ОПРЕДЕЛЕНИЕ 278

гр. Варна, 24.04.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                             ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 204/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на непълнолетната Й.Б.Х., действаща със съгласието на баща си Б.И.Х. *** срещу определение85/11.03.2015г., постановено по в.гр.д. 67/2015г. по описа на ОС-Търговище, с което е оставена без разглеждане жалбата й против отказа на ЧСИ Аспарухов за прекратяване на производството по изп.д. № 20158730400022, като недопустима и е прекратено производството по въззивното дело. Сочи се в жалбата, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че към момента на връчване на поканата за доброволно изпълнение по изпълнителното дело на 10.02.15г., дължимата на взискателя сума е била изплатена – още на 05.02.15г. Отправеното искане е да се отмени обжалваното определение и да се уважи подадената жалба като се отмени отказа на ЧСИ за прекратяване на изпълнителното дело.

В депозиран от насрещната страна Община Попово отговор е оспорена частната жалба като неоснователна. Посочено е, че изпълнителното дело е било образувано по подадената от общината молба на 03.02.15г., а заплащането на сумата от длъжника е станало на 05.02.15г. Останали са дължими разноските по изпълнителното дело. Претендира се да бъде оставено в сила обжалваното определение на ТОС.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, но е неоснователна поради следното:

Производството пред ТОС е било образувано по жалба на непълнолетната Й.Б.Х., действаща със съгласието на баща си Б.И.Х. *** срещу отказа на ЧСИ С.А. Г., гр. Търговище да прекрати изп.д. № 20158730400022, тъй като е незаконосъобразен. В обстоятелствената част на последната са били изложени същите обстоятелства, посочени и по-горе – че на 10.02.15г. е получена ПДИ по изпълнителното дело за заплащане на дължима сума на Община Попово, представляваща дължими разноски по адм.д. № 113/14г. на АС-Търговище. Тази сума обаче е била предварително заплатена по сметката на община Попово, което е станало на 05.02.15г. Длъжникът уведомил ЧСИ за това обстоятелство, представил му доказателство за плащането и отправил искане да се прекрати изпълнителното дело. В отговор на това искане е получено съобщение от ЧСИ, в което е посочено, че за да се прекрати делото следва да се внесе сумата от 108лв. разноски по изпълнителното дело и 135 – такси по Тарифата към ЗЧСИ. Отказът на ЧСИ да прекрати изпълнителното дело е счетен за незаконосъобразен и поради това се претендира неговата отмяна.

От приложеното към делото копие на изпълнително дело № 20158730400022 по описа на ЧСИ С. А. Г., гр. Търговище се установява, че на 03.02.15г. Община Попово е подала молба за образуване на изпълнително дело въз основа на изпълнителен лист от 30.01.15г., издаден по посоченото по-горе административно дело, с който Й.Х. е осъдена да заплати на общината сумата от 600лв. разноски по делото и 5лв. за издаването на изпълнителен лист. Претендирани са и разноските по изпълнителното дело, от които 108лв. е заплатената от взискателя на 03.02.15г. ДТ на ЧСИ /л. 5 и 6 от делото/ . Последното е образувано на същата дата 03.02.15г.и на 05.02.15г. е изпратена до длъжника ПДИ, получена от майка й на 10.02.15г. Предприети са от ЧСИ и действия по изследване имуществото на длъжника /на 05.02.15г. – до НАП/. На 17.02.15г. е подадена от длъжника молба, с която са представени доказателства за плащане на сумата от 600лв. на 05.02.15г. /л. 8 от делото на ТОС, л. 19 от изп. дело/ и на сумата от 5лв. – на 13.02.15г. /л. 7 от делото на ТОС, л. 20 от изп.д./ и е поискано прекратяване на изпълнителното дело. Взискателят е депозирал на 19.02.15г. становището си, че е получил сумата от 605лв., но претендира заплащането разноските по изпълнението. На 24.02.15г. е получено от длъжника съобщение от ЧСИ, че за прекратяване на делото следва да се внесат сумите от 108лв. – разноски по изпълнителното дело и 135лв. – такси по Тарифата към ЗЧСИ. 

Настоящият състав на съда счита, че предмета на жалбата, подадена от длъжника е ясен – обжалван е отказа на ЧСИ да прекрати изпълнителното дело, а не акта му относно разноските /последното е предвидено като възможност за обжалване в нормата на чл. 435, ал. 2, пр. последно/. Това следва да се изведе, както от петитума на жалбата, отправена до ТОС /да се приеме, че отказът е незаконосъобразен и да се укаже на ЧСИ да прекрати изпълнителното дело/, така и от петитума на жалбата до настоящата инстанция /претендира се уважаване на подадената жалба срещу отказа на ЧСИ за прекратяване на изпълнителното дело/. При това положение въпреки твърдението в жалбата до ТОС, изложено в обстоятелствената й част, че е неправилно и незаконосъобразно изискването за заплащане на допълнителна сума, то това представлява само аргументация на претенцията на жалбоподателя за прекратяване на изпълнителното дело поради плащане на дължимата сума, а не обжалване постановлението на ЧСИ по разноските.

Предвид изчерпателно посочените в ГПК хипотези на обжалваемост на действията на СИ, сред които не попада отказа му да прекрати изпълнителното дело, то и жалбата против този отказ действително е била недопустима и правилно ТОС е прекратил производството по същата. Частната жалба следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на непълнолетната Й.Б.Х., действаща със съгласието на баща си Б.И.Х. *** срещу определение85/11.03.2015г., постановено по в.гр.д. 67/2015г. по описа на ОС-Търговище, с което е оставена без разглеждане жалбата й против отказа на ЧСИ С. А. Г. от гр. Търговище за прекратяване на производството по изп.д. № 20158730400022, като недопустима и е прекратено производството по въззивното дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: