ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№264

_16_.05.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _16_.05. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.207 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, АЛ.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Н.В.Б., ЕГН **********, срещу определение № 731/26.01.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1725/2016 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от него молба за освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 15 лв. по жалба по същото дело. В жалбата се твърди, че по делото са представени доказателства, че лицето не може да заплати таксата, както и че няма промяна в гражданското му, семейно и имуществено състояние. Иска се отмяна на определението и уважаване на молбата.

Пред настоящата инстанция е заплатена д.т.

На насрещната страна по делото „Юробанк България“ АД е връчен препис от жалбата. Не е изразено становище.

Подадена е и втора ЧЖ от Н.В.Б. срещу разпореждане № 733/26.01.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1725/2016 год., с което е върната частна жалба вх. № 20797/17.07.2017 год. твърди се в жалбата, че е подадена жалба в срок и мотивите в тази част на ОС са изцяло неверни. По жалбата погрешно е заплатена д.т. по сметка на ОС.

Връчен е препис от жалбата на насрещната страна, която не е изразила становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Г-н Б. заедно с друго лице – В.Н.Б., е подал пред ОС жалба срещу действия на съдебен изпълнител пред ОС Варна. По жалбата им е постановено решение, което съдържа отхвърлителна и прекратителна част. Срещу решението е постъпила частна жалба и от двете лица. Жалбата е била оставена без движение за изправяне на нередовностите в нея, включително за заплащане на д.т.

По първата жалба:

Господин Б. е направил искане за освобождаване от заплащане на държавна такса по жалбата си, но въпреки дадената му възможност не е представил изискуемата от закона декларация за семейно и имуществено състояние, нито доказателства, че не може да заплати държавната такса. Процедурата пред ОС е подробно описана в обжалвания акт. При положение, че не са представени доказателства за обстоятелствата по чл. 83, ал.2 ГПК, молбата на г-н Б. е неоснователна. Такъв е и постановеният от ОС резултат, поради което определението в тази му част следва да се потвърди.

По втората жалба: с атакуваното разпореждане е върната жалба на друго лице – В.Н.Б.. Г-н Н.Б. не е процесуално легитимиран да обжалва този съдебен акт, тъй като той не касае неговата правна сфера. Производството в тази му част следва да бъде прекратено като недопустимо.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА № 731/26.01.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1725/2016 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧЖ, подадена от Н.В.Б. срещу разпореждане № 733/26.01.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1725/2016 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страната само в прекратителната му част.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: