ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№264

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   18.04.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 206/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от О. 2010” ООД със седалище и адрес на управление с.И., Шуменска обл чрез управителяа Г.К.Н. срещу определение № 75/10.02.2016 год по в.гр.д. № 74/2016 год на Окръжен съд Шумен, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 693/08.02.2016 год срещу постановлението за възлагане, издадено от ЧСИ Д. З. рег.№ 876 по изп.д. № 20158760400519. Частният жалбоподател посочва, че при постановяване на определението си съдът не е извършил проверка относно законосъобразността на действията на ЧСИ и наддавачите във връзка с подаването на наддавателните предложения, спазването на срока на проданта, действията на ЧСИ и наддавачите при провеждането на самия търг, както и действията по обявяването на купувач. Поради това счита, че обжалваното определение е незаконосъобразно и моли за неговата отмяна.

Постъпил е отговор от „А.б. Б.” АД, в който са изложени доводи за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран със жалба от О. 2010” ООД – длъжник по изпълнителното дело, срещу постановлението за възлагане. Жалбата е бланкетна, и в нея като единствено основание за отмяна на обжалваното изпълнително действие е посочено ненадлежното разгласяване на проданта, тъй като обявата не била поставена на съответните места в районния съд и в общината.

В частната жалба се разширява периметърът на оплакванията срещу действията на съдебния изпълнител, но без да се посочват конкретни обстоятелства за допуснати нарушения. Това обаче е без значение, защото съдът се произнася само по наведените в жалбата основания, в случая те са били във връзка с ненадлежно разгласяване на проданта.

Както правилно е отбелязано в обжалваното определение, което е в пълно съответствие с ТР № 2/26.06.2015 год по т.д. № 2/2013 год на ОСГТК, постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването на публичната продан не е било извършено надлежно, или когато имуществото е възложено не по най-високата предложена цена. Всички останали предхождащи действия, включително и тези по разгласата, подготвят проданта, но не са част от наддаването. По тази причина те не попадат в обхвата на чл. 435 ал.3 от ГПК. Освен това в случая оплакването е и неоснователно, защото видно от книжата към изпълнителното дело, обявлението за публичната продан е било надлежно разгласено чрез залепване на видно място пред кантората на съдебния изпълнител, както и в община Върбица и в Кметството в с.Иваново.

Обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 75/10.02.2016 год по в.гр.д. № 74/2016 год на Окръжен съд Шумен.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.