ОПРЕДЕЛЕНИЕ №244

гр. Варна, 11.04.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Бажлекова в. ч. гр. дело № 201/16г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от В.В.Ч. от гр. Варна срещу разпореждане № 1806/26.02.2016 г. по гр.д. № 2985/2015 г. на Окръжен съд-Варна, с което е върната частната му жалба с вх. № 5541/23.02.16г. срещу определение № 398/10.02.16г., постановено по същото дело. Счита се, че разпореждането е неправилно и необосновано и постановено при съществено нарушение на процесуалния закон. Поддържа се, че определение № 398/10.02.16г. по гр.д. № 2985/2015 г. на Окръжен съд-Варна слага край на производството по иска срещу Г. Т., поради което същото подлежи на обжалване. Подробно са изложени твърдения относно начина на образуване на това първоинстанционно дело /след разделянето му от производството по гр.д. № 2949/15г. на ВОС/, неправилността на това разделяне и извършените процесуални действия на съда. Твърди се, че ищецът Ч. не е направил искане за конституиране на нов ответник и за привличане на нова страна, тъй като с първоиначалната си искова молба е посочил като ответник Т., а след разделянето на производствата, ищецът е уточнявал, че ответникът Т. е ответник по всеки един от отделените искове за всеки един от процесните имоти, поради осъществявано от него владение  върху всеки един от апартаментите, съвместно с лицата, на които е прехвърлил собственост. Излагат се твърдения относно прекратяването на гр.д. № 2949/15г. на ВОС и обжалването на прекратителното определение понастоящем пред ВКС с подробно възпроизвеждане на мотивите за допустимост и основателност на касационното обжалване Претендира се отмяна на обжалваното разпореждане и даване на указания на ВОС за администриране на върнатата частна жалба.

Поради провеждането на процесуални действия от първоинстанционния съд по отстраняване нередовностите на исковата молба, понастоящем няма насрещна страна по частната жалба, поради което и препис от частната жалба не е връчван на ответника.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и срещу обжалваем съдебен акт, при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима.  Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното производство е образувано след разделянето на производството по гр.д. № 2949/15г. на ВОС и има за предмет предявения от В.В.Ч. срещу Н.К.С. и Богдан Николаев Бояджиев в условията на евентуалност искове по чл. 108 от ЗС, както следва: за осъждането на ответниците да предадат владението на ап. 12 на 5-ти етаж в сградата на ул. „Ал. Богориди”, № 3 и 5, вх. 3 в гр. Варна, при релевирано основание за придобиването на имота на осн. чл. 183, ал. 4 от ЗУТ (ищецът в качеството си на съсобственик в УПИ ХV-8,9, притежаващ 29.65 кв.м. ид.ч. от поземления имот с обща площ от 634 кв.м., който не е участвал при учредяването на правото на строеж, е придобил по приращение посочения апартамент, за който не е било учредявано право на строеж и представлява съответната идеална част от сградата, която е над притежаваните идеални части от тази сграда на учредителите на суперфицията съсобственици), а в условията на евентуалност – ищецът претендира да е собственик на 29.65/634 ид.ч. част от ап. 12 и претендира предаването на владението на тази идеална част от процесния апартамент /съгласно уточняваща молба от 06.11.15г./. Производството по гр.д. № 2949/15г. на ВОС е продължило по иска на В.Ч. против Георги Тюхков за приемане за установено, че ищецът е собственик на апартаменти № 12 на 5-ти етаж, № 8 на 4-ти етаж, № 5 на 3-ти етаж и № 12 прим на 5-ти етаж, находящи се в сградата на ул. „Ал. Богориди”, № 3 и 5, вх. 3 в гр. Варна, на оснаванеу чл. 124, ал. 1 от ГПК.

С молба от 18.12.15г. ищецът е отправил искане по гр.д. № 2985/15г. на ВОС да се конституира като ответник в качеството му на необходим другар Г. Д. Т., посочвайки, че същият осъществява владението на процесния апартамент № 12 съвместно с останалите ответници по делото. С определение № 398/10.02.16г. ВОС е приел, че искането за конституиране на нов ответник с оглед на това, че не е налице необходимо другарство, е неоснователно и го е оставил без уважение.

С върнатата с обжалваното разпореждане частна жалба вх. № 5541/23.02.16г., подадена от Ч., същият е обжалвал горното определение в частта му, с която е оставено без уважение искането да бъде конституиран като ответник посоченият още с исковата молба Георги  Тюхков.

Настоящият състав на съда намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно, тъй като определението, с което е оставено без уважение искането на ищеца за конституиране на нов ответник в производството при условията на чл. 228, ал. 3 от ГПК, не подлежи на обжалване. Определението, с което е отказано привличането, няма характера на преграждащ акт, тъй като не препятства възможността претенцията срещу лицата, които се иска да бъдат конституирани в производството, да бъде заявена за самостоятелно разглеждане в друго исково производство. Не е предвидена и изрична възможност за самостоятелно обжалване на така постановеното определение, поради което същото не подлежи на инстанционен контрол. Съгласно тройно установената съдебна практика определението по чл.228, ал.3 ГПК не е преграждащо за  развитието на производството и не е допустимо да се обжалва по реда на чл.274  ГПК/ в този смисъл: Определение № 803/24.11.2011г., ч. т. д. № 778/2011 г., I т. о., Определение № 36/23.01.2012г., ч. т. д. № 18/2012 г., I т. о., Определение № 222 от 4.04.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 2186/2013 г., IV г. о., Определение № 707 от 1.10.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 5391/2014 г., IV г. о./ Обжалваният акт е съобразен с тази практика и поради това частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1806/26.02.2016 г. по гр.д. № 2985/2015г. на Окръжен съд-Варна, с което е върната частна жалба вх. № 5541/23.02.16г. на В.В.Ч. срещу определение № 398/10.02.16г., постановено по същото дело, в частта му, с която е отказано конституирането на нов ответник по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: