ОПРЕДЕЛЕНИЕ

276

23.04. 2015  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23.04. 2015   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА Х.;

МАРИЯ М.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д.199 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от ВАЛИНТИН И.С. и Т.Г.С., срещу определение от съдебно заседание , проведено на 20.03.2015 год. по гр.д.2687/2013 год. на ОС Варна, с което е СПРЯНО производството по същото дело, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, тъй като е неправилна правната квалификация на искането – то било по т.5 на същата разпоредба, а не по т.4. Твърди се, че липсват доказателства за посоченото от съда основание за спиране на делото.  

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни И.Г.С. *** и третото лице – помагач К.И.И., нотариус № 572 на НК, които са оспорили доводите в ЧЖ и са искали потвърждаване на определението за спиране на производството.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искове на въззивниците по чл. 422, ал.1 ГПК, за установяване на съществуването на вземането му срещу г-н И.С. за предаване на владението върху недвижим имот, обект на сделка продажба между страните, за което е издаден и изпълнителен лист по ч.гр.д. 8778/2013 год. на ВРС, ХІV с-в въз основа на заповед за незабавно изпълнение..

С атакуваното определение производството пред ВОС е спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на производството по досъдебно наказателно производство пред ВРП по преписка №4706/2013 год. Предмет на разследва по това наказателно производство е престъпление измама по жалба на г-н И.С., касаеща именно продажбата на процесния спорен имот.

По отношение на правната квалификация на искането за спиране на делото, поради разкриване на престъпни обстоятелства, настоящият състав намира, че тя е по чл. 229, ал.1, т.5 ГПК, доколкото хипотезата на т.4 на същата разпоредба касае съдебни преюдициални спорове, а вслучая не се твърди това, а се твърди наличие на образувано досъдебно производство, което попада в хипотезата на чл. 229, ал.1, т.5 ГПК.

На това основание гражданското производство може да бъде спряно, ако се разкрие престъпно обстоятелство, касаещо спорното гражданско правоотношение. В случая се разследва измама по чл. 209, ал.1 НК, касаеща сделката, от която черпи права ищецът по заповедта за изпълнение, следователно е налице преюдициалност по отношение на гражданския спор.

По отношение на стадия на наказателното производство и същността на понятието „разкриване на престъпно обстоятелство” е налице съдебна практика на ВКС по определение № 683 / 19.11.2012г. по ч.т.д. № 692/2012г. на ВКС, I ТО, според която престъпно обстоятелство по чл.229, ал.1 т.5 от ГПК е това, което се узнава, или за наличието на което се представят данни в хода на производството по конкретното дело, установяването на което следва да обуславя изхода на спора, без значение дали по отношение на престъпното обстоятелство има вече образувано производство по установяването му, вкл. досъдебно такова. В случая има доказателства за образувано досъдебно наказателно производство №69/2015 год. на ОДМВР по преписка 4706/2013 год. на ВРП. Налице са предпоставките за спиране на производството на осн. чл. 229, ал.1, т.5 ГПК.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден, като следва да се измени само правната квалификация на чл. 229, ал.1, т.5 ГПК. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от съдебно заседание, проведено на 20.03.2015 год. по гр.д.2687/2013 год.  на ОС Варна, с което е СПРЯНО производството по същото дело, КАТО ИЗМЕНЯ правното основание за спирането от чл. 229, ал.1, т.4 ГПК на чл. 229, ал.1, т.5 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: