ОПРЕДЕЛЕНИЕ

59

_29_.01.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _29_.01. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.20 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.Й.Г. ***, срещу разпореждане № 912/24.10.2017 год. на ОС Разград по в.гр.д. 54/2017 год., с което й е върната като недопустима жалба вх.№ 2133/23.05.2017 год. срещу решение № 35/30.06.2017 год. по същото дело. В жалбата се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като: не са изложени мотиви за отказ да продължи срок за изправяне на нередовности в КЖ; твърди се, че са налице основания за разглеждане на КЖ и без изправяне на нередовностите.

Насрещната страна С.Й.С. не е изразил становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба срещу решението във въззивно производство пред ОС.

Жалба срещу решението по делото на ОС е била подадена от страната в срок на 23.05.2017 год. Същата е оставена без движение от съдията – докладчикс указания да се представят доказателства за заплатена д.т. от 30 лв. и изложение на основанията за допускане до касазционно обжалване. За разпореждането страната е уведомена на 09.06.2017 год. чрез адвоката си. В срок е постъпила молба за представяне на доказателства за внесена д.т. по сметка на ВКС на 14.06.2017 год. На 21.06.2017 год. жалбата е върната на страната, поради неотстраняване на останалите указания по нередовностите на жалбата. Това разпореждане е обжалвано пред ВАпС и е отменено по причини, че изложение на основания за допускане до касация са инкорпорирани в самата жалба. Съдът е приел, че е следвало да се остави без движение КЖ само, за да се представят и посочат решения, в противоречие, с които се твърди, че е постановен атакувания съдебен акт.

Последвалите разпореждания на съда неправилно са зашити към преписката по настоящото дело. Тяхното място е в делото на ОС, по което са постановени.

С разпореждане от 05.102017 год. /л.24/ РОС е оставил без движение КЖ с указания в едноседмичен срок от съобщението да „посочи за възведеното от нея основание по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК решенията на ВКС, в противоречие на които твърди, че е постановено обжалваното решение на РОС по гр.д. 54/2017 год.“ Това разпореждане е съобщено на страната на 11.10.2017 год. На 18.10.2017 год. по пощата страната е подала молба за удължаване на срока за изпълнение на указанията на съда, която е обоснована с отдалечеността на съда и трудната достъпност до делото. Молбата е заведена на 20.10.2017 год. Срокът за изправяне на нередовностите е изтекъл на 18.10.2017 г.

С разпореждане № 911/24.10.2017 год. е оставена без уважение молбата за продължаване на срок, а с атакуваното разпореждане 912/24.10.2017 год. жалбата е върната на страната. Мотивите на съда са, че не са доказани твърдяните ангажираност и неяснота на указанията на съда като основания за продължаване на срока. За връщането на жалбата е посочено, че непредставянето на решенията по посоченото основание за допускане до касационно обжалване е основание за връщане на жалбата по чл. 286, ал.1, т.2 вр. чл. 284, ал.3, т.1 ГПК. 

Разпореждането е незаконосъобразно.

Касационната жалба съдържа изложение на основанията за допускане до касационно обжалване, в което са посочени две хипотези – чл. 280, ал.1, т.1 ГПК и чл. 280, ал.1, т.3 ГПК.

Ако първата хипотеза не е подкрепена нито с твърдения какви са противоречията с практиката на ВКС, нито с представени решения, то по втората хипотеза КЖ е редовна и следва да бъде администрирана по съответния ред.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, предвид наличие на твърдяно отменително основание – частична редовност на КЖ.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 912/24.10.2017 год. на ОС Разград по в.гр.д. 54/2017 год. И ВРЪЩА ДЕЛОТО НА РОС за администриране на КЖ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Листи от 24 до 31 от настоящото дело да се разшият и да се приложат по делото на ОС Разград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: