ОПРЕДЕЛЕНИЕ

411/22.06.2015

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22.06.2015 г. в състав:

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕН СЛАВОВ

                                  ЧЛЕНОВЕ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                   ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 202/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по молба вх. рег. № 3085/14.05.2015 г. на адв. Б., като процесуален представител на К.П., К.П. и В.С., за допълване на постановеното от Варненския апелативен съд по настоящото дело Определение № 301 от 08.05.2015 г. в частта за разноските.

Не е постъпил писмен отговор по чл. 248, ал. 2 от ГПК от насрещната страна – Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез ТД - Варна.

Съдът установи следното:

Молбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 248, ал. 1 от ГПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

С Определение № 301 от 08.05.2015 г. по настоящото дело Варненският апелативен съд е прекратил производството поради отказ от иска от страна на ищеца, като на осн. чл. 233 in fine от ГПК е обезсилил първоинстанционното решение изцяло, включително в частта за разноските. Поради това и вследствие изрично направеното искане за присъждане на разноски, дължими съгласно чл. 78, ал. 4 от ГПК в полза на ответниците, съдът следва да присъди направените от тях в първоинстанционното производство разноски от общо 4 855 лв., от които 3 500 лв. – адв. хонорар и 1 355 лв. – такса за депозит.

С оглед пререшаване на въпроса за разноските в първоинстанционното производство, съдът следва да се произнесе и по направеното от насрещната страна /КОНПИ/ възражение за прекомерност по чл. 78, ал. 5 от ГПК:

Съдът намира същото за неоснователно, тъй като с оглед цената на иска от 80 549 лв., разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения предвижда минимален размер на адвокатското възнаграждение в размер на сумата от 2 946.47 лв. Уговореното и изплатено от ответниците /в брой/ адвокатско възнаграждение в размер на 3 500 лв. действително надвишава минималното такова, но с оглед сложността на делото от фактическа и правна страна, съдът намира, че същото не следва да се намалява.

Настоящият състав не следва да присъжда разноски за въззивното производство, доколкото не са представени доказателства за извършването на такива.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДОПЪЛВА Определение № 301/08.05.2015 г. на Варненския апелативен съд по в. гр. д. № 202/2015, като:

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, ЕИК 131463734, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 112, да заплати на К.А.П., ЕГН **********, В.Н.С., ЕГН ********** и К.К.П., ЕГН **********,***, сумата от общо 4 855 /четири хиляди осемстотин петдесет и пет/ лв., от които 3 500 /три хиляди и петстотин/ лв. – адвокатско възнаграждение за първоинстанционното съдебно производство и 1 355 /хиляда триста петдесет и пет/ лв. – такса депозит, на основание чл.78, ал. 4 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните, при условията на чл. 248, ал. 3 вр. чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

               2.