ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

276/23.04.2019

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                           

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 199/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.407 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.Т.А., чрез адв. Б. Д. против разпореждане № 1142/15.02.2019г., постановено по в.гр.д. № 2105/2018г. на ОС – Варна за издаване на изпълнителен лист относно присъдени съдебни разноски в първоинстанционното производство по гр.д. № 6392/2017г. на РС – Варна.

В жалбата се излагат оплаквания за недопустимост и незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. Твърди се, че въззивният съд е излязъл извън рамките на своята компетентност, евентуално е постановил разпореждането си за издаване на изпълнителния лист в противоречие със закона – въззивното решение не е влязло в сила, в частта му за разноските същото не съставлява изпълнително основание, въззивният съд не е компетентен да прецени по кой от двата иска в какъв размер разноски са претендирани и присъдени от първоинстанционния съд. Отправеното до настоящата инстанция искане е за отмяна на разпореждането и отхвърляне на молбата на насрещната страна за издаване на изпълнителен лист.

В срока по чл.276 ГПК не е постъпил писмен отговор от насрещната страна – И.И.М..

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

            С решението си от 13.02.2019г., постановено по в.гр.д. № 2105/2018г. ОС – Варна, в качеството му на въззивна инстанция е обезсилил обжалваното пред него решение на ВРС по гр.д. № 6392/2017г. в частта, в която са отхвърлени предявени от настоящата жалбоподателка и „ГУСВ“ ЕАД срещу „ГУСВ“ ЕАД искове за осъждане на И.И.М. да преустанови нанасянето на вреди върху собствен на „ГУСВ“ ЕАД имот, на основание чл.109 ЗС и за заплащане от страна на „ГУСВ“ ЕАД  подробно посочени суми, на основание чл.45 ЗЗД и е потвърдил първоинстанционното решение в частта, в която са отхвърлени предявените от нея и „ГУСВ“ ЕАД против И.И.М. искове с правно основание чл.109 ЗС и чл.45 ЗЗД, както и е осъдил М.А. да заплати на И.М. разноски за въззивното производство.

            С въззивното решение ОС – Варна е потвърдил и обжалваното пред него определеление по чл.248 ГПК, с което жалбоподателката е била осъдена да заплати на ответника М. разноски за производството пред ВРС в размер на 500 лева.

            Решението на окръжния съд, в обжалваемата му част, а именно досежно иска с правно основание чл.109 ЗС не е влязло в сила поради обжалването му с касационна жалба. В частта относно иска по чл.45 ЗЗД същото не е подлежало на касационно обжалване и в тази му част е влязло в сила, считано от датата на постановяването му /13.02.2019г./.

По повод депозирана молба от И.М., с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане № 1142/15.02.2019г. въззивният съд е разпоредил да му се издаде изпълнителен лист само за присъдените разноски пред ВРС, а за дължимите пред ОС – Варна – след влизане в сила на решението.

Съгласно разпоредбата на чл.404 ал.1 т.1 ГПК на принудително изпълнение подлежат както влезлите в сила съдебни актове, така и невлезлите в сила осъдителни решения на въззивния съд. Решението на съда за разноските, по своята същност има характер на определение, поради което не е изпълнително основание в хипотезата на невлязло в сила въззивно решение, което означава, че за да бъде издаден изпълнителен лист следва въпросът за разноските да е разрешен с влязъл в сила акт. В същото време, безспорно е, че компетентен да издаде изпълнителния лист въз основа на влязло в сила решение/определение/ е първоинстанционния съд /чл.405 ал.2 ГПК/, но разпореждането за издаване на такъв, постановено от по-горестоящия окръжен съд само по себе си не е недопустимо като постановено от некомпетентен съд,   по арг. от чл.270 ал.4 ГПК.

В настоящия случай, с въззивното решение е било потвърдено даденото от първоинстанциониня съд разрешение относно разпределението отговорността и размера на разноските, направени от ответника М. по разглеждане на делото във ВРС и това е било обусловено от изхода по съществото на спора пред въззивната инстанция. Макар и постановено по реда на чл.248 ГПК и обжалвано със самостоятелна жалба, това определение е част от решението и следва най-напред изхода от спора по предявения иск. Поради това и с оглед обстоятелството, че за част от исковите претенции въззивното решение не е влязло в сила, както и от това, че разноските пред ВРС са присъдени общо за двата иска, следва извода, че въпросът за разноските не е разрешен с влязъл в сила съдебен акт. Същите ще зависят от окончателното разрешаване на правния спор и по иска с правно основание чл.109 ЗС.

Ето защо, към датата на постановяване на обжалваното разпореждане липсва годно изпълнително основание относно дължимите от жалбоподателката в полза на И. Митев разноски за производството пред ВРС, поради което и молбата за издаване на изпълнителен лист за същите е неоснователна. Като е приел обратното, окръжният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1142/15.02.2019г., постановено по в.гр.д. № 2105/2018г. на ОС – Варна И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.И. М. за издаване на изпълнителен лист относно присъдени съдебни разноски в първоинстанционното производство по гр.д. № 6392/2017г. на РС – Варна.

 

ОБЕЗСИЛВА издаденият въз основа на разпореждане № 1142/15.02.2019г., постановено по в.гр.д. № 2105/2018г. на ОС – Варна изпълнителен лист.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                          2.