РЕШЕНИЕ

11

 

Гр. Варна, 31.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ  апелативен съд, гражданско отделение, в ПУБЛИЧНО съдебно заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА; ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

Прокурор Пламен Костадинов,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

възз. гр. дело № 02 по описа за 2017-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба на М.М.Г., ЕГН **********, от гр. Шумен, срещу решение № 230/17.11.2016 г. по гр.д. 280/2016 год. на ОС - Шумен, с което по иск на А.В.Н., ЕГН **********,***, тя е поставена под ограничено запрещение.

В жалбата се твърди, че решението на ОС е недопустимо, евентуално неправилно и в противоречие с материалния закон и със събраните по делото доказателства. Твърди се, че г-жа Н. няма правен интерес от предявяване на иска за запрещение, като необосновано съдът е приел, че е налице юридическия критерий за поставяне под запрещение на въззивницата, при положение, че тя е в ремисия на психичното си заболяване, лекува се и може да се грижи за своите работи. Иска се обезсилване на решението, евентуално отхвърляне на иска.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна, в който жалбата и наведените в нея доводи се оспорват.

Представителят на Вап Прокуратура изразява становище за основателност на жалбата.

ВАпС, за да се произнесе по спора, взе в предвид следното:

Производството по ДЕЛОТО пред ОС е образувано по иск на г-жа А.Н., бивша съпруга на брата на ответницата, срещу М.Г., за поставяне под запрещение поради душевна болест – БАР. В исковата молба се твърди, че г-жа Г. изпада в тежки състояния, в които се държи налудничаво, като след смъртта на брат й се настанила в жилището му, където живеела и непълнолената дъщеря на г-жа Н.. Искала е поставянето й под пълно запрещение.

Ответникът г-жа Г., е била настанена в лечебно заведение и препис от книжата по делото е получила едва при изслушването й от съда, когато е и оспорила иска с твърдения, че целта на делото е заграбване на наследствено жилище, като г-жа Н. не е сред кръга от лицата, които имат превен интерес да искат поставянето й под запрещение..

Прокурорът пред ОС е изразил становище, че ответницата следва да се постави под частично запрещение.

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Искът  е с правно основание чл. 5 ЗЛС, производството е по реда на чл. 336 ГПК.

За да бъде допустимо производството, следва лицето, което е предявила исковата молба, да има право на иск. Законът в чл. 336, ал.1 ГПК посочва кои лицамогат да инициират производство за поставяне по запрещение на едно лице – близки роднини, прокурор и всеки, който има правен интерес от това. Такъв интерес е налице, когато действията на лицето, за което се твърди, че е с ограничена дееспособност, биха повлияли на правната сфера на ищеца.

В случая ищцата не е в роднинска връзка с ответницата. Тя е бивша съпруга на починалия брат на г-жа Г., както е видно от писмените доказателства по делото.

В роднинска връзка с г-жа Г. е дъщерята на г-жа Н., която след два месеца навършва пълнолетие, но дори и като непълнолетна, би могла сама да защити от свое име, със съгласието на попечител, своя евентуален интерес от водене на процес за поставяне под запрещение на леля й. Ищцата, обаче, няма никакви допирни точки по отношение на своите лични интереси с ответницата.

Тъй като за ищцата такъв интерес липсва и разглеждането на иска е направено при липса на необходимите процесуални предпоставки за това, в недопустимо производство. Затова решението на ОС следва да се обезсили, а производството по делото да се прекрати.

Въззиваемата следва да заплати на въззивницата разноски за двете инстанции в размер на 315 лв.

         Водим от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 230/17.11.2016 г. по гр.д. 280/2016 год. на ОС – Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото пред ВАпС и пред ОС Шумен.

ОСЪЖДА А.В.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Г., ЕГН **********, от гр. Шумен, разноските по делото в размер на 315 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ ПРЕД ВКС ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 280 ГПК.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: