О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

316/14.05.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14. 05.2019г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.М. в.ч.гр.д.№205/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадени две частни жалби, както следва.Частна жалба вх.№3591/04.02.2019г., подадена от В.П.Б. чрез процесуалните му представители адв.К.М. и адв.Д.Ф., против определение №120/14.01.2019г., постановено по в.гр.д.№ 2776/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството по делото в частта му по жалба вх.№29662/01.11.2018г., подадена от В.П.Б. против разпределение на постъпили суми от публична продан на недвижим имот, обективирано в протокол от 30.10.2018г., предявен на страните на 30.10.2018г., извършено по изп.д.№20187110400038 по описа на ЧСИ Д.П.., рег.№711, район на действие ВОС.В жалбата се твърди, че опре -делението в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продъл -жаване на съдопроизводствените действия по подадената от страната жалба. Частна жалба вх.№3595/04.02.2019г., подадена от Ви Би Ем Ди Лимитид, регис -трирано и вписано във фирмения регистър на Британски Вирджински острови, гр. Роуд Таун, Тортола, фирмен номер 1024940, представлявано от В.П.Б., чрез процесуалните представители адв.К.М. и адв.Д.Ф., про - тив определение №120/14.01.2019г., постановено по в.гр.д.№2776/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството по делото в частта му по жалба вх.№29663/01.11.2018г., подадена от Ви Би Ем Ди Лимитид против разп -ределение на постъпили суми от публична продан на недвижим имот, обективирано в протокол от 30.10.2018г., предявен на страните на 30.10.2018г., извършено по изп.д.№20187110400038 по описа на ЧСИ Д. П.., рег.№711, район на действие ВОС.В жалбата се твърди, че определението в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по подадената от страната жалба.

Въззиваемата страна „Алианц Банк България”АД, гр.София в депозирания отговор по двете жалби чрез процесуалния представител ю.к.В.К. под -държа становище за тяхната недопустимост - първата, подадена от лице без правен интерес, а втората от лице, лишено от процесуална легитимация и моли производството по делото да бъде прекратено.В условия на евентуалност поддържа становище за тяхната неоснователност и моли обжалваното опреде -ление да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Въззиваемите страни М.Л.А., И.А.А., „Мелита Холидейз”ЕООД, гр.Варна, „Олимп 2000”ЕООД, гр.Варна и „Марион”ЕООД, гр.Варна, редовно уведомени, не са депозирали отговори по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№2776/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по по- дадените съответно от В.П.Б. жалба вх.№29662/01.11.2018г. и от Ви Би Ем Ди Лимитид жалба вх.№29663/01.11.2018г., двете против действие ЧСИ по изп.дело №20187110400038 по описа на ЧСИ Д. П.., рег. № 711, район на действие ОС-Варна, а именно разпределение, обективирано в про -токол от 30.10.2018г., предявен на страните на 30.10.2018г., само досежно неговите т.1.5, т.1.5.1, т.1.6 и т.1.7.Твърди се в двете жалби, че в нарушение нормата на чл. 136, ал.1, т.3 от ЗЗД в т.1.5 е разпределена сумата от 29 610, 33лв. на „Алианц Банк България”АД и в т.1.5.1 е разпределена такса за ЧСИ по т.26 от ТТРЗЧСИ в размер на 2 076, 04лв., т.к. за посоченото вземане „Алианц Банк България”АД не се явява присъединен взискател по изп.дело, нито такъв с посочената привилегия, доколкото твърди, че се лигитимира като такъв въз основа на договор за учредяване на залог върху вземане по реда на ЗЗД от 25.01.2018г., сключен с И.А.А.. Този договор е нищожен по изложените в жалбите съображения.Дори и доводите за нищожност да се приемат за неоснователни, то ЧСИ не е отчел обстоятелството, че вземането не е в посочения размер, т.к. предвид влязлото в сила в хода на изп. дело решение, с което е уважен предявеният от В.Б. против М.А. и И. А. иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД, следва да се приеме, че И.А. се леги - тимира като собственик само на ½ ид.ч. от недвижимия имот, като не е отчетен и фактът, че има оставащи неудовлетворени кредитори.Липсват данни за това си вземане банката да се е присъединила и по реда на чл.456 от ГПК.Неправилно в т.1.6 ЧСИ е приел, че не остават суми за присъединените взискатели, както и в т.1.7, че, т.к. Ви Би Ем Ди Лимитид не е представило удостоверение по чл.456 от ГПК в негова полза не следва да се заделят суми.ЧСИ е игнорирал факта, че в полза на дружеството има наложена обезпечителна възбрана, поради което се явява присъединен по реда на чл.459 от ГПК взискател и за него е следвало да бъде заделена сума, която да му се предостави след представянето на изп.лист. Предвид изложеното се претендира да бъде отменено извършеното разпределение на сумата от 31 686, 37лв. /29 610, 33лв.+2 076, 04лв./ и да се извърши ново разпределение на същата, включващо заделяне на полагащата за обезпечения кредитор Ви Би Ем Ди Лимитид сума.  

Въззиваемите страни М.Л.А., И.А.А., „Мелита Холидейз”ЕООД, гр.Варна, „Олимп 2000”ЕООД, гр.Варна, „Марион”ЕООД, гр.Варна и „Алианц Банк България”АД, гр.София  в подадените в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмени възражения по жалбите поддържат становище за тяхната недопустимост, евент. неоснователност.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.

Изп.дело №20187110400038 е образувано въз основа на изпълнителен лист от 26.01.2016г., издаден в заповедно производство по ч.гр.д.№695/16г. по описа на ВРС, ХХV състав, с който длъжникът В.П.Б. е осъден да заплати на „Алианц Банк България”АД посочените в листа суми, дължими по договор за уни -версален ипотечен кредит №ПД-13532/13.03.2012г.Първоначално по посочения изп. лист е било образувано на 27.01.2016г. изп.д.№20167160400164 по описа на ЧСИ Н.Г., рег.№716.Впоследствие по молба на взискателя от 07.11.2017г. и на осн. чл.427, ал.5 от ГПК изп.производство е било продължено от ЧСИ С.Д.а, рег.№718 като на 22.12.2017г. е било образувано изп.д.№20177180400555 по описа на ЧСИ С.Д..По молба на взискателя от 16.01.2018г. производството е продъл- жено от ЧСИ Д.П. Я. като е образувано на 25.01.2018г. под № 20187110400038.

За обезпечение вземането на банката по горепосочения договор за ипотечен кредит от М.Л.А. и И.А.А. като съсобст -веници при равни квоти е учредена договорна ипотека с н.а.№51/13.03.2012г. върху самостоятелен обект с идентификатор 10135.2560.236.1.19 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., находящ се в гр.Варна, ул.”Проф. Л.Нидерле”№2, представляващ мезонетно жилище с площ от 154, 10 кв.м., при съответни граници, ведно с при -лежащо избено помещение и съответния % ид.ч. от общите части на сградата, както и 5 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.2560.236.

С  молбата за образуване на изп.дело от 27.01.2016г. принудителното изпълне -ние е насочено от взискателя и към недвижимия имот, собственост на ипотекарните длъжници М.Л.А. и И.А.А..По молба на взискателя изп.д. е било спряно с протокол от 15.02.2016г. и също по негова молба е наложена възбрана върху недвижимия имот, вписана в СВ-Варна на 18.02.2016г. под акт №51, том ІІ, дв.вх.рег.№2969, вх.рег.№3008.С молба, депозирана по изп.д. на 07.03.2016г., взискателят „Алианц Банк България”АД е поискал да бъде вдигната наложената по негова молба възбрана върху ипотекирания недвижим имот.С вписване от 10.03.2016г. в СВ-Варна наложената възбрана е заличена.Вписването и заличаването на възбраната не са посочени в представените по изп.д. справки по лице за М.А. и И.А.,***.Посочени са само в издаваните справки по партидата на имота.При продължаване на изп.производство от ЧСИ С.Д. и впоследствие от ЧСИ Д.П....няма данни за последващо налагане на възбрана върху недвижимия имот.

С договор за дарение, обективиран в н.а., вписан в СВ-Варна на 24.02.2016г., М.А. е дарила на И.А. собствената си ½ ид.ч. от горе -посочения недвижим имот.

На 26.06.2017г. е допуснато обезпечение на предявените от Ви Би Ем Ди Лимитид против И.А. по гр.д.№197/17г. по описа на ВОС иск с пр.осн. чл.240 от ЗЗД и в условие на евентуалност иск с пр.осн. чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана върху горепосочения недвижим имот.Възбраната е вписана в СВ-Варна на 27.06.2017г.  

По вписана на 18.09.2017г. искова молба е постановено влязло в сила на 24.02. 2018г. решение по гр.д.№1796/17г. по описа на ВОС, с което е уважен предяве -ният от В.Б. /като кредитор на М.А. по договор за заем от 2014г./ против М.А. и И.А. иск с пр. осн. чл.135 от ЗЗД като договорът за дарение е обявен за относително недействителен по отношение на него.

През 2016г. е образувано изп.д.№20167160400165 по описа на ЧСИ Н.Георгиев въз основа на изп.лист, издаден по ч.гр.д.№692/16г. по описа на ВРС, с който длъж- ниците М.Л.А., „Мелита Холидейз”ЕООД, „Олимп 2000”ЕООД и „Марион”ЕООД са осъдени солидарно да заплатя на „Алианц Банк България”АД, посочените в листа суми, дължими по договор за ипотечен кредит №30263/29.05. 2008г.Впоследствие по молба на взискателя изп.производство е било продължено от ЧСИ С.Д.а като е образувано изп.д.№20177180400556 и също по молба на взискателя е продължено от ЧСИ Д.П.. като е образувано под №2018 7110400039.Според цитираните справките от СВ-Варна по изп.д. №20167160400165 е наложена възбрана, вписана на 17.03.2016г., върху собствения на М.А.  недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Проф. Л.Нидерле”№2, пред -ставляващ гараж №2 на партерен етаж с площ от 25, 850кв.м., ведно с 5 кв.м. ид.ч. от дворно място.

С договор за учредяване на залог върху вземане по реда на ЗЗД от 25.01.2018г. /с удостоверена дата от нотариус на 25.01.2018г./ И.А. за обезпечаване вземането на „Алианц Банк България”АД по цитирания договор за ипотечен кредит №30263/29.05.2008г. и анекс към него от 24.10.2011г., е учредил залог в полза на банката върху вземането си, представляващи парични средства, формирани от разликата между цената, която ще се получи от публичната продан на недвижимия имот, върху който е насочено принудителното изпълнение по изп.д.№201771804 00555/впоследствие изп.д.№20187110400038/, собственост на залогодателя, и сумата, необходима за пълното погасяване на всички задължения към взискателя „Алианц Банк България”АД по изп.д.№20177180400555 и дължимите такси към ЧСИ.

На 23.02.2018г. е вписана възбрана върху горепосочения недвижим имот по искане на ЧСИ по изп.д. №20178950401198 по описа на ЧСИ Л.С. за обезпе - чение вземанията на „Агенция за събиране на вземания”ЕАД, гр.София и ТД на НАП Варна от И.А.А. по цитираното изп.д., образувано въз основа на изп.лист от 20.06.2017г., издаден по ч.гр.д.№4281/17г. по описа на ВРС, ХХХV състав.

На 25.01.2018г. са насрочени по изп.д.№20187110400038 опис и оценка на горе -посочения недвижим имот за 23.02.2018г., извършени на посочената дата.Прове - дена е в периода 10.08.2018г.-10.09.2018г. публична продан, приключила с влязло в сила на 08.10.2018г. постановление за възлагане от 20.09.2018г., с което недви -жимият имот е възложен на П.Д. Д. за сумата от 187 350лв.

По реда на чл.456 от ГПК и въз основа на удостоверение, издадено по изп.д. №20178950401198 по описа на ЧСИ Л.С., е присъединено на 25.10.2018г. като вискател „Агенция за събиране на вземания”ЕАД, гр.София за вземането му към И.А.А.

В изготвеното разпределение от 30.10.2018г. като взискатели са посочени:1/  „Алианц Банк България”АД-привилегирован взискател за вземането си по ИЛ, издаден по ч.гр.д.№695/16г., обезпечено с договорна ипотека; 2/ „Алианц Банк България”АД-привилегирован взискател за вземането си по ИЛ, издаден по ч.гр.д.№692/16г., обезпечено с договор за учредяване на залог по реда на ЗЗД от 25.01.2018г.; 3/ „Агенция за събиране на вземания”ЕАД-хирографарен кредитор, присъединен по реда на чл.456 от ГПК; 4/ ТД на НАП за вземанията на държавата съгласно издадени удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК за В.Б., М.А. *** за дължимите за имота местни данъци и такса битови отпадъци; 6/ посочено е, че върху имота, предмет на изпълнение, има вписана на 27.06.2017г. възбрана от Ви Би Ем Ди Лимитид и на 23.02.2018г. от „Агенция за събиране на вземания”ЕАД.С необжалваната част от разпределението са разпределени суми за ЧСИ/такси по т.3, 4, 5 и 31 от ТТРЗЧСИ/, за авансово вне -сени разноски от взискателя „Алианц Банк България”АД, за община Варна и за взискателя „Алианц Банк България”АД за вземането по ИЛ, издаден по ч.гр.д.№695/ 16г., и таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ за събиране на същото, като за всички тези вземания са предвидени суми за пълното им удовлетворяване.От оставащата сума след предвидените суми за тяхното пълно удовлетворяване, а именно сума в размер на 31 686, 37лв., е предвидено с обжалваната част от разпределението частта от 29 610, 33лв. да бъде в полза на „Алианц Банк България”АД за вземането й по ИЛ, издаден по ч.гр.д.№692/16г., като заложен кредитор на вземането на ипотекарния длъжник И. Андрев /положителната разлика между получената при публичната продан цена на недвижимия имот и сумата, необходима за погасяване дълга на В.Б. към банката, която би подлежала на връщане на ипотекарния длъжник/ и сумата от 2 076, 04лв. да бъде в полза на ЧСИ като такса по т.26 от ТТРЗЧСИ за събраното вземане.Посочено е, че в полза на присъединените взискатели не остават суми за разпределяне, както и, че в полза на взискателя Ви Би Ем Ди Лимитид не се заделят суми, т.к. не е представил удостоверение по чл.456 от ГПК.

По жалба вх.№3591/04.02.2019г., подадена от В.П.Б..

Подадената пред ВАпС частна жалба е допустима като подадена от проце -суално легитимирано лице с наличен правен интерес, производството по чиято жалба против действие на съдебен изпълнител е било прекратено от ВОС като същата е счетена за недопустима.

Всички изложени от жалбоподателя възражения в депозираната от него пред ВОС жалба против извършеното от ЧСИ разпределение не касаят неговия патри -мониум.От т.1.1 до т.1.4.1, вкл. на разпределението от получената при публичната продан на недвижимия имот, собственост на ипотекарния длъжник И.А. /за ½ ид.ч. лично, а за останалата ½ ид.ч. като приобретател на същата след като е била ипотекирана от М.А.-чл.173, ал.1 от ЗЗД/ сума са предвидени суми за пълното погасяване дълга на В.Б. към „Алианц Банк България”АД по ИЛ, издаден по ч.гр.д.№695/16г., вкл. авансово сторените от взискателя разноски по изп.дело, както и невнесените авансово такси и разноски, дължими на ЧСИ, както и таксата върху събраното вземане по т.26 от ТТРЗЧСИ, както и дължимите суми на община Варна по ЗМДТ.Възражения относно тези разпределени суми, вкл. относно посочените от ЧСИ размери, няма, съответно разпределението в тази му част е влязло в сила.Оставащата сума след разпределението на горните суми в размер от 31 686, 37лв. се следва на ипотекарния длъжник И.А., който не е лично задължен за дълга по ИЛ, издаден по ч.гр.д.№695/16г.За В.Б. не е налице пра -вен интерес от обжалване на разпределението досежно същата.По изп.д.№2018 7110400038 той няма качеството взискател за ипотекарния длъжник И.А., нито на М.А..Тази сума не може да служи и за погасяване на други задъл -жения на В.Б., извън това, обезпечено с ипотеката по н.а.№51/12г. /липсват и възражения в тази насока/.Влязлото в сила решение по предявения от него иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД с вписана на 17.09.2017г. искова молба също не обосновава правен интерес да се обжалва разпределението досежно тази сума.Ипотеката в полза на ”Алианц Банк България”АД е вписана през 2012г. и банката е пристъпила към изпълнение.Извършеното от М.А. увреждащо действие е от 2016г./за дълг от 2014г./.Ако и по отношение на В.Б. да се счита, че може да се удовлет -ворява от ½ ид.ч. от имота, била собственост на М.А., то, както се изложи, по изп.д.№2018 7110400038 той няма качеството взискател.

Като подадена при липса на правен интерес жалбата се явява недопустима, предвид което и правилно производството по същата е прекратено.В тази част обжалваното определение следва да бъде потвърдено.На осн. чл.78, ал.8 от ГПК и направеното искане на ”Алианц Банк България”АД следва да бъдат присъдени разноски за настоящото производство в размер на 50лв., представляващи юрис - консултско възнаграждение.    

По жалба вх.№3595/04.02.2019г., подадена от Ви Би Ем Ди Лимитид.

Подадената пред ВАпС частна жалба е допустима като подадена от проце -суално легитимирано лице с наличен правен интерес, производството по чиято жалба против действие на съдебен изпълнител е било прекратено от ВОС като същата е счетена за недопустима.

Дружеството Ви Би Ем Ди Лимитид твърди, че има качеството присъединен по право взискател на осн. чл.459, ал.1 от ГПК с вписана възбрана върху недвижимия имот, върху който е било насочено принудителното изпълнение, по допуснато обезпечение на предявените от него против И.А. осъдителни искове.ЧСИ също го е посочил като взискател в извършеното разпределение с вписана обез -печителна възбрана.Дали неговата възбрана е вписана преди възбраната по изп.д. №20187110400038/според разрешенията, дадени в т.5 от ТР №2/2013 от 26.06. 2015г. на ОСГТК на ВКС, само в този случай той би бил присъединен по право взискател/ и дали следва да му се заделят суми по разпределението, или не, т.к. се явява лице, вписало възбрана след този момент, което може да се присъедини само по реда на чл.456 от ГПК/каквото присъединяване няма/, е въпрос по основа -телност на жалбата, а не по нейната допустимост, вкл. като се има предвид, че възбраната по изп.дело е заличена на 10.03.2016г. и няма данни да е налагана нова до 27.06.2017г.Ви Би Ем Ди Лимитид обжалва разпределението на оставащата сума от 31 686, 37лв., която се следва на И. А., т.е. лицето, против което е допуснато обезпечение, и която хипотетично би следвало да се задели за удовлет -воряване на това дружество, ако са налице предпоставките той да е присъединен по право на осн. чл.459, ал.1 от ГПК взискател и ако в разпределението не след -ваше да участва „Алианц Банк България”АД за вземането си по ИЛ, издаден по ч.гр.д.№692/16г., като присъединен по право заложен кредитор по чл.459, ал.2 от ГПК.В тази насока са възраженията на жалбоподателя и същите следва да се разгледат по същество.С оглед горното и съдът приема, че подадената от Ви Би Ем Ди Лимитид жалба пред ВОС се явява допустима, поради което неправилно с определението в обжалваната от дружеството част производството по същата е било прекратено.Определението в тази част следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по нея.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №120/14.01.2019г., постановено по в.гр.д.№2776/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството по делото в частта му по жалба вх.№29663/01.11.2018г., подадена от Ви Би Ем Ди Лимитид против разпределение на постъпили суми от публична продан на недвижим имот, обективирано в протокол от 30.10.2018г., предявен на страните на 30.10.2018г., извършено по изп.д.№20187110400038 по описа на ЧСИ Д. П..., рег.№711, район на действие ВОС, и

ВРЪЩА делото на ОС-Варна за продължаване на съдопроизводствените действия по горепосочената жалба.

ПОТВЪРЖДАВА определение №120/14.01.2019г., постановено по в.гр.д.№ 2776/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството по делото в частта му по жалба вх.№29662/01.11.2018г., подадена от В.П.Б. против разпределение на постъпили суми от публична продан на недвижим имот, обективирано в протокол от 30.10.2018г., предявен на страните на 30.10.2018г., извършено по изп.д.№20187110400038 по описа на ЧСИ Д. П.., рег.№711, район на действие ВОС

ОСЪЖДА В.П.Б., ЕГН ********** да заплати на „Алианц Банк България”АД, ЕИК 128001319 сумата от 50лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред настоящата инстанция, на осн. чл.78, ал.3, вр. ал.8 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: