О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 260/15.5.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на петнадесети май, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 203 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на Г.Р.Т. против определение № 458/16.02.2018 г. по в.гр.д.№ 280/18 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без разглеждане жалбата му против отказа на ЧСИ Л. С., рег. № …да прекрати производството по изп.д. № …..поради изпълнение на задължението. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         В подаден писмен отговор пълномощникът на „Уникредит Булбанк“ АД – София изразява становище за неоснователност на частната жалба.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

         Производството пред Окръжен съд – Варна е образувано по жалба на Г.Р.Т. против отказа на ЧСИ Л. С., рег. № …да прекрати производството по изп.д. № …. поради изпълнение на задължението, по реда на чл.435 от ГПК.

            Безспорно е установено качеството на жалбоподателя на длъжник по изп.д. № 1266/2017г., образувано по молба на „Уникредит Булбанк“ АД, като към делото са присъединени изп.д. №№ 1267/17г., 1268/2017г., 1269/2017г. и 1270/2017г. между същите страни. В рамките на изпълнителното производство принудителното изпълнение е насочено срещу недвижим имот, собственост на длъжниците с насрочена публична продан за периода 22.12.2017г. – 22.01.2018г.

На 22.01.2018 г. жалбоподателят  е сезирал ЧСИ с искане за прекратяване на производството, като е представил оригинал на чек, издаден в негова полза за сума, изцяло покриваща дълга. Поискал е чекът да бъде осребрен и производството по делото прекратено поради плащане на задължението.

От доказателствата по делото се установява, че чекът е издаден на 17.01.2018г. срещу банка в Република Франция в полза на Г.Р.Т. и е на френски език, без представен превод.

Взискателят е изразил съгласие за спиране на публичната продан ако до края на деня /22.01.2018 г./ сумата по чека постъпи по сметката на длъжника в „Уникредит Булбанк“ АД, но действия по осребряване на чека не са извършвани.

С постановление от 23.01.2018г. ЧСИ обявил за купувач участник в проданта – Ж.Г., а на 25.01.2018 г. жалбоподателят получил оригинала на чека.

Правилен е извода на съда, че предмет на обжалване е отказът на ЧСИ да приключи изпълнителното производство, независимо, че липсва изрично волеизявление в тази насока, но жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на това действие, тъй като ценната книга е оттеглена от него, в качеството му на длъжник в изпълнителното производство. Фактът, че чекът е в неговата фактическа власт не се оспорва и в подадената частна жалба.  С оглед на това и доколкото правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, обуславяща упражняването правото на жалба, правилно съдът е приел, че  жалбата е недопустима.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 458/16.02.2018 г. по в.гр.д.№ 280/18 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.