имот № IX-239 /девети - двеста тридесет и девет/ в кв.8/осем/но плана на в.з."Лазур", при граници: път, имоти VIII-241 /осми-двеста четиридесет и едно/, №Х-239 /десети-двеста тридесет и девет/ и № XII-247 /дванадесети - двеста четиридесет и седем/, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Вземането на взискателя е било обезпечено в производство по обезпечаване на бъдещ иск чрез възбрана, вписана на 22.03.2007 г. Възбраната по настоящото изпълнително дело е вписана на 04.09.2013 г. Междувременно са били вписани възбрани върху същия имот по други изпълнителни дела, като на 28.06.2011 г. e вписана възбрана в полза на взискателя „Юробанк Еф Джи България“ АД, а на 22.04.2013 г. – в полза на взискателя „Инвестбанк“ АД. По настоящото изпълнително дело с молби по чл. 456, ал.2 ГПК с вземанията си, предмет на други изпълнителни дела, са се присъединили и взискателите „Прима С“ ООД на 26.08.2013 г. и В. Д. П.на 17.10.2014 г. За вземането за местен данък върху имота е присъединен по право и взискателят Община Варна. Недвижимият имот е изнесен на публична продан, като с протокол от 26.09.2014 г. за купувач със сумата от 28 255 лв. е обявен взискателят Б.Й. Д.. Обжалваното разпределение е по чл. 495 от ГПК, като с него са предвидени сумите, които взискателят, обявен за купувач на имота, е длъжен да внесе за изплащане на съразмерните части от вземанията на други взискатели, като в случая съдебният изпълнител е предвидил такива (извън таксите към ЧСИ) само за общината и за присъединения с молба по чл. 456 от ГПК взискател „Прима С“ ООД. Взискателят В. П. изобщо не е посочен като такъв в разпределението, а за банките – взискатели „Юробанк Еф Джи България“ АД и „Инвестбанк“ АД съдебният изпълнител е приел, че не се следват суми, тъй като не е известен размера на вземанията им.

Междувременно длъжникът А. Б. е починала и след спиране на делото на нейно място е конституиран като длъжник наследникът й Г.Д.Г.. Изпълнителното дело е било възобновено на 18.02.2017 г., като едновременно с това е било насрочено и предявяването на разпределението от 28.07.2015 г. Едва с призовката за предявяване на разпределението, „Инвестбанк“ АД е била уведомена за качеството й на присъединен взискател по изпълнителното дело, поради което и на 03.02.2017 г. тя е депозирала удостоверение от ЧСИ за вземането си. Разпределението е било предявено на длъжника и на всички останали, без присъединилия се с писмена молба от 17.10.2014 г. по чл. 456 от ГПК В.П., взискатели.

По спорния пред окръжния съд въпрос, дали „Инвестбанк“ АД има качеството на присъединен по право взискател и следвало ли е да бъдат определени от съдебния изпълнител суми за него, вносими от взискателя – купувач на публичната продан, настоящата инстанция намира следното:

Както е прието в т.5 от ТР от 26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г. на ВКС, ОСГТК, всички кредитори, в чиято полза е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана се считат присъединени взискатели, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. Без значение е дали запорът или възбраната са наложени в обезпечителното, или в изпълнителното производство. Всички кредитори с наложени запори и възбрани върху вещ, като присъединени по право (не по тяхна молба), се уведомяват от съдебния изпълнител за насочването на изпълнението, за насрочването на описа и проданта, както и за разпределението; В мотивите на тълкувателното решение е посочено, че когато изпълнението е насочено върху недвижим имот, присъединени по право са тези взискатели, чиято възбрана е вписана преди насочването на изпълнението от конкуриращия взискател върху имота чрез вписването на възбрана съгласно чл.483 ГПК (чл.373 ГПК отм.), защото само тези възбрани стават известни на конкуриращия взискател и само тях съдебният изпълнител е длъжен да установи. След този момент и до изготвяне на разпределението съдебният изпълнител не следи за вписването на нови възбрани. Ако след този момент бъдат наложени нови възбрани, последващите кредитори могат да се присъединят до изготвяне на разпределението, но това може да стане само по тяхна молба.

В настоящия случай, възбраните на двете банки „Юробанк Еф Джи България“ АД и „Инвестбанк“ АД (съответно от 28.06.2011г. и от 22.04.2013 г.) са били вписани преди възбраната на конкуриращия взискател по чл. 483 ГПК (на 04.09.2013 г.) по настоящото изпълнително дело и те са били известни на съдебния изпълнител при насочването на изпълнението върху възбранения имот. Това означава, че тези взискатели са присъединени по право и те следва да участват по делото, като бъдат уведомявани от съдебния изпълнител за насочването на изпълнението, за насрочването на описа и проданта, както и за разпределението. В случая, банките са били уведомени едва след изготвяне на обжалваното разпределение, поради което и жалбоподателят „Инвестбанк“ АД е представил удостоверението за размера на вземането си от длъжника към този момент (03.02.2017 г.). Правата на жалбоподателя като присъединен по право взискател с конкретно вземане от длъжника следва да бъдат отчетени при разпределението по чл.495 ГПК. За същия, след предвиждане за плащане от купувача на суми за единствените привилегировани (от първи и втори ред по чл. 136 от ЗЗД) вземания за таксите на ЧСИ и за вземането на взискателя –община Варна за данъка върху имота (които са по-малко от сумата, на която имотът е възложен на взискателя Б.Й.Д.), следва да бъде разпределена сума по съразмерност, заедно със сумите по съразмерност за всеки от останалите хирографарни кредитори, като припадащата се част на взискателя –купувач бъде прихваната от цената. При това положение, се налага извода за незаконосъобразност на обжалваното разпределение и то следва да бъде отменено.

След отмяна на разпределението, обаче в случая не е възможно изготвянето на ново разпределение от съда. Това е така, тъй като новото разпределение на съда трябва да замести отмененото такова, като размерът на всички вземания, включително и таксите на ЧСИ и лихвите, следва да бъдат определени към момента на изготвеното разпределение от ЧСИ. В случая, предвид и заключението на вещото лице (по приложение №5), към датата на разпределението на съдебния изпълнител от 28.07.2015 г. по изпълнителното дело няма данни за размера на вземанията на двете банки, в т.ч. на жалбоподателя „Инвестбанк“ АД, поради което съдът е лишен от възможността да изготви ново разпределение с включване в същото на съразмерна част от вземането (към този момент) на жалбоподателя „Инвестбанк“ АД - присъединен по право взискател. Съдът не изготвя разпределение на сумата към различен от разпределението на ЧСИ момент и не може да включва нововъзникнали в последващия период вземания като тези за допълнително начислени лихви и събрани такси, които не са били предмет на обжалваното разпределение (в случая според заключението на вещото лице по приложение №6 за реда на погасяване на задълженията по разпределение към 03.02.2017 г., т.е. повече от година и половина след разпределението от 28.07.2015 г.) и да разпределя суми за вземания на присъединени взискатели, удостоверени към различни дати (на взискателите, за които са били предвидени суми по обжалваното разпределение - към миналия момент на разпределението от 28.07.2015 г., а за взискателя ТБ „Инвестбанк“ АД към 03.02.2017 г.). Освен това, разпределението на ЧСИ от 28.07.2015 г. не е било съобщено на присъединения взискател Веселин Панов и същият не е участвал в производството пред окръжния съд, а в изготвеното от окръжния съд разпределение от 03.02.2017 г. по чл. 495 от ГПК е била предвидена сума за него, вносима от взискателя –купувач Б. Дан.

С оглед изложените съображения, решението на окръжния съд в частта, с която е отменено разпределението на ЧСИ е правилно и следва да бъде потвърдено, а в частта на изготвеното ново разпределение същото като неправилно следва да бъде отменено и делото – върнато на ЧСИ за изготвяне на ново разпределение при съобразяване на мотивите на настоящото определение с отчитане на правата на всички присъединени взискатели, включително и на присъединения по право взискател – жалбоподател пред окръжния съд - „Инвестбанк“ АД. Предвид уважаването на жалбата на „Инвестбанк“ АД срещу разпределението, решението на окръжния съд в допълнената с определението от 13.03.2018 г. част за разноските следва да бъде потвърдено.

За настоящото производство, страните не са претендирали присъждане на разноски.

С оглед изложените съображения,  Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1803/04.12.2017 г., постановено по в.гр.д. №2053/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е отменено разпределението от 28.07.2015 г., изготвено по и.д.20137180400490 по описа на ЧСИ С. К.., рег.№718, район на действие ОС-Варна, както и в ЧАСТТА, допълнена с определение № 659 от 15.03.2018 г. , с която Б.Й. Дан е осъден да заплати на „Инвестбанк“ АД направените през окръжния съд разноски в размер на 497 лв.

ОТМЕНЯ решение № 1803/04.12.2017 г., постановено по в.гр.д. №2053/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която окръжният съд е изготвил ново разпределение, съгласно което Б.Й.Д. следва да внесе на осн. чл. 461 от ГПК в едноседмичен срок от влизане в сила на разпределението по сметка на ЧСИ С. К.. сума в размер от 16 296,50 лв., представляваща част от припадащата му се част от дължимите такси и разноски към ЧСИ, като и сумите за удовлетворяване на привилегированите вземания, както следва: 2 819,49 лв. - дължими такси и разноски по TP към ЗЧСИ /по чл.136 ал.1 т.1 и по т.26/ , данък недвижими имоти 66,90 в полза на Община-Варна, 1 059,16 лв. в полза на „ПРИМА С ООД с -присъединен взискател на основание чл.456 от ГПК, 1822,34 лв. в полза на Веселин Димов Панов и 10 528,61 лв. в полза на ТБ“ Инвестбанк“ АД, присъединен по право взискател, съгл. чл.459 от ГПК и вместо това ПОСТАНОВИ:

ВРЪЩА  делото на ЧСИ С. К.., рег.№718, район на действие ОС-Варна за изготвяне на ново разпределение по чл. 495 от ГПК при съобразяване на правата на всички присъединени взискатели, включително и на присъединения по право взискател „Инвестбанк“ АД и съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото определение.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: