ОПРЕДЕЛЕНИЕ

299

_08_.05.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _08_.05. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 201 по описа за 2011 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от А.А.Б., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 76/27.02.2015 год. на ОС Търговище по ч.гр.д. 47/2015 год., с което е прекратено производството по подадената жалба от същото лице срещу  действията на ЧСИ Анелия Загорова по изп.д. 331/2014, изразяващи се в постановление за възлагане от публична продан и неуведомяване за насрочването й. В жалбата се излага, че определението е неправилно. Твърди се, че жалбата, по която производството е прекратено, не касае постановление за възлагане, а действията по неуведомяването за насрочване на публична продан и невписването на жалбоподателя като ипотекарен длъжник в обявлението за насрочената публична продан. Излагат се съображения по същество, като се твърди и правен интерес от обжалването – нуждата от уведомяване за продажбата на имотите на жалбоподателя в качеството му на правоприемник на ипотекарния длъжник.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни «Търговска Банка Д” АД, гр. София, „Агро инженеринг” ООД, гр. Търговище и Н.С.Д., но те не са изразили становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на А.Б., против действията на частния съдебен изпълнител Загорова от гр. Търговище, по изп.д. № 331/2014 г., в качеството му на  длъжник по изпълнителното дело, изразяващи се в липса на уведомяване за насрочена публична продан на четири негови имота, в землището на с. Маково, община Търговище. Публичната продан била проведена от 30.12. 2014 г. до 30.01. 2015 г. По изпълнителното дело съвсем неправилно били посочени длъжниците, жалбоподателят не бил поканен с ПДИ, не бил предупреден, че ще се пристъпи към принудително изпълнение.Иска отмяна на действията и спиране на самата продан.  

Пред ОС отговор на жалбата е подаден само от взискателя „Търговска банка Д“ АД. В него се посочва, че жалбата е неоснователна, защото изпълнението е насочено не само срещу цитираните от жалбоподателя имоти, а срещу всички ипотекирани в полза на банката имоти, срещу длъжниците, които са получили заем от банката. Жалбоподателят е придобил четири имота след учредяване на ипотеката, поради което понася и тежестта от това свое действие.

ЧСИ пред ОС е изразил становище, че жалбата е неоснователна.

Изпълнителното дело е било образувано по искане на „Търговска банка Д“ АД гр. София, на базата на представен изпълнителен лист от 18.09. 2013 г. на ТРС, по ч.гр.д. № 832/2013 г. Със същия са осъдени „Агроинженеринг“ ООД  гр. Търговище и Н.С.Д., да заплатят на банката сумата от 454 402,49 лв. – задължение по договор за кредит от 2009 г., в която сума влизат главница, договорна и наказателна лихва, такси за обслужване, както и 14 082,07 лв. разноски. Като способ за изпълнение е посочена публична продан на недвижими имоти, за които е била учредена договорна ипотека в полза на банката, по силата на нот. акт  № 172, том шести, от 2009 г., на нотариус Петя Ангелова от гр. Търговище. Ипотеката е учредена от юридически лица, които са били собственици на съответните имоти и не са длъжници по кредита. За процесните четири ниви ипотеката е учредена от „Форест трейд“ ООД, чрез неговия представител Н.Д. – длъжник по изпълнителното дело и съдружник в дружеството – също длъжник по делото.

Изпратени са покани до длъжниците за доброволно плащане на 04.07. 2014 г. Вписани са възбрани върху процесните и другите имоти по ипотеката, на 14.07. 2014 г. Никой от длъжниците не е заплатил сумата по изпълнителния лист. Затова, в края на месец септември 2014 г. са изпратени призовки за принудително изпълнение до длъжниците. На 09.10. 2014 г., е извършен опис на земеделските имоти. До ипотекарния длъжник „Форест трейд“ е изпратено съобщение и връчена оценката на експертизата за имотите, които са били ипотекирани и обект на принудителното изпълнение, връчено на 14.11. 2014 г. Насрочена е публична продан на имотите за времето от 30.12. 2014 до 30.01. 2015 г. и са поставени съответните обявления. Изпратено е и съобщение до ипотекарните длъжници. На 29.01. 2015 г. постъпва молба от жалбоподателя  до ЧСИ, да бъде спряна публичната продан, защото той е узнал за нея едва в същия ден, а бил длъжник. Подадена е и процесната жалба в същия ден. Към нея е приложен нот. акт  № 141, том четвърти, от 25.03. 2013 г., от който е видно, че жалбоподателят Б. е закупил четири ниви , от ипотекарния длъжник „Форест трейд“, в землището на с. Маково. Това са ниви, които са били ипотекирани в полза на взискателя  по изпълнителното дело, с цитирания по-горе нот. акт от 2009 г.

Жалбоподателят има качеството на правоприемник на ипотекарни длъжници, съобразно разпоредбата на чл. 429, ал. 3 от ГПК, определящ субективните предели на изпълнителния лист, същият има сила и срещу третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека, за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ. Съобразно чл. 173, ал. 1 от ЗЗД, кредитор, в чиято полза е била учредена ипотека, може да се удовлетвори от цената на ипотекирания имот, в чиято и собственост да се намира той.

Като правоприемник на ипотекарния длъжник, г-н Б. също има статута на длъжник в изпълнителния процес.

Длъжниците, съответно приравнените на тях лица като жалбоподателите, могат да атакуват действията на ЧСИ само в лимитативно посочените от закона хипотези, уредени в чл. чл. 435, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, чл. 462 от ГПК, чл. 502, ал. 2 и чл. 521 от ГПК. Насочване на изпълнението към ипотекирания имот, каквото се явява насрочването на публичната продан, а също и уведомяването за това насрочване, не попадат в тези хипотези. Без значение е посочването на несъществуващо постановление за възлагане от ОС в обжалваното определение, тъй като жалбата срещу действията на ЧСИ е недопустима във всички случаи.

Предвид съвпадане на изодите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 76/27.02.2015 год. на ОС Търговище по ч.гр.д. 47/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: