О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

274

гр. Варна, _23_.04.2015 г.

 

Варненският АПЕЛАТИВЕН съд, гражданско отделение, в закрито заседание на _23_.04. през двe хиляди и петнадесетата  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                                                 МАРИЯ МАРИНОВА;

като разгледа докладваното от съдията Христова

 ч. гр. дело № 200 по описа за 2015 г. взе предвид следното:

 

 

НАСТОЯЩОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ОБРАЗУВАНО ПО частна жалба на В.П.В., ЕГН **********,***, срещу определение № 76/09.03.2015 г. на ОС - Силистра, по гр.д. 38/2012 год., в частта му, с която е оставено без уважение искането освободената гаранция да бъде преведена по сметка на юридическото лице ТЛП „Стил дизайн”  ООД.

Срещу ЧЖ е постъпило писмено възражение от насрещната страна „Вива” ООД, гр. Силистра, в което се излага, че върху гаранцията е наложен запор от ЧСИ.

Съдебният състав, след като взе предвид оплакванията на въззивника и данните по делото, установи следното:

Пред ОС е постъпила молба от 30.01.2015 год. от В.П.В., ищец по делото, да му бъде освободена внесената от него гаранция в размер на 8000 лв. за обезпечаване на предявените искове, тъй като делото е приключило с решение в негова полза. В молбата е отправено искане освободената сума да бъде преведена по сметка на третото лице-помагач по делото „СТИЛ ДИЗАЙН 08” ООД, тъй като вземането било цедирано в негова полза.

Срещу молбата е постъпило писмено възражение от насрещната страна „Вива” ООД.

Освобождаването на гаранцията е постановено с влязло в сила определение.

Предмет на оплакването пред АпС е отказът на ОС да преведе гаранцията по посочена от ищеца сметка на третото лице-помагач.

Доколкото се препятства правото на ищеца да получи дължимото му вземане по указания от него начин, съдът приема, че този акт подлежи на обжалване.

По основателността на жалбата, съдът намира, че същата следва да се остави без уважение..

Твърдяната цесия на вземането не обвързва ОС, за нея не са представени и доказателства. Сумата следва да бъде върната на лицето, което я е внесло. Твърдяният запор от ЧСИ на сумата е наложен след постъпване на молбата за освобождаване на гаранцията и няма значение в случая. Същественото е, че съдът има задължение да върне внесената сума само на лицето, което я внесло, по негова лична сметка, с други искания съдът не може бъде обвързан, именно предвид административната функция, която изпълнява в случая.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

ВОДИМ от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № № 76/09.03.2015 г. на ОС - Силистра, по гр.д. 38/2012 год., в частта му, с която е оставено без уважение искането освободената гаранция да бъде преведена по сметка на юридическото лице ТЛП „Стил дизайн”  ООД.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: