Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

62

гр. Варна, 28.04.2014 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                       ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                              ПЕНКА ХРИСТОВА

 

сложи на разглеждане докладваното от съдия Ив. Лещев в.ч.гр.д. № 202 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 606 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на Р.В.Б., като председател на Управителния съвет на „Регионален съвет на съюза на офицерите и сержантите от резерва” (първоначално заявено като „В. о. съвет на съюза на офицерите и сержантите от резерва”) срещу решение № 75 от 13.03.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по ф. д. № 192/2013 г., с което е отказано вписване на сдружението, поради нарушение на разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – наименованието въвежда в заблуждение относно принадлежността му към организационна структура на друго регистрирано юридическо лице с нестопанска цел („Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва”). Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му.

Частната жалба е процесуално допустима и редовна. Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следното:

Постъпило е заявление вх. № 35667/29.11.2013 г. за регистрация на сдружение с наименование „Варненски областен съвет на съюза на офицерите и сержантите от резерва” със седалище в град Варна.

Производството е оставено без движение от регистърния съд с указание, заявителят да уточни и съответно представи доказателства /удостоверение за уникалност/ на наименование, което да не въвежда в заблуждение съобразно изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно че новоучредяващото се дружество принадлежи към структурата на вече регистрирано сдружение - „Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва”.

В изпълнение на указанията, на 10.02.2014 г. заявителят е представил протокол от Общо събрание от 27.01.2014 г., от който е видно, че е взето решение наименованието на сдружението да бъде „Регионален съвет на съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса - Варна”.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Разпоредбата на чл. 533 от ГПК задължава съда служебно да провери дали са налице условията за издаване на искания акт, като може по своя инициатива да събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени от молителя.

При посочените обстоятелства постановеният отказ от първоинстанционния съд се явява законосъобразен, тъй като не са отстранени нередовностите по искането – второто предложено от заявителя наименование не се различава от първото освен по териториален обхват – думата регионален вместо областен. Но и в двата случая това наименование действително въвежда заблуждение за организационна връзка с друго съществуващо вече сдружение, а именно със „Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва”, с ЕИК 121071877.

С постановяването на решение от апелативния съд по частна жалба срещу отказ за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, инстанционният контрол е изчерпан и решението на апелативния съд не подлежи на обжалване пред ВКС (така изрично Определение № 133 от 30.04.2013 г. на ВКС по т. д. № 510/2012 г., I т. о.).

Водим от горното, съдът

 

                                                  Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 75/13.03.2014 г. постановено по ф. д. № 192/2013 г. на Варненския окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.