ОПРЕДЕЛЕНИЕ 280

гр. Варна, 11.05.2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 201/17г., намира следното:

Производството е образувано по подадената от ЕТ „Каладан-Н.Х.” със собственик Н.С.Х.,***, от В.К.Х. *** и от „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра, ЕИК 201445521 обща жалба против решение № 14/16.02.17г., постановено по в.гр.д. № 17/17г. на Окръжен съд-Силистра, с което са били оставени без разглеждане жалбите на В.К.Х. и на „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра по изп.д. № 20107670401065 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 – гр. Силистра против разпределение, извършено на 20.12.16г., и производството по делото в тази част е било прекратено; и е било потвърдено извършеното на 20.12.16г. разпределение по посоченото изпълнително дело на сумата от 31 512 лв. от постъпила продажба на съвкупност от движими вещи – поточна линия за преработка на плодове и зеленчуци. Отправен е общ петитум в подадената обща от посочените три лица жалба – да се отмени обжалваното решение и да се върне делото на СОС за разглеждането на жалбите по реда на чл. 437, ал. 2 от ГПК или да се отмени разпределението по съображенията, изложени в жалбата им. Изложени са подробни съображения за незаконосъобразност на извършеното разпределение на постъпилата от проданта сума.

В предвидения срок не е депозиран отговор на жалбата от насрещната страна – взискателя по изпълнителното дело „Обединена Българска Банка ” АД.

            За да определи допустимостта на подадената жалба, съдът изходи от следните съображения:

            Страни в изпълнителното производство по изп.д. № 20107670401065 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 – гр. Силистра са взискателят в лицето на „Обединена Българска Банка ” АД и длъжникът ЕТ „Каладан-Н.Х.” със собственик Н.С.Х.,***. Присъединен по право взискател е Държавата за наличните публични задължения на длъжника – това се установява от самото разпределение от 20.12.16г. чрез записаното неудовлетворено вземане на Държавата за публични задължения на длъжника в размер на 50 448.71лв. Няма данни продадените на реализираната по изпълнителното дело публична продан на съвкупност от движими вещи, завършила с Постановление за възлагане от 01.12.16г., да са били притежавани в режим на СИО между Н.Х.С. и В.К.Х., макар че индиция за това е участието на последната при сключването именно в това ѝ качество на Договор за залог върху съвкупност от движими вещи на 01.04.09г. /л. 26-28 от делото на СОС/. Същата е била уведомявана и за предприетите изпълнителни действия по отношение на движимите вещи.

            „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра, ЕИК 201445521 няма качеството на страна в изпълнителното производство – същото е трето лице, закупило при проведена през 2014г. публична продан по същото изпълнително дело недвижимия имот, в който се съхранявали продадените при настоящата публична продан движими вещи /така от съобщението му, изпратено от ЧСИ с изх. № 22814 от 07.12.16г., както и от твърденията му в жалбите до СОС и до настоящата инстанция/.

            Обжалвания понастоящем съдебен акт на СОС инкорпорира в себе си определение – в частта, с която е било прекратено производството, образувано по жалбите, подадени от В.К.Х. и от „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра, и решение – в частта, с която е потвърдено разпределението по жалбата на длъжника ЕТ „Каладан-Н.Х.”. И двата съдебни акта подлежат на обжалване по реда на чл. 274 от ГПК – с жалба, подадена в 1-седмичен срок от съобщението. Последното е връчено на ЕТ „Каладан-Н.Х.”и на В.К.Х. на 21.02.17г., а жалбата до ВАпС е подадена „на ръка” в деловодството на СОС на 01.03.17г. – един ден след изтичане на 1-седмичния срок, който е изтекъл на 28.02.17г. вкл. Настоящото производство, образувано по жалби на ЕТ „Каладан-Н.Х.” и на В.К.Х. следва да се прекрати като недопустимо поради просрочие на жалбата им, макар и същата да има за предмет различни актове на СОС.

            От друга страна, надлежни страни в производството по обжалване на извършеното от СИ разпределение са длъжника и всички взискатели. При това положение „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра, който не притежава такова качество в изпълнителното производство, не е легитимиран да обжалва извършеното по изпълнителното дело разпределение. Неговата жалба против решението, в частта му имащо характера на определение /която е депозирана в срок, тъй като съобщението за решението на СОС е получено на 22.02.17г./ е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 201/17г. на ВАпС в частта му, образувано по жалби, подадени от ЕТ „Каладан-Н.Х.” със собственик Н.С.Х.,*** и от В.К.Х. *** против решение № 14/16.02.17г., постановено по в.гр.д. № 17/17г. на Окръжен съд-Силистра, поради просрочие на жалбите.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра, ЕИК 201445521 против решение № 14/16.02.17г., постановено по в.гр.д. № 17/17г. на Окръжен съд-Силистра, в частта му, с която е била оставена без разглеждане жалбата на дружеството по изп.д. № 20107670401065 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767 – гр. Силистра против разпределение, извършено на 20.12.16г., и производството по делото в тази част е било прекратено.

            Определението само в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от съобщението до ЕТ „Каладан-Н.Х.” със собственик Н.С.Х.,*** и от В.К.Х. ***, а в останалата му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: