ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

27

 

гр.Варна,17.01.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 17. 01.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 20 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 20/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Д.Т.Г. против определение № 297/12.11.2018 г., постановено по гр.д. № 231/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата й против постановление за възлагане на недвижим имот от 28.08.2018 г. на ЧСИ Е. Ю. по изпълнително дело № 20178340400073 и е прекратено производството по гр.д. № 231/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд.

Жалбоподателката е сочила, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно и е молила за отмяната му. Изложените в жалбата съображения са по същество за незаконосъобразност на действието на съдебния изпълнител.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателката има качеството на длъжник по изпълнителното дело, като пред окръжния тя е обжалвала постановлението за възлагане на недвижим имот от 28.08.2018 г. на ЧСИ Е. Ю. по изпълнително дело № 20178340400073. В жалбата си пред окръжния съд тя е навела оплаквания за незаконосъобразност на постановлението за възлагане поради неприлагане по изпълнителното дело от съдебния изпълнител на данъчна оценка с оглед преценката по чл.485, ал.5 от ГПК и евентуално занижаване на началната цена при публичната продан на имота.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл. 489, чл. 490 ГПК и чл.492 ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за възлагане поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. При втората хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК, постановлението би било опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени.

В случая жалбоподателката – длъжник по изпълнителното дело не е изложила оплаквания в горепосочения смисъл, като определянето на началната тръжна цена, включително и липсата на данъчна оценка с оглед преценката за съответствието по чл. 485, ал.5 ГПК, не са включени в предметния обхват на посочената разпоредба, предоставяща й правото на жалба срещу постановлението за възлагане. В този смисъл са и задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, където е посочено, че действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В този смисъл, нарушения при определяне на оценката на имота и на началната тръжна цена на имота не съставляват част от наддаването и нямат отношение към хипотезата на възлагане по най-високата предложена цена, поради което жалбата на  Д.Г. пред окръжния съд е била недопустима и не е подлежала на разглеждане по същество.

Като е оставил без разглеждане жалбата на длъжника и е прекратил производството по нея, окръжният съд е процедирал правилно, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 297/12.11.2018 г., постановено по гр.д. № 231/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: