ОПРЕДЕЛЕНИЕ

303

_12_.05.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.05. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА Х.;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

 гр. д. № 203 по описа за 2011 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.А.Г., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 156/21.03.2015 год. на ОС Шумен по ч.гр.д. 122/2015 год., с което е прекратено производството по подадената жалба от същото лице срещу  действията на ЧСИ Асен Тонев с рег.№ 877 и район на действие ШОС по изп.д. 20158770400045, изразяващи се в опис на недвижим имот. В жалбата се излага, че определението е неправилно. Твърди се, че жалбата, по която производството е прекратено, е допустима. Оспорва се изводът на съда, че жалбоподателят има качеството длъжник по делото. Твърди се, че той е трето заинтересовано лице по смисъла на чл. 435, ал.4 ГПК, а взискателят е загубил правата си на ипотекарен кредитор след извършена цесия на вземането на 07.12.2010 год., а на цесионела „Глогинка стандарт” ЕООД вече е платено. Иска се отмяна на описа.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна «ВККЧЗС «Надежда 96», гр. Плиска, ЕИК 110006807, която е оспорила жалбата в писмен отговор. Излага се, че въпреки погасяването на главницата по обезпеченото вземане, все още са дължими разноски от съдебното производство по чл. 422 ГПК, които също са обезпечени с ипотеката.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Г.Г., против действията на частния съдебен изпълнител Асен Тонев от гр. Шумен, по изп.д. № 45/2015 г., с посочено в жалбата качество на трето лице по чл. 435, ал.4 ГПК, изразяващи се в опис на недвижим имот. Твърденията в жалбата са идентични, а именно, че вземането на взискателя е цедирано и съответно е извършено плащане към цесионера още през 2010 год., като на длъжника, чието задължение е обезпечено с ипотека върху имот на жалбоподателя е съобщено, че следва да се заличи ипотеката на 06.12.20101 год. Искал е отмяна на действията и спиране на изпълнението. 

Пред ОС отговор на жалбата е подаден само от взискателя Кооперация ВККЧЗС„Надежда - 96“, гр. Плиска. В него се посочва, че жалбата е неоснователна.

ЧСИ пред ОС е изразил становище, че жалбата е неоснователна.

Изпълнителното дело е било образувано по искане на посочената кооперация взискател срещу Илияна Асенова Донева, на базата на представен изпълнителен лист от 12.01. 2015 г. на ШРС, по гр.д. № 180/2011 г. за парични вземания, разноски в процес по чл. 422 ГПК пред три инстанции. Като способ за изпълнение е посочена публична продан на недвижим имот, за който е била учредена договорна ипотека в полза на взискателя, по силата на нот. акт  № 8, том първи, от 2010 г. Ипотеката е учредена за обезпечаване на кредит от 15000 лв. с титуляр Илияна Донева, а собственикът на имота е Г.Г.. За същото вземане е издадена заповед за изпълнение и е наложена възбрана на имота и е насрочен опис на 11.02.2015 год. ПДИ е връчена на длъжника на 05.02.2015 год., а за описа ипотекарния длъжник е уведомен на същата дата. Описът е отменен, предвид жалбата, предмет на настоящото производство.

Жалбоподателят има качеството на ипотекарен длъжник, съобразно разпоредбата на чл. 429, ал. 3 от ГПК. Съобразно чл. 173, ал. 1 от ЗЗД, кредитор, в чиято полза е била учредена ипотека, може да се удовлетвори от цената на ипотекирания имот, в чиято и собственост да се намира той.

Като ипотекарен длъжник, г-н Г. има статут на длъжник в изпълнителния процес, а не на трето лице.

Вземането, предмет на изпълнението, представлява съдебни разноски за три инстанции и неговото съществуване не може да се обсъжда в настоящото производство. Изложените доводи във връзка с погасяване на главницата по дълга след цедиране на вземането са ирелевантни при валиден изпълнителен лист.

Длъжниците, съответно приравнените на тях лица като жалбоподателите, могат да атакуват действията на ЧСИ само в лимитативно посочените от закона хипотези, уредени в чл. чл. 435, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, чл. 462 от ГПК, чл. 502, ал. 2 и чл. 521 от ГПК. Насочване на изпълнението към ипотекирания имот, каквото се явява насрочването на опис, а също и уведомяването за това насрочване, не попадат в тези хипотези. Жалбата срещу действията на ЧСИ е недопустима във всички случаи.

Предвид съвпадане на изодите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № № 156/21.03.2015 год. на ОС Шумен по ч.гр.д. 122/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: