О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 300/18.5.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на осемнадесети май, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 206 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частни жалби, подадени от Я.А.П. и от представляващите „Т.“ ООД-Варна срещу определение № 288/1.02.2017 г. по в.гр.д.№ 200/2017 г. на Окръжен съд – Варна. Оплакванията в двете идентични жалби са за незаконокъобразност поради нарушение на закона, с молба за отмяна изцяло и за връщане на делото за произнасяне по същество.

Становище по частните жалби не е подадено.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. Разгледани по същество, те са неоснователни.

Тъй като постановеното определение № 288/1.02.2017 г. по в.гр.д.№ 200/17 г. на Окръжен съд – Варна подлежи на обжалване само в частта му, с която са оставени без разглеждане жалбите на страните, именно тази част е обект на проверка от настоящата инстанция.

  Жалба с вх.№ 11914/21.09.2016 г., подадена от Я.А.П., в качеството й на ипотекарен гарант срещу насрочване на публична продан на недвижими имоти от 29.08.2016 г. до 29.09.2016 г. и жалба вх.№ 12720/10.10.2016 г., подадена от представляващите длъжника по изп.дело „Т.“ ООД-Варна срещу изготвени протоколи от 30.09.2016 г. за обявяване на купувачи са процесуално недопустими.

Разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК изчерпателно изброява действията, подлежащи на обжалване от длъжника, а именно: постановление за глоба, насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество, отнемане на движима вещ, отстраняване от имот и постановление за разноски.

Насрочването на публична продан и издаването на протокол за обявяване за купувач не съставляват самостоятелни действия на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване /ТР 26.06.2015 г. по т.д.№ 2/13 г. на ОСГК на ВКС/.  

Тъй като е постановено в горния смисъл, определението в частта му, с която са оставени без разглеждане жалбите следва да бъде потвърдено. В останалите му части определението е влязло в сила.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 288/1.02.2017 г. по в.гр.д.№ 200/2017 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която са оставени без разглеждане жалбите на Я.А.П. и от представляващите „Т.“ ООД-Варна. В останалите му части определението е влязло в сила.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.