ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

36

гр. Варна, 14.01.2016 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14  януари 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 20 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след прекратяване на производството по гр.д. № 9/2016 г. по описа на Районен съд Разград, поради отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд Силистра, от района на окръжен съд Разград, от района на окръжен съд Добрич и от района на окръжен съд Шумен.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото, образувано от искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Недялка Миланова с вх.№ 2849/12.06.2014 г. и образувана първоначално в гр.д. № 225/2014 г. на Тутраканския районен съд, от районните съдилища в района на окръжен съд Силистра, на окръжен съд Разград, на окръжен съд Добрич и на окръжен съд Шумен,  делото следва да бъде изпратено в друг равен по степен съд - районен съд от района на апелативен съд Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд Варна, който да го разгледа, при съобразяване на указанията, дадени в писмо  изх.№ 236/11.06.2015 г. от Председателя на Върховния касационен съд, изпратено до всички съдилища в страната и касаещо стриктното спазване на процесуалния закон при извършване на отводи на осн. чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, районен съд Варна, който да разгледа делото, образувано по искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Недялка Миланова с вх.№ 2849/12.06.2014 г. и образувана първоначално в гр.д. № 225/2014 г. на Тутраканския районен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: