ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

301/08.05.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 08.05.2015 в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 202/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез териториалната дирекция гр.Варна, представлявана от процесуалния й представител А.Х.М., с която е заявен отказ от предявения иск срещу ответниците К.А.П., В.Н.С. и К.К.П. с цена на иска 80 549 лв, като моли постновеното първоинстанционно решение да бъде обезсилено, както и да бъдат отменени обезпечителните мерки, допуснати с определение № 302/14.06.2010 год по ч.гр.д. № 308/2010 год на Апелативен съд Варна.

Съгласно чл. 233 от ГПК ищецът може във всяко положение на делото да се откаже изцяло или отчасти от спорното право. Когато отказът е направен пред въззивната или касационна инстанция, обжалваното решение се обезсилва.

Предвид обстоятелството, че по жалбата на КОНПИ срещу решение № 375/04.03.2015 год по гр.д. № 1967/2010 год на Окръжен съд Варна, г.о. е образувано в.гр.д. № 202/2015 год по описа на Апелативен съд Варна, производството по което е висящо, настоящият състав намира, че отказът от иска е направен своевременно е процесуално допустим.

Представено е решение № 129/23.04.2015 год на КОНПИ гр.София, с което е възложено на ТД на КОНПИ Варна да подаде молба за отказ от иска и за отмяна на допуснатите обезпечения, както и изрично пълномощно, съдържащо овластяване на А.Х.М. – главен инспектор при ТД на КОНПИ Варна за извършване на посочените процесуални действия, поради което искането следва да бъде уважено, като обжалваното решение бъде обезсилено.

В частта, с която е поискана отмяна на допуснатите обезпечения, молбата има характер на такава по чл. 402 от ГПК. Родово компетентен да се произнесе по нея е съдът, пред който е образувано обезпечителното производство. Предвиденото в разпоредбата на чл. 402, ал. 2 от ГПК обжалване с частна жалба на определението по чл. 402 от ГПК, предполага въззивно обжалване пред горестоящия въззивен съд. Поради това молбата за отмяна на обезпечението следва да се разгледа от съда, пред който е образувано обезпечителното производство, независимо от обстоятелството, че по реда на обжалването на определението по допускането на обезпечението, обезпечителните мерки са били наложени от въззивен съд. Компетентността на въззивния съд се е изчерпала с произнасянето по това обжалване, като производството по чл. 402 от ГПК е ново производство, в рамките на образуваното вече обезпечително производство и следва да се осъществи от първоинстанционния съд, пред който е образувана молбата за допускане на обезпечението.

 По изложените съображения, компетентен да се произнесе по молбата с правно основание чл. 402 от ГПК е Окръжен съд Варна.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 375/04.03.2015 год по гр.д. № 1967/2010 год на Окръжен съд Варна, г.о., постановено по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез териториалната дирекция гр. Варна, представлявана от процесуалния й представител А.Х.М., срещу ответниците К.А.П. с ЕГН **********, В.Н.С. с ЕГН ********** и К.К.П. с ЕГН ********** с цена 80 549 лв, на осн. чл. 233 от ГПК поради отказ от иска и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Варна за произнасяне по молбата на КОНПИ за отмяна на допуснатите обезпечения по бъдещия иск, с правно осн. чл. 402 от ГПК

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок отсъобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.