ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№250

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  12.04.2016 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 204/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „О.Т.” ЕАД чрез процесуалния му представител адв. И.Т. срещу разпореждане № 90/20.01.2016 год по гр.д. № 666/2015 год на ДОС, с което е върната частна жалба вх.№ 7567/01.12.2015 срещу определение № 907/19.10.2015 год по делото. Частният жалбоподател твърди, че съобщението за внасяне на дължимата държавна такса не му е било надлежно връчено, поради което и срокът за изпълнение на дадените с предходното определение указания не е изтекъл. Поради това моли за отмяна на разпореждането и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпореждане № 1634/02.12.2015 год, с което частната жалба е оставена без движение с указания за внасяне на дължимата държавна такса, е връчена на страната чрез адв. С. Н. Й. на 04.01.2016 год. От приложеното по делото пълномощно се установява, че представляващият „О. Т.” ЕАД – А. Л. К. е упълномощил адв. С. Н. Д.и адв. И.П.Т. да го представляват по делото. Следователно, връчването на съобщението на един от упълномощените адвокати е редовно, а в определения от съда срок не са представени доказателства за изпълнение на дадените указания за отстраняване нередовностите на частната жалба. Поради това правилно и законосъобразно е разпореждането за нейното връщане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 90/20.01.2016 год по гр.д. № 666/2015 год на ДОС, с което е върната частна жалба вх.№ 7567/01.12.2015 срещу определение № 907/19.10.2015 год по делото.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.