ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

255

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    13.04.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 199/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Е.Г.П. и К.В.П. срещу определение № 554/26.02.2016 год по гр.д. № 3388/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставено без уважение искането на ищците за освобождаване от държавни такси и разноски. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането им бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 83 ал.2 от ГПК по молбата за освобождаване от такси и разноски се вземат предвид доходите на лицето и на неговото семейство, имущественото състояние, удостоверено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и др.

За своята преценка първоинстанционният съд е съобразил всички релевантни обстоятелства, в това число и факта, че К.П. е едноличен собственик на капитала на „БГ А. 2020” ЕООД и „П” ЕООД, както и че ищците притежават недвижими имоти със стопанско предназначение в с. Б., Варненска обл, а именно – поземлен имот и краварник за 80бр. животни, които могат да бъдат източник на доходи и без да е необходимо да се продават. Поради това настоящият състав също счита, че не са налице предпоставките за освобождаване от такси и разноски, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 554/26.02.2016 год по гр.д. № 3388/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставено без уважение искането на ищците за освобождаване от държавни такси и разноски.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.