О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

256/18.04.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18. 04.2019г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№202/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от В.С.Д. против определение №2829/02.11.2018г., постановено по в.гр.д.№2396/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е допусната поп - равка на очевидна фактическа грешка в Определение №2722 от 24.11.2018г. по в.гр.д.№2396/18г. по описа на ВОС, като в мотивите и в диспозитива на определе -нието, вместо изписаното: “Оставя без разглеждане жалби: вх.№22478/25.07.2018г. от регистъра на ЧСИ, подадена от С. А. Н., ЕГН **********, и вх.№22362/25.07.2018г. от регистъра на ЧСИ, подадена от В.С.Д., ЕГН **********, срещу действия на ЧСИ С.а . рег.№718, район на действие - район на ВОС, по изпълнително дело №20158070403311„ да се чете: „Оставя без разглеждане жалби: вх.№22478/25.07.2018г. от  регистъра на ЧСИ, подадена от С. А. Н., ЕГН **********, и вх.№22362/25.07. 2018г. от регистъра на ЧСИ, подадена от В.С.Д., ЕГН **********, срещу действия на ЧСИ Н.Д., рег.№ 807, район на действие - район на ВОС, по изпълнително дело №20158070402211.Прекратява производството по в.гр. дело №2396/2018г. по описа на ВОС.“.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира да бъде отменено.

Въззиваемата страна „Обединена Българска банка”АД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№2396/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по по- дадените съответно от С.А. Н. жалба вх.№22418/25.07.2018г. и от В.С.Д. жалба вх.№22362/25.07.2018г., двете против действия ЧСИ по изп.дело №20158070402211 по описа на ЧСИ Н. Д., рег.№807, район на действие ОС-Варна

С определение №2722/24.10.2018г., постановено по в.гр.д.№2396/18г., съдът е оставил без разглеждане жалби: вх.№22478/25.07.2018г. от регистъра на ЧСИ, подадена от С. А. Н., и вх.№22362/25.07.2018г. от регистъра на ЧСИ, подадена от В.С.Д., срещу действия на ЧСИ С. Д., рег.№718, район на действие - район на ВОС, по изпълнително дело №20158070403311.

Макар и, че в диспозитива на определението са грешно посочени името на ЧСИ, регистрационният му номер и номерът на изп.дело, то видно от мотивната част на определението е, че съдът е формирал воля, че двете подадени жалби са жалби против действия на ЧСИ Н. Д., рег.№807, район на действие ОС-Варна, по изп.д.№20158070402211, както и, че двете подадени жалби са недопус -тими по изложените в мотивите съображения и следва да бъдат оставени без разглеждане, а образуваното по тях съдебно производство следва да бъде прекратено.

Констатирайки служебно допуснатите от него очевидни фактически грешки в диспозитива на определение №2722/24.10.2018г., съдът е постановил обжалваното пред настоящата инстанция определение №2829/02.11.2018г., за допускане поправ- ка на посочените очевидни фактически грешки в името на ЧСИ, рег.номер на ЧСИ  и номера на изп. дело, като е постановил съответно вместо ЧСИ С. Д. да се чете ЧСИ Н. Д., вместо №718 да се чете №807 и вместо изп.д.№ №20158070403311 да се чете изп.дело №20158070402211, както и в изписването на текста, че се прекратява производството по делото, за което също е формирана воля в мотивната част на определението, но е пропусната да бъде обективирана в диспозитива.

Действително в обжалваното определение също е допусната ОФГ при посоч -ване датата на определението, в което се допуска ОФГ, а именно посочена като 24.11.2018г., вместо действителната дата 24.10.2018г., но тази ОФГ не е предмет на настоящото производство.В определение №2722/24.10.2018г. са допуснати и други ОФГ, а именно при посочване номера на жалбата на С.Н., посочен като № 22478/25.07.2018г., вместо действителният №22418/25.07.2018г., така и във фамил- ното име на жалбоподателката, което е Н./посочено вярно в мотивната част/, а не Н., но последните също не са предмет на настоящото производство.        

При наличие на допуснати ОФГ в диспозитива на определение №2722/24.10. 2018г. в името на ЧСИ, рег.номер на ЧСИ  и номера на изп. дело правилно същите са били отстранени с обжалваното определение №2829/02.11.2018г., което следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2829/02.11.2018г., постановено по в.гр.д.№ 2396/18г. по описа на ВОС, гр.о./в диспозитива на определението е допусната ОФГ при посочване датата на определение №2722/24.10.2018г., погрешно посочена като 24.11.2018г./.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: