ОПРЕДЕЛЕНИЕ

283

_12_.05.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.05. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.200 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „П. Ф.“ ЕООД, ЕИК….., гр. Варна, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 694/14.03.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 175/2017 год., с което се оставя без разглеждане подадената от дружеството въззивна жалба срещу решение № 4132/10.11.2016 год. по гр.д. 12893/2015 год. на ВРС, ІІ състав, и е прекратено производството по делото. В жалбата се излага, че определението е неправилно, тъй като решението на ВРС, което се обжалва, въпреки че съдържа диспозитив за определяне на граница между два имота, не съответства на заявеното в исковата молба границата да бъде определена по фактически изградената между имотите ограда.

Насрещната страна Р.Н.Р. не е изразила становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по въззивна жалба на ищец в процес по чл. 54, ал.2 ЗКИР срещу постановеното от РС решение по иска му, с което се определя граница между два поземлени имота по предходен план, но не и по заявеното й местоположение с исковата молба – по фактически ползвания от ищеца имот, посочен на скица. Във въззивната жалба е посочено, че имотът не е определен по площ в решението на РС, което също не съответства на петитума на исковата молба.

От въззивния съд е постановено определение, с което жалбата е оставена без движение с указания да обоснове правния си интерес от въззивното обжалване.

С молба в срок ищецът и въззивник в процеса е посочил, че границата, определена от съда, не съответства на действителното положение и правата на въззивника.

Съдът е прекратил производството поради липса на правен интерес, тъй като искът бил уважен, нямало молба за допълване на решението, площта не била водещ белег в индивидуализацията на недвижимия имот.

Съставът на ВАпС намира актът на въззивната инстанция за неправилен.

Искът по чл. 54, ал.2 ЗКИР съдържа в себе си иск за установяване право на собственост върху недвижим имот в посочените в исковата молба граници. Видно е от скицата към исковата молба, скицата към решението и заключението на вещото лице, че решението на ВРС не удовлетворява искането на ищеца. В решението на ВРС се съдържат мотиви, че границата не минава по линията, посочена в исковата молба, но липсва отхвърлителен диспозитив за разликата, заключена между действителната граница и приетата за отговаряща на правата на страните граница по предходен план. Това представлява ОФГ в решението, което следва да се поправи и служебно от съда. Дори и без да се допусне поправка на ОФГ, диспозитивът на решението не съответства на описанието на имота в исковата молба, поради което и жалбата следва да се разгледа.

Няма основание, обаче, да се приеме, че страната няма правен интерес от въззивна жалба срещу решение, което съдържа наглед уважаващ иска диспозитив, но този диспозитив не съответства на заявения иск. При разглеждането на делото съдът следва да установи и площта на имота, заключен между посочените на скицата граници, макар и площта да е вторичен белег за индивидуализация. Площта е необходим белег за индивидуализация на имота във всички случаи на постановяване на съдебно решение, още повече че конструкцията „три граници и площ“ невинаги индивидуализира в пълна степен една геометрична фигура, а дори и при затварящи фигурата граници изпълнеието на решението изисква посочване на площ на имота.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 694/14.03.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 175/2017 год.  И ВРЪЩА делото на ОС за произнасяне по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: