ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

245

 

гр.Варна, 04.05.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение , …04. май 2018 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 201 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „А.“ ЕООД, подадена чрез адв. Б., против определение № 81 от 29.03.2018 г., постановено по гр.д. № 10/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото по предявените установителни искове по чл.124 от ГПК, с които се претендира да се установи по отношение на ответниците, че „А.“ ЕООД гр. Силистра е собственик на 13.04 % от 73/18066 ид.части, от 59/18066 ид.части и от 2110/18066 ид.части от ПИ с идентификатор 66425.514.502 по КК и КР на гр. Силистра от 2008г., целият с площ 18066 кв.м, находящ се в гр. Силистра, Промишлена зона запад, ул. „Х.Д.” 1, поради  липса на правен интерес.

Жалбоподателят е настоявал, че определението в обжалваната му част е неправилно, като постановено в нарушение на закона, молил е за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него.

„Л. СИС“ ЕООД и „Търговия на едро –СС“ ЕООД, чрез адв. М., са подали писмен отговор на частната жалба, с който са оспорили същата и по съображения за правилността на обжалваната част от определението са молили за неговото потвърждаване.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на  прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Правният си интерес от предявяването на положителните установителни искове по чл.124 от ГПК, с които се претендира да се установи по отношение на „Търговия на едро –СС“ ЕООД и „Л. СИС“ ЕООД, че ищецът „А.“ ЕООД гр. Силистра е собственик на 13.04 % от 73/18066 ид.части, от 59/18066 ид.части и от 2110/18066 ид.части от ПИ с идентификатор 66425.514.502 по КК и КР на гр. Силистра от 2008г., целият с площ 18066 кв.м, находящ се в гр. Силистра, Промишлена зона запад, ул. „Х. Д.” 1 и представляващи предмет на обжалваната част от прекратителното определение на окръжния съд, настоящият жалбоподател е обосновал с твърденията, че с постановление за възлагане от 15.02.2016 г. на ЧСИ Георгиев, издадено по изпълнително дело № 20107670401397, влязло в сила на 04.07.2016 г., придобил съответно 73/18066 ид.части,  59/18066 ид.части и  2110/18066 ид.части от ПИ с идентификатор 66425.514.502 по КК и КР на гр. Силистра от 2008г., целият с площ 18066 кв.м, находящ се в гр. Силистра, Промишлена зона запад, ул. „Х.пи Д.” 1, като преди проданта, на 17.01.2011 г., първият ответник и длъжник по изпълнението продал на втория ответник 13,04% от поземления имот. Заради вписаната преди продажбата изпълнителна възбрана, така оформената продажба била недействителна спрямо „Андулка“ ЕООД като купувач на публична продан. Договорът смущавал правото на собственост на ищеца, тъй като при всяка справка в службата по вписванията и при издаването на скици за имота, „Л.СИС“ ЕООД било изписвано като собственик на 13,04% идеални части от поземления имот.

С договора, сключен с нотариален акт  № 66, том I, дело № 21/2011 г. по описа на СлВп - гр. Силистра, длъжникът по изпълнителното дело „Търговия на едро –СС“ ЕООД се е разпоредил в полза на ответника „Л. сис“ ЕООД с 13,04 % от притежавания от него поземлен имот с идентификатор 66425.514.502, който е с площ 18 066 кв.м., или продадената част изчислена в обикновена дроб възлиза на 2 355,81/18 066 ид.части. С извършеното разпореждане не се накърняват придобитите от ищеца права върху същия имот, които са в размер на 2 242/18 066 кв.м.

Аргументът на частния жалбоподател, основан на теоретичната постановка, че правото върху идеална част от имот се разпростира върху всяка една част от него, с който в частната си жалба е обосновал правния си интерес от иска и незаконосъобразността на обжалваната част от прекратителното определение на окръжния съд, е относим към правото на всеки един от съсобствениците да си служи с общата вещ. Когато съвместното ползване на имота създава неудобства, а и практически е невъзможно всеки съсобственик да упражнява правата си върху всяка една част от имота, съсобствениците разполагат с правото да разпределят ползването й съобразно правата си, а ако това не се постигне доброволно, имат на разположение иска по чл. 32, ал. 2 ЗС, с който да сезират съдът да администрира взаимоотношенията им като разпредели ползването на имота съобразно правата им в него. Площта на притежавания от длъжника по изпълнението имот е 18 066 кв. м., поради което като се е разпоредил с 2 355,80 кв. м. от тях не е накърнено придобитото от публична продан право на собственост върху 2 242 кв.м. от същия имот. Наред с това продажбата предхожда извършването на публична продан, а наложената възбрана брани взискателя, но не и трети лица, които придобиват права върху възбранен имот.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че ищецът по иска няма правен интерес от предявените установителни искове за собственост за 13.04% от 73/18066 ид.части, от 59/18066 ид.части и от 2110/18066 ид.части от ПИ с идентификатор 66425.514.502 по КК и КР на гр. Силистра от 2008г., целият с площ 18066 кв.м, находящ се в гр. Силистра, Промишлена зона запад, ул. „Х.Д.” 1. (В този смисъл е и решение № 22 от 02.03.2018 г., постановено по гр.д. № 1381/2017 г. на ВКС, I г.о.)

Като е достигнал до идентичен резултат, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Предвид горното, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 81 от 29.03.2018 г., постановено по гр.д. № 10/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото в частта по предявените установителни искове по чл.124 от ГПК, с които се претендира да се установи по отношение на „Търговия на едро –СС“ ЕООД и „Л. СИС“ ЕООД, че „А.“ ЕООД гр. Силистра е собственик на 13.04 % от 73/18066 ид.части, от 59/18066 ид.части и от 2110/18066 ид.части от ПИ с идентификатор 66425.514.502 по КК и КР на гр. Силистра от 2008г., целият с площ 18066 кв.м, находящ се в гр. Силистра, Промишлена зона запад, ул. „Х. Д.” 1.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му с частна касационна жалба при предпоставките на чл. 280 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: