ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№   324              /                   20.05.2014 г.  гр. Варна

 

Апелативен съд - Варна                                 Гражданско отделение

На       20 май                                                                      2014 год.

в закрито заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛСЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕМАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                  ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от  С. Илиева в. частно гражданско дело №  199 по описа за 2014 година.

 

Производството е по чл. 278 от ГПК, образувано по жалбата на „Хан Кардам” ООД-Ген. Тошево чрез пълномощника му адв. Ю. М. срещу определението на Добричкия окръжен съд № 103/20.02.2014 г., постановено по в. гр. д. № 111/2014 г., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата и е отхвърлено искането му за спиране изпълнението по изп. д. № 20138100401092 на ЧСИ Николай Ников с рег. № 810. Жалбоподателят навежда оплаквания за незаконосъобразност  на обжалваното определение и моли същото да бъде отменено и жалбата му уважена.

В срока по чл. 276 от ГПК срещу частната жалба не е  постъпил писмен отговор от ответната страна.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и по отношение на определението в прекратителната му част е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Законосъобразно и в съответствие с разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, изброяваща лимитативно подлежащите на обжалване действия на съдия  изпълнителя, окръжният съд е приел, че така подадената жалба е недопустима. Съгласно горецитираните разпоредби длъжникът, какъвто се явява жалбоподателят, може да обжалва следните действие на съдебния изпълнител: постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за разноските и постановлението за възлагане когато наддаването при публична продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Жалбата, с която е сезиран окръжният съд, не визира нито едно от изброените действия на ЧСИ, които подлежат на съдебен контрол, поради което обжалваното определение в частта, с която производството по делото се прекратява следва да бъде потвърдено.

Определението на ДОС в частта му, с която е отхвърлено искането на длъжника за спиране на изпълнението не подлежи на обжалване, поради което в тази част жалбата следва да се остави без разглеждане.  

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Добричкия окръжен съд № 103/20.02.2014 г., постановено по в. гр. д. № 111/2014 г., в частта му, с коеяо е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от „Хан Кардам” ООД-Ген. Тошево частна жалба срещу същото определение в частта му, с която е отхвърлено искането му за спиране на изпълнението.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБ САМО В ЧАСТТА МУ, с която се оставя без разглеждане подадената от „Хан Кардам” ООД-Ген. Тошево частна жалба срещу определението на ДОС в частта му, с която е отхвърлено искането му за спиране на изпълнението. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

                                                                          2.