Р Е Ш Е Н И Е

 

 120/16.07.2014 г.             гр. ВАРНА

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Апелативен съд – Варна                                         Гражданско отделение

На 02 юли                                                                              2014 год.

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

         ЧЛЕНОВЕ:  МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

  ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                         

Секретар: В.Т.

Като разгледа докладваното от съдия С. Илиева в. гр. д. № 203 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на 258 и сл. от ГПК.

1. „Маред” ЕООД-Варна чрез процесуалния си представител адв. В. С. обжалва решението на Варненския окръжен съд № 66/24.01.2014 г., постановено по гр. д. № 1149/2013 г. В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО е отхвърлен предявеният от него на основание чл. 108 от ЗС иск срещу „Брамис” ЕООД-гр. Аксаково, Варненска обл. за предаване владението върху следните движими вещи: автомобилна модулна газоснабдителна станция за ВВГ рег. Вн СП 0196, на стойност 23000 лв.; метална конструкция над газостанцията с площ от 20 кв. м., състояща се от две метални колони, върху които е поставена метална конструкция от тръби и винкел, покрита с гофрирана ламарина и около всички страни ламаринен борд от 90 см, на стойност 4000 лв; метална конструкция с козирка за автомивка с площ от 35 кв. м, състояща се от 6 метални колони с винкелова конструкция върху тях, покрита с гофрирана ламарина, на стойност 7000 лв; нивомерна система тип TLS с магнитостриктивна сонда, свързваща цистерните със системата за отчитане, състояща се от: 1/ Нивомерна система за горивата - производител Veeder Root /САЩ/, включваща нивомерна сонда за ниво на гориво, вода и температура – 2 бр.; нивомерна сонда за LPG с инсталационен комплект взривозащитни връзки – 1 бр.; TLS 2 конзола до 6 сонди – 1 бр.; BSP капачка+защитна тръба – 2 бр.; 2/ Обсадна тръба за нивомерна система на стационарния резервоар за съхранение на пропан-бутан; 3/ Фискално устройство: POS printer TH230-MF Bulgaria, 1 GB SAN Disk, на обща стойност 12800 лв. и 4/ метален контейнер /фургон/ - 4 м х 2.50 м, с височина 2.50 м, пригоден за обитаване като офис с изпълнена изолация от двете страни на стените, два ПВЦ прозореца, алуминиева фасадна стена с входна врата с остъкление, под – ламинат, окачен таван с гипсокартон с луминисцентни лампи, и за покрив метална конструкция с гофрирана ламарина, на обща стойност 3600 лв, всички находящи се в УПИ №№ X и XI в кв. 82 по плана на гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, ул. "Ивайло" № 44.

В жалбата се излагат подробни оплаквания за незаконосъобразност, необоснованост и постановяване на първоинстанционния съдебен акт при съществени процесуални нарушения  – основания за отмяната му и постановяване на решение, с което да се уважи исковата претенция в пълния й размер с произтичащите от това законни последици. Прави се и оплакване, че поради допуснати от окръжния съд процесуални нарушения – липса на задължителните реквизити по чл. 146, ал. 1 т. 3, 4 и 5 от ГПК, делото не било попълнено с необходимите доказателства и останало неизяснено.  Направено е доказателствено искане за назначаване на СТЕ от вещо лице – инженер-конструктор, което да отговори на поставените в жалбата въпроси.

В срока по чл. 263 от ГПК срещу жалбата са постъпили писмени възражения от процесуалния представител на ответната страна, в които се изразява становище за нейната неоснователност.

2. Срещу същото решение е постъпила и жалба от „Брамис” ЕООД-гр. Аксаково, Варненска обл. В ЧАСТТА МУ, с която то е осъдено да предаде на основание чл. 108 от ЗС на "Маред" ЕООД-Варна владението върху два броя бензиномерни колонки ADAS - двойни, тип КБ.Д.х.О.х, с електронен блок PEI 1000 ЕК/M1, производство на ЕТ "Плам 99 - Пламен Дончев" – Павликени, на стойност по 4 800 лв. /общо 9 600 лв./, находящи се в УПИ №№ X и XI в кв. 82 по плана на гр. Аксаково, Област Варна, ул. "Ивайло" № 44. В жалбата са изложени съображения за неправилност на решението в тази му част с молба да бъде отменено и вместо него постановено ново такова, с което исковата претенция и за тези вещи отхвърлена. Претендират се разноски за настоящата инстанция.

Отговор на тази жалба в срока по чл. 263 ГПК не е постъпил.

Настоящото производство не е контролно - отменително, а въззивно, поради което съдът следва да направи свои фактически констатации и правни изводи. След съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства /в т. ч. и тези, допуснати от въззивната инстанция/, с оглед разпоредбата на чл. 235 от ГПК, Варненският апелативен съд приема за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 108 от ЗС от "Маред" ЕООД - Варна срещу "Брамис" ЕООД - Аксаково за предаване владението върху посочените в ИМ движими вещи, основан на твърдение за придобиване правото на собственост върху тях от ищеца от „ЕВ-ДИ Ойл” ЕООД чрез договор за продажба от 22.10.2012 г. Ищцовото дружество твърди в исковата молба, че продавачът „Ев-ди ойл” ЕООД е придобил правото на собственост върху вещите в периода м. 01.2011 г. до м. 06.2012 г., а именно: върху бензиномерна колонка ADAS – 2 броя – чрез продажба, за която е издадена фактура № 0000200084/10.01.2011 г.; върху автомобилна модулна газоснабдителна станция за ВВГ рег. Вн СП 0196 – чрез договор от 01.02.2011 год.; върху металната конструкция над газостанцията – чрез преработване, прието с протокол от 05.04.2011 год.; върху металната конструкция с козирка за автомивка – чрез преработване, прието с протокол от 22.12.2011 г.; върху нивомерната система, както следва: 1/ върху нивомерна система за горивата /производител Veeder Root-САЩ/, включваща нивомерна сонда за ниво на гориво, вода и температура – 2 бр; нивомерна сонда за LPG с инсталационен комплект взривозащитни връзки – 1 бр; TLS 2 конзола до 6 сонди – 1 бр; BSP капачка+защитна тръба – 2 бр – чрез договор от 14.03.2012 г.; 2/ върху обсадна тръба за нивомерна система на стационарния резервоар за съхранение на пропан-бутан на 19.03.2012 г. чрез преработване; 3/ върху фискално устройство: POS printer TH230-MF Bulgaria, 1 GB SAN Disk – чрез продажба и монтаж на 29.03.2012 г. и 4/ върху метален контейнер /фургон/ - 4 м на 2.50 м, с височина 2.50 м, пригоден за обитаване като офис – чрез договор за заем за послужване от 15.01.2011 г.

Ответникът оспорва иска и правото на собственост на ищеца. Твърди, че продавачът "Ев-ди ойл" ЕООД никога не е притежавал правото на собственост върху процесните вещи. Прави възражение за придобиване правото на собственост върху тях чрез публична продан по изп. д. № 16/2012 г. на ЧСИ Станислава Янкова. Твърди, че длъжникът по изп. дело – „Скаленид груп" ООД е придобил собствеността върху бензиномерна колонка ADAS – чрез продажба от 2007 г., за която е издадена фактура № 3010000022 от 17.07.2007 г.; върху газстанцията и металната конструкция над нея – чрез преработване през 2010 г.; върху метална конструкция с козирка за автомивка – чрез преработване през 2007 г.; върху металния контейнер – чрез договор за продажба от 21.01.2009 г., както и че нивомерната система е част от цистерните.

От събраните по делото доказателства се установява следното:

Съгласно договор за покупко-продажба от 22.10.2012 г. /л. 7/ ищецът е закупил от „Ев-Ди Ойл” ЕООД: 2 бензиноколонки, автомобилна модулна гезоснабдителна станция с метална конструкция над нея, метална конструкция с козирка за автомивка, нивомерни системи, свързващи цистерните със системата за отчитане и контейнер, пригоден за офис. В договора е посочено, че вещите се държат от ответното дружество, което екупило бензиностанцията на публична продан. Представени са също: фактура /л. 8 за закупени от „Ев-Ди Ойл” ЕООД 2 бр. бензиноколонки ADAS /л. 8/ и техническа документация за тях /л. 9-19/; договор от 01.02.2011 г. за продажба на „Ев-Ди Ойл” ЕООД  на изплащане на автомобилна газоснабдителна стация за ВВГ /л.20, 21/, договори за възлагане от „Ев-Ди Ойл” ЕООД на СМР /за метална конструкция – козирка над газколонка, метална конструкция с козирка за автомивка – л. 22-27/; договор за закупена от „Ев-Ди Ойл” ЕООД нивомерна система /л.28,29/; договор за изработка-ремонт на резервоар и монтаж на нивомерна система /л. 30-33/; фактура за закупено от  „Ев-Ди Ойл” ЕООД фискално устройство; договор за заем за послужване на метален контейнер /л. 35, 36/. Ищцовото дружество представя и документация във връзка с монтиране на обсадна тръба за нивомерна система на стациоарен резервоар за съхранение на пропан-бутан, въведен в експлоатация с разрешение от 03.05.2010 г.

Видно от издадената на 17.07.2007 г. фактура /л. 77/ „Скаленид Груп” ООД е закупило 2 бр. бензиноколонки ADAST Typ 8951.31+РЕI1000БР, а с договор от 12.10.2009г. /л. 79,80/ същото дружество е възложило СМР за изработване на фундамент за монтаж на газстанция пропан-бутан, направа на канал за полагане на тръбопроводи, изграждане на плътна негорима стоманобетонна стена,  монтаж, изпитание и пуск на газстанция модулна. С договор от 07.04.2010 г. „Скаленид Груп” ООД е възложил на изпълнител да упражнява строителен надзор и съставяне на технически паспорт при изграждане на бензиностанция, газостанция и обслужващ търговски комплекс-ІІ етап; газостанция-модулна в гр. Аксаково, УПШ – Х, кв. 82. Приложена е и строителна документация за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво, съгласуване на работен проект, разрешение за строеж на автомивка и множество фактури за извършени плащания по договорите и за материали. Представен от ответника е и договор от 21.09.2009 г., съгласно който „Скаленид Груп” ООД е закупил от Параходство „БМФ” АД употребяван 20 футов контейнер /л. 105, 106/, както и фактура за плащането му /л. 107/.

По делото на ВОС /л. 252-256/ е приложен договор за наем от 12.01.2011 г., по силата на който „Скаленид Груп” ООД е отдало на „Ев-Ди Ойл” ЕООД под наем бинзиностанция и обслужващ търговски обект за срок от 10 години.

Към изисканата по реда на чл. 192 от ГПК документация от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор е приложено Разрешение № 92/03.05.2010 г. /л. 249/ за експлоатация /функциониране/ на автомобилна газоснабдителна станция за ВВГ, произведена и монтирана в гр. Аксаково, собственик и ползвател „Скаленид Груп” ООД.

Видно от изисканата по реда на чл. 192 ГПК документация от Български институт по метрология-РО-Варна /л. 229-246/ във всички протоколи за извършен метрологичен контрол на бензиноколонки от м. май 2008 г. до 18.09.2013 г. са вписани едни и същи фабрични номера: 32 и 34.

Според вещото лице Д. /л. 269/ процесните колонки не са идентични със закупените от „Скаленид Груп” ООД.

По делото са събрани и гласни доказателства за установяване вида и периодите на поставяне на бензиновите колонки, газ-колонката и навесите, които са противоречиви. Показанията на св. Георгиев, Желев, Р. и Боев сочат на това, че процесните бензинови колонки са от откриването на бензиностанцията – 2008 г., което кореспондира и на горепосочената документация, изискана от Български институт по метрология-РО-Варна.

По делото не се спори, а се установява и от приложеното копие на изп. д. № 16/2012 г. на ЧСИ С. Я. с рег. № 719, образувано на 01.02.2012 г. с взискател „Брамис” ЕООД-Варна /ответник по настоящото дело/ и длъжник „Скаленид Груп” ООД-Варна, че с Постановление за възлагане от 22.05.2012 г. /74 и 75 от делото на ВОС/12 г.,  върху „Брамис” ЕООД-Варна е възложен изнесения на публична продан принадлежащия на „Скаленид Груп” ООД-Варна недвижим имот – Право на строеж за изграждане на комплекс в гр. Аксаково, който да обединява бензиностанция и газостанция, обслужващ търговски комплекс, офис сграда и паркинг върху посочените в постановлението УПИ и граници, частично реализирано и въведено в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-277/05.08.2009 г. на РДНСК-Варна „за бензиностанция, газостанция и обслужващ търговски комплекс” чрез построяване на: сграда бензиностанция – метална конструкция върху бетонова основа, изграден малък офис към бензиностанцията; изградена метална конструкция за автомивка. В изпълнителното производство е била назначена техническа експертиза за оценка на имота, който е оценен на 140 000 лева и е описан като комплекс от бензиностанция,1 газостанция, автомивка и търговски комплекс, а именно: бензиностанция от асфалтиран паркинг и плац с 2 комбинирани колонки за течни горива /бензин и дизел/, новоизградена постройка от сглобяема конструкция върху бетонова основа, състояща се от търговска зала, сервизно помещение и офис; встрани от бензиностанцията е монтирана колонка за газ-пропан-бутан заедно с голям отделен с масивна бетонна ограда резервоар и помпи; започнато изграждане на автомивка – отлята е бетонна основа и е изградена метална рамкова конструкция. Ответното дружество - „Брамис” ЕООД-Варна е въведено във владение на имота по реда на чл. 498 ГПК на 20.06.2012 г. „Ев-Ди Ойл” ООД /праводтел на ищеца по настоящото дело е обжалвал въвода като трето-лице – наемател на имота, като в жалбата се е позовал на вписан договор за наем, противопоставим на купувача на публичната продан. В жалбата няма твърдения, че има движими вещи – негова собстгвеност в имота /спр. в. гр. д. № 2203/2012 г. на ВОС/.

В заключението на назначената в настоящото производство СТЕ вещото лице е дало отговор на въпросите кои от претендираните от ищеца вещи предствляват строежи, респ. преместваеми обекти, кои от тях или части от тях са трайно прикрепени, кои могат да бъдат отделени без това да повреди главната вещ, идентичен ли и процесният метален контейнер /фургон/, пригоден за офис със закупения от  „Скаленид Груп” ООД от Параходство „БМФ” АД контейнер.

1/ Въз основа на така събраните писмени /л. 229-246/ и гласни доказателства настоящият съдебен състав приема, че претендираните от ищеца бензиноколонки са били заменени със сега монтираните още през м. май 2008 г. Договорът за наем между „Скаленид Груп” ООД и праводателя на ищеца - „Ев-Ди Ойл” ООД е сключен на 12.01.2011 г. /л. 252-256/, поради което и „Ев-Ди Ойл” ООД не е бил собственик на бензиноколонките, респ. ищецът не ги е придобил с представения договор за покупко-продажба от 22.10.2012 г. /л. 7/.

2/ От представените по делото писмени доказателства - строителна документация за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво, съгласуване на работен проект, разрешение за строеж на автомивка /л. 79-94/, акт за първоначален техн. преглед от 27.04.2010 г. /л. 250/ следва да се приеме, че автомобилната газоснабдителна станция за ВВГ е изградена към посомената дата /27.04.2010 г./. Изграждането на газостанцията е комплексна строителна и техническа дейност. Газоснабдителната станция се състои от технологично оборудване: резервоар, помпен агрегат, газколонка, елмагнитен вентил, датчик за концентрация на пропан-бутан, арматура и тръбопроводи; резервоарът, помпеният агрегат и тръбопроводите са монтирани на метална рама; навесът и газколонката са монтирани върху бетонна площадка /заключение на л. 37 от гр. д.  11878/20 г. ВРС-ХІІ състав/. От представения протокол /л. 237/ се установява, че на 25.11.2010 г. е съставен протокол за извършен метрологичен контрол на газоколонки. Следователно, газостанцията – собственост на „Скаленид Груп” ООД фактически е била въведена в експлоатация, поради което праводателят на ищеца „Ев-Ди Ойл” ООД /станал наемател в по-късен момент - на 12.01.2011 г./ не е могъл да придобие правото на собственост върху нея, респ. – прехвърлил е на ищцовото дружество чужда вещ.

3/ Според представения на л. 22 препис от договор за възлагане на СМР, на 23.02.2011 г. "Ев-Ди ойл" ЕООД възлага на К. А. и Г. Я. Г. да изпълнят СМР – метална конструкция козирка над газ колонка и отливане на бетонна площадка със средства на дружеството срещу заплащане на възнаграждение. С протокол от 05.04.2011 г. /л. 24/ е приета изградената козирка над газколонката, която според заключенията на вещите лица /вкл. И в производството по обезпечение на доказателства/, още съществува. Настоящият съдебен състав приема, че навесът /козирка/ е изграден от "Ев-Ди ойл" ЕООД, но предствлява незаконен строеж, който подлежи на премахване, но няма отношение към првото на собственост. На основание чл. 272 ГПК съдът

препраща към мотивите на първоинстанционния съд, отнасящи се до статута на процесния навес, приложимите норми /чл. 86 Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/ и като съобразени с практиката на съдилищата – ВАС и ВКС на РБ. Съдът приема, че „Ев-Ди ойл” ЕООД не е придобило правото на собственост върху процесния навес над газостанцията чрез преработване, респ. ищецът също не е придобил право на собственост върху навеса чрез твърдяното основание.

          4/ От представения заверен препис /л. 25/се установява, че е сключен договор за възлагане на СМР от 18.11.2011 год., чрез който "Ев-ди ойл" ЕООД възлага на Красимир Атанасов и Георги Яков Георгиев да изпълнят СМР – метална конструкция с козирка за автомивка. От разпитаните по делото св. Д. Р. /л. 283/ и К. Атанасов /л. 282 на обр. стр./ се установява, че изграждането на навеса за автомивка е започнало в началото на 2010 г., продължило е през 2011 г., като доизграждането и оборудването е извършено от сегашния наемател през лятото на 2013 г. /т. е. по време на процеса/. Изграждането на площадката и металната конструкция е било действие по реализацията на правото на строеж в частта за автомивката. Следователно, към датата на сключване на договора между ищеца и „Ев-Ди ойл” ЕООД, последният не е бил собственик на процесния навес над автомивка, респ. и ищецът не е придобил право на собственост върху него чрез твърдяното основание.

          5/ По иска за собственост върху нивомерната система: Същата се явява неразделна част от резервоарите за гориво. Съгласно обяснителната записка /л. 149/ и заключението на в. л. Р. П. обсадната тръба като част от нивомерната система е трайно прикрепена към резервоара  и не може да бъде отделена. Съгл. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се допуска демонтаж на фискалната памет, но не и на фискално устройство, поради което следва да се приеме, че фискалното устройство също е трайно присъединено към бензиностанцията. Сондите обслужват фискалното устройство, поради което го следват /чл. 98 ЗС/. При това положение, следва да се приеме, че цялата нивомерна система е придобита от субекта на правото на строеж, а не от ищеца чрез твърдяното основание.

6/ По делото е представен договор от 21.09.2009 г., съгласно който „Скаленид Груп” ООД е закупил от Параходство „БМФ” АД употребяван 20 футов контейнер /л. 105, 106/, както и фактура за плащането му /л. 107/. От заключението по назначената в настоящото производство СТЕ се установява идентичност между закупения от „Скаленид Груп” ООД и претенцирания да е придобит от ищеца, т. е. последният не го е придобил чрез твърдяното основание /покупко-проджба/. Освен това, по делото е представен договор за заем за послужване /л. 35/ на метален котейер, който не прехвърля правото на собственост.

          По делото е безспорно, че процесните вещи се владеят от ответника, но поради това, че ищецът не доказва правото си на собственост върху тях, предявеният иск следва да се отхвърли изцяло. Обжалваното решение на ВОС следва да се отмени в осъдителната му част и се потвърди в отхвърлителната такава. На основание чл. 78 във връзка с чл. 81 от ГПК „ Маред” ЕООД-Варна следва да бъде осъдено да заплати на "Брамис" ЕООД-гр. Аксаково направените по делото за двете инстанции разноски съобреазно представените списъци по чл. 80 от ГПК общо в размер на 3 725 лева.

          Водим от гореизложеното, и на основание чл. 271 от ГПК, Варненският апелативен съд

Р    Е    Ш    И :

          ОТМЕНЯВА решението на Варненския окръжен съд № 66/24.01.2014 г., постановено по гр. д. № 1149/2013 г. В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО  „Брамис” ЕООД-гр. Аксаково, Варненска обл. е осъдено да предаде на основание чл. 108 от ЗС на "Маред" ЕООД-Варна владението върху два броя бензиномерни колонки ADAS - двойни, тип КБ.Д.х.О.х, с електронен блок PEI 1000 ЕК/M1, производство на ЕТ "Плам 99 - Пламен Дончев" – Павликени, на стойност по 4 800 лв. /общо 9 600 лв./, находящи се в УПИ №№ X и XI в кв. 82 по плана на гр. Аксаково, Област Варна, ул. "Ивайло" № 44, както и в частта, с която в полза и на двете страни – „Брамис” ЕООД-Аксаково и „Маред” ЕООД-Варна са присъдени направените пред ВОС разноски И ВМЕСТО НЕГО ПОСТНОВЯВА:

          ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 108 от ЗС иск от „Маред ЕООД-Варна срещу „Брамис” ЕООД-гр. Аксаково, Варненска обл. За предаване владението върху два броя бензиномерни колонки ADAS - двойни, тип КБ.Д.х.О.х, с електронен блок PEI 1000 ЕК/M1, производство на ЕТ "Плам 99 - Пламен Дончев" – Павликени, на стойност по 4 800 лв. /общо 9 600 лв./, находящи се в УПИ №№ X и XI в кв. 82 по плана на гр. Аксаково, Област Варна, ул. "Ивайло" № 44.

          ПОТВЪРЖДАВА същото решение в частта му, с която е отхвърлен предявеният на основание чл. 108 ЗС иск от „Маред” ЕООД-Варна срещу „Брамис” ЕООД-гр. Аксаково, Варненска обл. За предаване владението върху: автомобилна модулна газоснабдителна станция за ВВГ рег. № Вн СП 0196, на стойност 23000 лв.; метална конструкция над газостанцията с площ от 20 кв. м, състояща се от две метални колони, върху които е поставена метална конструкция от тръби и винкел, покрита с гофрирана ламарина и около всички страни ламаринен борд от 90 см, на стойност 4000 лв; метална конструкция с козирка за автомивка с площ от 35 кв. м, състояща се от 6 метални колони с винкелова конструкция върху тях, покрита с гофрирана ламарина, на стойност 7000 лв; нивомерна система тип TLS с магнитостриктивна сонда, свързващи цистерните със системата за отчитане, състояща се от: 1. Нивомерна система за горивата - производител Veeder Root /САЩ/, включваща нивомерна сонда за ниво на гориво, вода и температура – 2 бр.; нивомерна сонда за LPG с инсталационен комплект взривозащитни връзки – 1 бр.; TLS 2 конзола до 6 сонди – 1 бр.; BSP капачка+защитна тръба – 2 бр.; 2. Обсадна тръба за нивомерна система на стационарния резервоар за съхранение на пропан-бутан и 3. Фискално устройство: POS printer TH230-MF Bulgaria, 1 GB SAN Disk, на обща стойност 12800 лв. и метален контейнер /фургон/ - 4 м х 2.50 м, с височина 2.50 м, пригоден за обитаване като офис с изпълнена изолация от двете страни на стените, два ПВЦ прозореца, алуминиева фасадна стена с входна врата с остъкление, под – ламинат, окачен таван с гипскартон с луминисцентни лампи, и за покрив метална конструкция с гофрирана ламарина, на обща стойност 3600 лв.

          ОСЪЖДА „Маред” ЕООД-Варна да заплати на „Брамис” ЕООД-гр. Аксаково, Варненска обл. Сумата от 3 725 /три хиляди седемстотин двадесет и пет/ лева – разноски по делото за двете инстанции.

          Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срокп от съобщаваето му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                  2.