ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№288

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  12.05.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 202/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.Р.И. *** срещу определение № 55/21.03.2017 год по гр.д. № 49/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което производството по делото е прекратено и е върната исковата молба. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 47/15.03.2017 по гр.д. № 49/2017 год на Окръжен съд Силистра е оставена без движение исковата молба на И.Р.И. срещу Върховния административен съд с правно осн. чл. 2 и чл. 2б от ЗОДОВ. На ищеца са дадени подробни указания за отстраняване нередовностите на исковата молба.

В дадения му срок ищецът подал молба вх.№ 879/21.03.2017 год, в която липсват твърдения в какво се изразяват действията или бездействията на ответника, какви вреди е претърпял в резултат от тях, а така също и ясно изразен петитум. Не са отстранени посочените от съда нередовности на исковата молба, тя е неясна и от нея съдът не е в състояние да извлече правното основание на иска. Поради това правилно и законосъобразно съдът е прекратил производството и върнал исковата молба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 55/21.03.2017 год по гр.д. № 49/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което производството по делото е прекратено и е върната исковата молба.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при условията на чл. 281 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.