О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

272/09.05.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09. 05.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№205/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.М.Ж. чрез процесуалния му представител адв.Е.Е.против разпореждане №2300/13.03.2017г., постановено по в.гр.д.№2461/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната на осн. чл.286, ал.1, т.3 от ГПК касационна жалба вх.№6842/08.03.2017г., подадена от К.М.Ж. против решение №108/01.02.2017г., постановено по в.гр.д.№2461/16г. по описа на ВОС, гр.о. В жалба- та се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за про -дължаване на съдопроизводствените действия по администриране на касационната жалба.

Въззиваемият М.К.Ж. чрез процесуалния си представител адв.И. С. в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор по жалбата поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпореждане да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№2461/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода- дена от К.М.Ж. въззивна жалба против решение №3963/31.10. 2016г., постановено по гр.д.№5558/16г. по описа на ВРС, ХХІV състав, с което по предявения от М.К.Ж. против К.М.Ж. иск с пр.осн. чл.150, вр. чл.144 от СК е прекратена присъдената с решение №5135/15.11.2013г., поправено с решение №5770/14.12.2013г. по гр.д.№12316/13г. по описа на ВРС и решение №351/10.03.2014г. по в.гр.д.№308/14г. по описа на ВОС месечна издръжка, считано от датата на подаване на исковата молба - 19.05.2016г., с която М.К.Ж. е осъден да заплаща на пълнолетното си, учащо във висше учебно заведение, дете К.М.Ж., в размер на 150лв., считано от датата на предявяване на исковата молба - 21.08.2013г. с падеж пето число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

С решение №108/01.02.2017г., постановено по в.гр.д.№2461/16г. по описа на ВОС, гр.о., е потвърдено решение №3963/31.10.2016г., постановено по гр.д.№5558/16г. по описа на ВРС, ХХІV състав.В диспозитива на същото е посочено, че решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок връчването му на страните.В рамките на указания срок К.М.Ж. е депозирал против решението касационна жалба вх.№6842/08.03.2017г., която е върната с обжалваното разпореж -дане на осн. чл.286, ал.1, т.3 от ГПК като подадена против въззивно решение, неподлежащо на касационно обжалване по чл.280, ал.2 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.2, т.2 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела по искове за издръжка.Постановеното от ВОС въззивно решение от 01.02.2017г. е решение по иск за издръжка и като такова, предвид цитираната норма, не подлежи на касационно обжалване.В израза „искове за издръжка” законодателят е включил както исковете за първоначално определяне на издръжка, така и тези за изменение или прекратяване на същата, като от послед -ния вид е и искът, предявен по гр.д.№5558/16г. по описа на ВРС, по който ВОС се е произнесъл като въззивна инстанция.С оглед горното и независимо от посоченото в същото, решение №108/01.02.2017г., постановено по в.гр.д.№2461/16г. по описа на ВОС, гр.о., не подлежи на касационно обжалване.Подадената против същото от страната касационна жалба подлежи на връщане на осн. чл.286, ал.1, т.3 от ГПК. Постановеното в този смисъл обжалвано разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №2300/13.03.2017г., постановено по в.гр.д.№2461/ 16г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: