О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                    283

                   гр.Варна ,25.04.2016г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на 25 април през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

                

като разгледа  докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. № 203 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по повод на частна жалба от „Олд тауър” ЕАД, представлявано от изп.член на съвета на директорите-А. Л. К., чрез адв.И.Т., срещу разпореждане №89/20.01.2016г. по гр.д. № 665/2015г. на ДОС, с което е върната обратно частната жалба на същото дружество срещу определение № 906/19.10.2015г. по същото гр. дело на ДОС.

     В частната жалба се излага, че съобщението за без движение на жалбата и внасяне на дължимата държавна такса не е адресирано до дружеството, нито е надлежно получено от него; не са дадени изискуемите указания и не е спазена съответната форма за съобщаване, предвидена в образците, утвърдени съгласно ГПК. Моли да се отмени обжалвания акт.

     ВнАС прецени следното:

     Частна жалба вх. № 7569/01.12.2015г./ по пощата на 30.11.2015г./ срещу определение № 906/19.10.2015г. на ДОС по гр.д. № 665/15г. е подадена в срок, но същата е нередовна, тъй като не са представени доказателства за внесена държавна такса по сметка на ВнАС в размер на 15лв. и преписи от жалбата за връчване на насрещните страни. С изрични указания по реда на чл.262,ал.1 вр. чл.275, ал.2 ГПК ДОС в разпореждане № 1633/02.12.2015г. е дал възможност на жалбоподателя в едноседмичен срок да внесе дължимата държавна такса  и да представи доказателства за това, както и 6 бр. преписи от жалбата за насрещните страни. Съобщението е редовно получено от процесуален представител на „Олд тауър”ЕАД – адв.Светослав Николаев Йорданов/ съгл. Пълномощно на л.12 от делото на ДОС/ на 04.01.2016г. Съобщението е връчено на посочения в жалбата съдебен адрес ***, офис 337, на лице, което е упълномощено да представлява дружеството. Следователно преклузивният срок за изпълнение на разпореждането е изтекъл на 11.01.2016г., както до изтичането му, така и до датата на постановяване на обжалваното разпореждане – 20.01.2016г. жалбоподателят не е изпълнил дадените му ясни и изрични указания да представи доказателства за внесена държавна такса по жалбата и преписи от същата за връчване на насрещните страни.

     ВнАС намира, че първоинстанционният съд е изпълнил точно вменените му правомощия в процедурата по администриране на частната жалба по реда на чл.262 ГПК. За жалбоподателя е възникнало задължение да предприеме предписаните й с разпореждането за без движение действия. За тези задължения, същият е бил надлежно уведомен. Неизпълнението на това, води до санкция за страната, която бездейства – а именно на осн. чл.262,ал.2 ,т.2, вр. Чл.275, ал.2 ГПК жалба подлежи на връщане. Така гражданският процес разглеждан като динамичен фактически състав дава защита, респ. санкция чрез регламенитраното процесуално поведение на страните на спорното материално право.

     Поради което съдът намира, че обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

     Водим от горното , ВнАС

 

    

              О П Р Е Д Е Л И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №89/20.01.2016г. по гр.д. № 665/2015г. на ДОС.

     Определението не подлежи на обжалване..

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: