О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

330/21.05.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 21.05.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 205/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Ен и Ди Груп” ООД срещу определение № 769/10.03.2014 год по гр.д. № 3681/2012 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставено без уважение искането за изменение на определение № 476/11.02.2014 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде уважено искането му за намаляване размера на присъдените разноски поради прекомерност.

В постъпилия отговор се излагат съображения, че обемът на адвокатската защита по делото се определя не само от стойността на спорното право, предявено с иска, но и от повдигнатите от ответната страна възражения, в конкретния случай-  право на задържане до заплащане на подобрения на значителна стойност. Ето защо моли за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по иск с правно осн. чл. 108 от ЗС. В хода на делото ответникът е направил възражение за право на задържане до заплащане на подобренията, за доказване на което по делото са събрани доказателства, вкл. заключение на експертиза.

С молба вх.№ 1791/21.01.2014 год ищецът оттеглил иска си, поради което и на осн. чл. 232 от ГПК с определение № 476/11.02.2014 год съдът прекратил производството по делото и присъдил в полза на ответната страна разноски в размер на 3500 лв., представляващи адвокатско възнаграждение въз основа на представен договор за правна помощ.

Съгласно чл. 78 ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото, а размерът им зависи от стойността на спорното право, както и от действителната фактическа и правна сложност на делото. 

В случая ответникът се е защитавал по иск за собственост с цена 68 122,60 лв, но спорният предмет е бил разширен чрез предявеното възражение за право на задържане до заплащане на подобренията. Установяването им по вид и стойност ангажира процесуалната активност на страната, респ. на нейния процесуален представител във връзка с възложената защита, поради което разноските, които са направени от нея подлежат на възстановяване в случай на оттегляне на иска и прекратяване на производството. Изчислен върху съвкупната стойност на спорното право, заплатеният адвокатски хонорар не надхвърля еднократния размер на минималното адвокатско възнаграждение по Наредба № 1, поради което и правилно окръжният съд е отказал намаляването му.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 769/10.03.2014 год по гр.д. № 3681/2012 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставено без уважение искането за изменение на определение № 476/11.02.2014 год в частта за разноските.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пре0 ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: