ОПРЕДЕЛЕНИЕ 288

гр. Варна, 04.05.2015г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                       ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 207/15г., намира следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на Р.А.Л. ***, действаща като упълномощен адвокат чрез Адвокатско съдружие „Ф., Р. и партньори” срещу решение № 49/20.02.2015г., постановено по гражданско дело № 600 по описа за 2014г. на Окръжен съд - Добрич, в частите, с които са отхвърлени като неоснователни предявените искови претенции, както и в частта за разноските и се претендира отмяната в тези части и уважаване на предявените искове в пълния им претендиран размер и присъждане на поисканите съдебно-деловодни разноски. Развити са подробни аргументи за незаконосъобразност и неправилност на решението в обжалваните му части. Изрично е посочено във въззивната жалба, че се обжалва решението на ДОС в частта за разноските. Като необосновано е определено заключението на съда, че платеният адвокатски хонорар е за двама адвокати, тъй като възнаграждението е било уговорено между клиента и адвокатското съдружие и никъде не е записано, че хонорарът е за двама адвокати. Договореният хонорар е бил единен без оглед на това колко адвокати работят в съдружие, а имената им в пълномощното са посочени съгласно чл. 54 от ЗА. Поради това и неправилно е било разделянето на адвокатския хонорар на две съобразно броя на адвокатите-съдружници.

В предвидения срок не е депозиран отговор на тази въззивна жалба от насрещната страна Прокуратурата на РБ.

Въззивното производство има за предмет и въззивната жалба на Прокуратурата на РБ, подадена чрез прокурор от ОП-Добрич срещу посоченото първоинстанционно решение в осъдителната му част. Претендира се отмяната в тези части и отхвърляне изцяло на иска, а алтернативно – да се намали размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди съобрзано принципа за справедливост.

Срещу тази жалба е депозиран отговор от Р.Л., с който същата е оспорена като неоснователна.

Жалбата на въззивника Р.А.Л., насочена против решението на ДОС в частта му досежно разноските /с подробно изложените доводи/, настоящият състав на съда квалифицира като искане за изменение на посоченото решение в частта му за разноските. И тъй като компетентен да се произнесе по такава молба е съдът, постановил съдебното решение, а едва при наличието на правен интерес от постановеното по реда на чл. 248 от ГПК определение, същото може да се обжалва, то и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ДОС за произнасяне по молбата. Едва след горното, делото следва да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби на всяка от страните, ведно с евентуално постъпила частна жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 207/15г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Добрич, който да съобрази констатациите в настоящото определение и се произнесе по инкорпорираното във въззивната жалба на Р. Л. искане за изменение на решението, постановено по гражданско дело № 600 по описа за 2014 г. на ДОС, в частта му за разноските.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби на всяка от страните, ведно с евентуално постъпила частна жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: