О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№25/08.01.2016 г.

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08 01.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№2/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Н.Д., представляван, чрез процесуалния представител адв.Б.Д., срещу определение №3878/10.11.2015г., постановено по в.гр.д.№3049/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от В.Н.Д. жалба срещу отказ да бъде прекратено изпълнително производство по изп.дело №10144 по описа за 2011г. на ДСИ при ВРС, обективиран в разпореждане от 03.09.2015г. като недопустима и е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна Областна дирекция „Земеделие” Варна е депозирала писмен отговор, в който се изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли обжалваното определение да бъде потвърдено и претендира присъждане на направенит в производството съдебни разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№3049/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№15613/02.10.2015г., подадена от В.Н.Д.  срещу отказ на ДСИ, обективиран в разпореждане от 03.09.2015г да се прекрати производството по изп.д. №10144 по описа за 2011г. на ДСИ при ВРС. Жалбоподателят е длъжник по цитираното изпълнително дело, образувано по молба на Общинска служба земеделие Варна, за заплащане на сума съставляваща разноски в гражданско съдопроизводство. С молба от 02.09.2015г. длъжникът е поискал прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.433, ал.1, т.8 ГПК, който ДСИ е оставил без уважение.

Настоящият състав на съда напълно споделя изводите на ВОС за недопустимост на подадената въззивна жалба. В разпоредбата на чл.435, ал.2 и 3 ГПК изрично са предвидени хипотезите, в които длъжникът разполага с право на жалба срещу действията на СИ в изпълнителното производство. В настоящия случай се обжалва отказ на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело, поради погасяване на правото на принудително изпълнение поради непоискване на извършване на изпълнителни действия от страна на взискателя в продължение на две години. Длъжникът не разполага с правото да обжалва този отказ, тъй като в закона не е уредено такова негово потестативно право. Отказът за прекратяване на изпълнителното дело не е от категорията на актовете, за които е предвиден съдебен контрол по реда на чл.435 и следв.ГПК. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посоченото действие на ДСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване. Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Предвид изхода от спора, В.Н.Д. следва да заплати на Областна дирекция „Земеделие” Варна, сторените в настоящото производство разноски, в размер на 200лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78, ал.3, вр. Ал.8 ГПК

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №3878/10.11.2015г., постановено по в.гр.д.№3049/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от В.Н.Д. жалба срещу отказ да бъде прекратено изпълнително производство по изп.дело №10144 по описа за 2011г. на ДСИ при ВРС, обективиран в разпореждане от 03.09.2015г.

ОСЪЖДА В.Н.Д., егн **********  от гр.Варна да заплати на Областна дирекция по „Земеделие” Варна сума в размер на 200лв., представляваша юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78, ал.3, вр. Ал.8 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: