Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

78

 

гр.Варна,  18.05.  2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на осемнадесети май, двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр.дело № 207/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на И.С. А. от гр.Шумен срещу решение № 240/1.12.2016 г. по в.ч.гр.д.№ 542/16 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е потвърдено разпределение по протокол от 14.10.2016 г. по изп.дело № 20128760400732/12 г. на ЧСИ Д.З., рег.№ 876 и район на действие Окръжен съд – Шумен. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за извършване на прихващане на задължението на длъжника по изпълнението към жалбоподателя, с продажната цена на имота.

Подадено е възражение от „У. Б.“ АД със становище за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Безспорно е по делото, че жалбоподателят има качеството на присъединен взискател по изпълнителното дело.

  От изготвения протокол за разпределение на суми от 15.09.2016 г. е видно, че с постъпилите от проданта суми са удовлетворени вземания на Община - Шумен и ипотекарния кредитор „У.К. Б.” АД, в качеството им на лица с право на предпочтително удовлетворение по реда на чл.136, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗЗД, като не е определена сума за присъединения взискател и жалбоподател. Правилен е извода на съда, че няма данни неговото вземане да се ползва с право на предпочтително удовлетворение, в която и да е от хипотезите на чл.136, ал.1 от ЗЗД.

Съгласно нормата на чл.461 от ГПК, взискателят, на който е възложена вещта, може да прихване от дължимата срещу стойността й сума такава част от вземането си, каквато му се пада по съразмерност. Макар да не е изрично посочено, това право се прилага само, ако вземането на другите взискатели не се ползва с правата по чл.136, ал.1 от ЗЗД. Ето защо,  прихващането, като способ за погасяване на две насрещни вземания в изпълнителния процес може да се извърши само със съразмерната част по смисъла на  чл.461 от ГПК, а не с всяко непогасено вземане.

В този смисъл, при разпределянето на сумата от 227000 лв., която е недостатъчна да покрие привилегированите вземания, не може да бъде прихваната с вземането на взискателя И.С.А., имащ положението на хирографарен кредитор, тъй като вземането му не е с предимство пред останалите вземания, нито се явява е в конкуренция с вземания от последния ред.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                                       Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 240/1.12.2016 г. по в.ч.гр.д.№ 542/16 г. на Окръжен съд – Шумен.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                              2.