Р Е Ш Е Н И Е

64

гр.Варна, 14 .05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14 .05.2018г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№205/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена жалба от Р.Т.И. чрез процесуалния й представител адв.Ж.Ж. против решение №50/06.03.2018г., постановено по в.гр.д.№51/18г. по описа на ШОС, с което е оставена без уважение подадената от Р.Т.И. жалба против протокол да разпределение от 14.12.2017г., предявен на 22.12.2017г. по изп.д.№20138760400805 по описа на ЧСИ Д.З., рег.№876, с район на действие-Окръжен съд Шумен.В жалбата се твърди, че решението е не -правилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се извърши разпределение като се прихване от продажната цена на имота, за който жалбоподателката и присъединен взискател в изп.производство е обявена за купувач - 46 800лв., вземането й спрямо длъжниците А. И. С. и Н. Ш. И. в общ размер от 10 283, 78лв. и се приеме, че следва да бъде внесена разликата в размер на 36 516, 22лв.

Въззиваемата страна „Уникредит Булбанк”АД в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемите А. Илияз С., Н. Шевкед И. ***, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Подадена е жалба вх.№47183/22.12.2017г. от Р.Т.И. против извършено по изп.д.№20138760400805 по описа на ЧСИ Д. З., рег. №876 и район на действие ОС-Шумен, разпределение, обективирано в прото -кол от 14.12.2017г., предявен на 22.12.2017г.Твърди се, че същото не е незаконо -съобразно, т.к. ЧСИ не е съобразил обстоятелството, че жалбоподателката, обявена за купувач на публичната продан, е присъединен взискател с вземане в размер на 10 283, 78лв., като е задължен да внесе пълния размер на продажната цена в размер на 46 800лв.Претендира се да бъде отменено и да бъде извършено ново разпределение от съда при което се приеме, че жалбоподателката следва да внесе само разликата в размер на 36 516, 22лв.           

Първоначалният взискател „Уникредит Булбанк”АД в депозираното писмено въз- ражение поддържа становище за неоснователност на жалбата.

Длъжниците А. И. С., Н. Ш. И. ***, редовно уведомени, не са изразили становище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Изпълнителното производство е образувано на 19.09.2013г. по молба на „Уни -кредит Булбанк”АД против А. И. С., Н. Ш. И. *** въз основа на изп.лист от 13.06.2013г., издаден по ч.гр.д.№618/13г. по описа на ШРС, с който същите са осъдени да й заплатят солидарно посочените в листа суми.Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително производство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжниците публични вземания съгласно издадените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК. Присъединени са взискатели по чл.459 от ГПК с допуснати обезпечения-възбрани върху имуществото, върху което е насочено принудителното изпълнение.Присъе -динени са и взискатели по реда на 456, ал.1 от ГПК, един от които Р.Т.И. за вземанията й против А. И.С. и Улвия Хюсеин Шакир, за които е издаден изп.лист на 08.12.2014г. по ч.гр.д.№3015/14г. и по описа на ШРС.ПДИ до длъжниците са получени съответно на 16.12.2014г. и 18.12.2014г. Представено е по изп.дело съглашение за встъпване в дълг от 02.11.2017г., сключено между А. И. С. и Н. Ш. И., съгласно което Н. Ш. И. встъпва като съдлъжник при условията на солидарност в задълже -нието на А. И. С. спрямо Р.Т.И..

Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател и към нед -вижим имот с идентификатор 83510.660.312.1.1, притежаван от длъжниците А. И. С. и Н. Ш. И., върху който по искане на ЧСИ е наложена възбрана на 20.09.2013г.Имотът е ипотекиран от А. И. С. и Н. Ш. И. с н.а.№34/08г., за обезпечение вземането на банката, за което впоследствие е издаден горецитираният изп.лист от 13.06.2013г.

ПДИ до длъжниците са връчени на 24.09.2013г.Имотът е описан на 10.10.2013г.В периода 2013г.-2017г. са проведени няколко продани, обявени за нестанали.Насро- чена е и проведена публична продан за периода 04.11.2017г.-04.12.2017г. с начална тръжна цена 36 000лв.С протокол от 05.12.2017г. за обявяване на постъпилите над- давателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот присъединения взискател Р.Т.И. за предложената от нея цена от 46 800 лв.

Изготвен е разпределителен протокол на 14.12.2017г.,  предявен на 22.12.2017г., при надлежно уведомяване на страните.Жалба против разпределението е подала Р.И. в срока по чл.462, ал.2 от ГПК.

В протокола от 14.12.2017г. ЧСИ, след като е посочил размера на дължимото на всеки от взискателите вземане/конкретно за „Уникредит Булбанк”АД 303 617, 43  лв., а за Р.И. общо 10 283, 78 лв./ е извършил разпределение на сумата от 46 800 лв., като е разпоредил Р.И. да внесе по специалната сметка на ЧСИ общо сумата от 46 800лв., от която: 1/ сумите от 135, 54лв., 2 001, 06лв. и 184 лв. по сметка на ЧСИ, от които първите две представляващи такси по т.26 от ТТРЗЧСИ, а третата обикновени такси и разноски по ТТРЗЧСИ/за изготвяне и предявяване на разпределение и заличаване на възбрани/; 2/ сумата от 1 161, 90лв. за заплащане на дължимия за имота данък недвижими имоти на Община Шумен; 3/ сумата от 43 317, 50лв. за изплащане на привилегированото вземане на „Уникредит Булбанк” АД.

За вземането си по ч.гр.д.№3015/14г. по описа на ШРС, жалбоподателката е хирографарен кредитор.В изпълнителното производство първоначалният взискател има за вземанията си привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД/за сторените в изп. производство разноски за конкретния изпълнителен способ, от който се разпределя сумата/ и по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД/за вземането си по изп.лист от 13.06.2013г./, а община Шумен по чл.136, ал.1, т.2, пр.1 от ЗЗД за дължимия данък за недвижимия имот.Сумата от 46 800лв. е недостатъчна за удовлетворяване на кредиторите с привилегировани вземания.Предвид горното и не остава сума, която жалбопода -телката, хирографарен кредитор, да може да прихване по реда на чл.461 от ГПК със своето вземане, т.к. такава в настоящия случай не й се следва по съразмер - ност.С оглед горното и законосъобразно с обжалваното разпределение е прието, че обявеният за купувач присъединен взискател Р.И. следва да внесе цялата сума от 46 800лв./без приспадане на нейното вземане/, от която впоследствие следва да се удовлетворят с посочените суми кредиторите с вземания с привилегии по чл.136, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗЗД. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба е неоснова -телна, предвид което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №50/06.03.2018г., постановено по в.гр.д.№51/18г. по описа на ШОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: