ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 282

 

                                      11.05.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 11май 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

         Членове: Петя Петрова    

                          Мария Маринова                            

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 199 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на Г.И.Г., подадена чрез адв. Л.Р.  от ВАК, против разпореждане № 2281/13.03.2017 г., постановено по в.гр.д. № 43/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната касационната й жалба с вх.№ 30152/31.10.2016 г. и с вх. № 35797/28.12.2016 г. срещу решение № 859/24.06.2016 г., постановено по в.гр.д. № 43/2016 г. по описа на ВОС.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради нарушения на процесуалния закон - неправилна преценка на съда за липсата на правен интерес от обжалване на въззивното решение, като е молила за отмяна на разпореждането и изпращане на касационната жалба за разглеждане от ВКС.

Лицата на насрещната страна –К.Н.С. и Д.Я.С., чрез адв. Т., са подали писмен отговор, с който са оспорили частната жалба и са настоявали за потвърждаване на обжалваното разпореждане на окръжния съд и присъждане на сторените за настоящата инстанция разноски, съобразно представените към отговора на касационната жалба списък и доказателства за сторени такива.

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна, по следните съображения:

Въззивното производство по в.гр.д. № 43/2016 г. пред Варненския окръжен съд е било образувано по въззивна жалба, подадена само от К.Н.С. и Д.Я.С. срещу постановено в производство по делба във фазата на извършването й решение № 429/2.11.2015 г. по гр.д.№ 6775/2006 г. по описа на Варненския районен съд в частите му, с които: 1) К.Н.С. и Д.Я.С., са осъдени да заплатят на Г.И.Г., сумата 5867.24 лв., с която сума се е увеличил стойността на дела на К.Н.С. и Д.Я.С., вследствие на осъществените от Г.И.Г. подобрения в съсобствения имот, представляващ дворно място - УПИ ХХІV-196 Д в кв. 14 по плана на с. Звездица, ведно с построената в същото дворно място жилищна сграда, състояща се от: две стаи, антре, стопанска постройка и клозет в двора, гараж, долепен до калкана на сградата и жилищна пристройка, извършени в периода 1999 г. – 2004 г., изразяващи се в: изграждане на вътрешна тоалетна, септична яма, стая-трапезария, кухненска ниша, 2 бр. конструкции за асма, оранжерия, лятна кухня, складово помещение, както и засаждане на  2 бр. сливи на приблизително 12-годишна възраст, 3 бр. сливи на приблизително 15 г., 2 бр. ябълки на приблизително 16 г., 2 бр. смокини на приблизително 12 г., 5 бр. асми на приблизително 16 г., 4 бр. асми на приблизително 12 г., 2 бр. високи лози на приблизително 16 г., 4 бр. високи лози на приблизително 12 г., 1 бр. череша на приблизително 12 г., 1 бр. кайсия  на приблизително 12 г., на основание чл. 61, ал. 2 ЗЗД, както и 2) К.Н.С. и Д.Я.С. са осъдени да заплатят в полза на ВРС сумата 234.69 лв., представляваща дължима държавна такса по уважената претенция по сметките, заявена от Г.И.Г..

С решение № 859/24.06.2016 г., окръжният съд е потвърдил решението на районния съд в обжалваните му от К.Н.С. и Д.Я.С. осъдителни части, като в останалите му части решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Срещу така постановеното решение на ВОС е била подадена  касационна жалба с вх. № 30152/31.10.2016 г. и с вх. № 35797/28.12.2016 г. от Г.И.Г., приподписана от адв. Л.Р., с искане да бъдат осъдени насрещните страни, вместо да й заплатят сумата от 5867.24 лв., да й заплатят сумата, записана за техния дял без сумата на жилищната пристройка от две стаи с площ от 36.47 кв.м.

На практика, с решението на районния съд е била уважена претенцията на Г.Г. – настояща жалбоподателка и ответник по делото за делба, за заплащане на сумата, с която се е увеличила стойността на дела на съделителите К.Н.С. и Д.Я.С., вследствие на осъществените от нея подобрения в съсобствения имот и К.Н.С. и Д.Я.С. са били осъдени да й заплатят сумата 5 867.24 лв. Тази част от решението на районния съд е била потвърдена от окръжния съд в образуваното по жалбата на К.Н.С. и Д.Я.С., въззивно производство. Обжалваното с касационната жалба от Г.Г. решение на окръжния съд е благоприятно за настоящата жалбоподателка и тя не разполага с правен интерес за обжалване на решението, т.е. лишена е от право на касационна жалба, поради което и подадената такава е недопустима и подлежи на връщане от администриращия съд. Като е върнал касационната жалба, окръжният съд в качеството си и с правомощията на администриращ съд, е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в жалбата пороци и следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от настоящото производство, насрещната страна има право на разноски, но по настоящото частно въззивно производство пред Варненския апелативен съд, такива не са сторени от въззиваемите. Посочените с отговора на частната жалба разноски са тези, които К.Н.С. и Д.Я.С. са сторили във връзка с отговора на касационната жалба на другата страна, съобразно приложения списък и доказателства по отговора на касационната жалба и те не са свързани с настоящото производство по обжалване на разпореждането за връщане на касационната жалба. Тези разноски страната е могла да претендира за присъждане от окръжния съд, постановил акта за връщане на касационната жалба.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2281/13.03.2017 г., постановено по в.гр.д. № 43/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: