ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№…256………………..

гр. Варна, 28.04.2014 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: И. ЛЕЩЕВ

                                                                                       ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д. № 207 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК и е образувано по частна жалба на И.Р.И. *** срещу Определение № 83/28.03.2014 г. на Силистренски окръжен съд, постановено по гр.д. № 66/2014 година, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по компетентност на Силистренски административен съд. Правят се оплаквания за неправилност на съдебния акт, с молба за отмяната му.

Частната жалба е процесуално допустима и редовна, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

С депозираната пред Окръжен съд – Силистра искова молба И.Р.И. *** желае да бъде осъден ответникът „Агенция за социално подпомагане” - гр. София за недобросъвестно отношение при изпълнение на служебните си задължения, изразяващи се в недопустими действия и бездействия.

Съгласно разпоредбата на чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Производството се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като местната подсъдност се определя по чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ - искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. В случая местно компетентен е Административен съд – гр. Силистра, с оглед настоящия адрес на ищеца.

Съгласно чл. 118 от ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно. Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.

След като видно от обстоятелствената част на исковата молба предявеният иск намира своето правно основание в разпоредбата на чл. 1 от ЗОДОВ, то правилно производството е изпратено за разглеждане от компетентния съд (Административен съд – гр. Силистра).

Определението е правилно и следва да се потвърди.

Съгласно т. 9, б. „в” Тълкувателно решение № 1/2013 на ОСГТК определението на въззивния съд, с което се потвърждава определение на първоинстанционен съд за прекратяване на производството поради неподсъдност на спора /чл. 121 ГПК/, подлежи на касационно обжалване на основание чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 83 от 28.03.2014 г., постановено по гр. д. № 66/2014 година на Силистренски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страната пред ВКС на РБ, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                       2.