ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

280/24.04.2019

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 204/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл. 282 ал.6 вр. чл.245 ал.3 ГПК.

Образувано е по жалба на Е.Й.Г., ЕГН ********** против Разпореждане № 723/19.12.2018г. на Окръжен съд – Шумен, постановено по гр.д. № 619/2016г. за издаване на обратен изпълнителен лист в полза на С.И.Х. и Е.И.Х. срещу жалбоподателката за предаване владението на подробно описан недвижим имот.

Твърди се в жалбата, че така обжалваното определение е неправилно, излагайки подробни доводи за нищожност на касационно решение на ВКС, постановено по гр.д. № 504/2018г. и във връзка с което е издаден обратния изпълнителен лист. В тази връзка се твърди, че изпълнителният лист е издаден въз основа на нищожно основание. Иска се от настоящата инстанция да отмени атакувания съдебен акт и обезсили издадения обратен изпълнителен лист, както и да прогласи нищожността на съдебното решение на касационната инстанция.

В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от насрещната страна,  с който жалбата се оспорва като неоснователна.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С решение № 139/29.11.2018г., постановено по гр.д. № 504/2018г. ВКС, по реда на инстанционния контрол е отменил въззивно решение на АпС – Варна по в.гр.д. № 410/2017г., с което е потвърдено решението на ОС – Добрич за осъждане на ответниците С.И.Х. и Е.И.Х. да предадат на жалбоподателката Е.Г. владението върху спорния недвижим имот, на основание чл.108 ЗС.

Видно от материалите по делото /удостоверение от ЧСИ и отразявания за издаден ИЛ/ е, че осъдителното въззивно решение е изпълнено, преди влизането му в сила, съгласно изрично предвидената за това възможност в чл.282 ал.1 вр. чл.404 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.282 ал.6 ГПК в случаите, когато постановеното от касационната инстанция решение по съществото на спора е различно от резултата по въззивното се прилага съответно разрешението на чл.245 ал.3, изр. второ ГПК, а именно – издава се обратен изпълнителен лист за връщане на вещите и сумите, получени въз основа на невлязлото в сила въззивно решение. Именно тази хипотеза е налице и в настоящия казус, поради което и законосъобразно издалият първоначалния изпълнителен лист съд е разпоредил издаването на обратен изпълнителен лист за връщане на имота.

Изложените в частната жалба доводи за нищожност на изпълнителното основание са изцяло неотносими. В производството по издаване на изпълнителен лист съдът извършва единствено преценка дали е налице редовно от външна страна изпълнително основание, а при издаването на обратен изпълнителен лист и дали е налице вече реализирано принудително изпълнение въз основа на отмененото съдебно решение. Нищожността, като порок на съдебния акт не е сред основанията, попадащи в предметния обхват на тази проверка. Такъв порок съгласно разпоредбата на чл.270 ал.2 ГПК може да бъде релевиран или по реда на обжалването на самото решение /каквато хипотеза в настоящия случай е неприложима/, или по съдебен ред /чрез иск или възражение срещу предявен иск/.

Ето защо частната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Е.Й.Г., ЕГН ********** против Разпореждане № 723/19.12.2018г. на Окръжен съд – Шумен, постановено по гр.д. № 619/2016г.

 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                          2.