О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на … .01.2019г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.248 от ГПК.Образувано по следните подадени молби: 1/ молба вх.№6748/15.11.2018г., подадена от Й.Й.Н. чрез процесуалния й представител адв.Д.Д., в частта й за изменение на решение №109/03.08.2018г., постановено по в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските; 2/ молба вх.№7079/03.12.2018г., подадена от Й.Й.Н. чрез процесуалния й представител адв.Д.Д., както и от адв.М.В.М. и от адв. Д.Н.Д. за изменение на решение №109/03.08.2018г., постановено по в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските; 3/ молба вх.№7303/12.12. 2018г., подадена от „АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС” ООД и „ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ” ООД, двете представлявани от ю.к.Л.Ч., за изменение на решение №109/03.08. 2018г., постановено по в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските.

Въззиваемото дружество „Енерго-Про Продажби”АД е депозирало отговори по молбите в срока по чл.248, ал.2 от ГПК чрез процесуалния си представител адв. Н.Б., в които поддържа становище за тяхната недопустимост, евент. неоснова- телност.

І. По молба вх.№6748/15.11.2018г.

Възражението на въззиваемата страна за недопустимост на молбата, като подадена след изтичане на срока по чл.248, ал.1 от ГПК е неоснователно, т.к. решението, чието изменение в частта за разноските се претендира, е връчено на Й.Н. на 30.10.2018г., а молбата е депозирана по пощата на 14.11.2018г., т.е. в срока за обжалване на решението, който е и срок за подаване на молбата по чл.248 от ГПК.  

Претендира се от Й.Й.Н. решение №109/03.08.2018г., постановено по в.гр.д. №208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., да бъде изменено в част -та му относно разноските като „Енерго-Про Продажби”АД бъде осъдено да заплати сумата, представляваща разликата над 1 342, 16лв. до 21 000лв., представляваща дължимата от посоченото дружество ищец държавна такса пред първоинстанци -онния съд по предявените 420 бр. иска с пр.осн. чл.26 от ЗЗД, като, ако се отхвърли искането за изменение решението в частта за разноските, то същото да се допълни в частта за разноските, като ищецът бъде осъден да заплати горепосочената сума по сметка на ДОС.

С решението си ВАпС е приел, че предявените от „Енерго-Про Продажби”АД против Й.Й.Н. и всяко от 30-те дружества: „АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС” ООД, „ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ” ООД, „ ГАРДИЪН ЪФ ТРУТ” ООД, „ПРЪТЕКТ ДИ ИНЪСЪНТ” ООД, „ РЕБЪЛ АКТ” ООД, „АНТИМОНОПОЛ” ООД, „АНТИКАРТЕЛ” ООД, „ ОБЕДИНЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ СРЕЩУ МОНОПОЛА” ООД, „АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА” ООД, „ ЮЗЪР ФРЕНДЛИ” ООД, „БОРО БЪКС 1” ООД, „ БОРО БЪКС 2” ООД, „ БИ ПРИВИЛИДЖТ 1” ООД, „ БИ ПРИВИЛИДЖТ 2” ООД, „ ВАЙС СЪРВИСИС 1”ООД, „ ВАЙС СЪРВИСИС 2” ООД, „ М ВЕНЧЪРС 1” ООД, „М ВЕНЧЪРС 2” ООД, „ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 1”ООД, „ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 2” ООД, „ ЕН ЕН РИКАВЪРИ 1” ООД, „ ЕН ЕН РИКАВЪРИ 2” ООД, „ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 1” ООД, „ ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 2”, ООД, „ ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 1” ООД, ”ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 2” ООД, „ ЮНИК ФИНАНС 1” ООД, „ ЮНИК ФИНАНС 2” ООД, ,„РОС ВЕНДИНГ 1”ООД, „РОС ВЕНДИНГ 2”ООД искове за прогласяване нищожността на сключени между Й.Н. и дружествата договори за цесия са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени, вкл. и тези, предявени в условие на евентуалност, като в диспозитива си е отменил първоинстанционното решение в частта му, с която главните искове са били уважени, и вместо него е постановил отхвърлянето на главните и на евентуалните искове по чл.26 от ЗЗД. Тъй като въззивницата Й.Н. е била освободена от заплащане на държавна такса по подадената от нея въззивна жалба и на осн.чл.78, ал.6 от ГПК предвид отхвърляне от въззивната инстанция на предявените от „Енерго-Про Продажби”АД искове с пр.осн. чл.26 от ЗЗД, ВАпС е осъдил дружеството да заплати по см. на ВАпС дължимата пред въззивния съд държавна такса по подадената от Й.Н. въззивна жалба в размер на 10 000лв./400 иска с държавна такса по всеки от тях за въззивна инстанция в размер на 25лв./.С молбата се претендира решението в тази му част да бъде изменено като „Енерго-Про Продажби”АД бъде осъдено да заплати и дължимата пред първоинстанционния съд държавна такса по исковете - от ДОС са разгледани 420 иска с дължима по тях държавна такса от 21 000лв./по всеки иск държавна такса от 50 лв./,  „Енерго-Про Продажби”АД е заплатило държавна такса в размер на 1 342, 16лв. пред първата инстанция, като се претендира да бъде осъдено да заплати по сметка на ДОС сумата, представляваща разликата над 1 342, 16лв. до 21 000лв. 

Въззивният съд е постановил събирането с приложение на чл.78, ал.6 от ГПК на дължимата пред него държавна такса за въззивното производство по исковете с пр. осн. чл.26 от ЗЗД.Първоинстанционният съд е събрал считаната за дължима от него държавна такса от ищеца в хода на производството пред ДОС.Ако и таксата евентуално да е била неправилно определена и страната да е останала задължена за разноски, то горното е отстранимо по реда на чл.77 от ГПК от първоинстан -ционния съд, но не и по реда на чл.248 от ГПК чрез изменение или допълване на въззивното решение в частта за разноските.Молбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

ІІ. По молба вх.№7079/03.12.2018г./депозирана по пощата на 30.11.2018г./

Претендира се от Й.Й.Н. и от адв.М.В. М., и от адв.Д.Н.Д. изменение на решение №109/03.08. 2018г., постановено по в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските досежно присъдените на адв.М.В.М. и на адв.Д.Н.Д. възнаграждения по реда на чл.38, ал.2 от ЗА за оказаната без -платна адвокатска помощ на Й.Н. пред първа и въззивна инстанция.С решението си ВАпС е присъдил сумата от 1 536, 60лв. на адв.М.М. и сумата от 1 536, 60лв. на адв.Д.Д., съответно за защитата пред първа и въззивна инстанция съгласно представените и цитирани в решението договори за безплатна правна помощ.Претендира се за всяко от двете възнаграждения да бъде увеличено на сумата от по 6 146, 40лв., т.е. 4 х 1 536, 60лв., т.к. са разгледани и отхвърлени по четири иска за нищожност на всеки един от договорите за цесия.При определяне на възнагражденията в размерите по Наредба №1/04г. на ВАдвС ВАпС е изходил от общия материален интерес по исковете за нищожност, разгледани от въззивния съд, по които Й.Н. е ответник, а именно сумата от 33 553, 40лв./сбора на цедираните вземания/ и съобразно този интерес възнаграждението, определено по реда на чл.7, ал.2, т.4 от цитираната наредба, за всяка инстанция възлиза на 1 536, 60лв.Неоснователно е искането за присъждане на четирикратния размер на това възнаграждение доколкото исковете за прогласяване нищожността на всеки от 400-те процесни пред въззивната инстанция договори за цесия - по един главен и три евентуално съединени са за защита на един и същ материален интерес на страната, предвид което и не следва за всеки от четирите иска по чл.26 от ЗЗД, т.е. по главния и трите евентуални, да се присъжда отделно възнаграждение.Молбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

ІІІ. По молба вх.№7303/12.12.2018г./депозирана по пощата на 10.12.2018г.-първи присъствен ден след 09.12.2018г./неприсъствен ден/, с връчено на двамата моли - тели въззивно решение на 09.11.2018г. и съответно начало на срока по чл.248, ал.1 от ГПК/.

Претендира се от „АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС”ООД и „ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ”ООД, двете представлявани от ю.к.Л.Ч., изменение на решение №109/03.08.2018г., постановено по в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските, а именно досежно присъдените на всяко от двете дружества разноски за адв.възнаграждение в размер от по 310лв. за въззивна инстанция и присъденото юрисконсултско възнаграждение в размер от по 100лв. за първа инстанция/общо 410лв./, като се претендира увеличаване на първото възнаграждение на 1 537лв., а на второто на 450лв., както и се претендира намаляване на присъдените на въззиваемото дружество „Енерго-Про Продажби”АД разноски със сумата от 530лв., представляваща допълнително възнаграждение за вещо лице, заплатено след края на съдебното дирене.Във въззивното производство всяко от двете дружества е претендирало присъждането на адв.възнаграждение по исковете с пр.осн. чл.26 от ЗЗД в размер от по 1 537лв. съгласно представени договори за правна защита и съдействие.Направено е в срок възражение за прекомерност от насрещната стра- на.Същото съдът е намерил за основателно, т.к. материалният интерес по искове- те с пр.осн. чл.26 от ЗЗД, предявени против „АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС”ООД и „ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ”ООД и отхвърлени, не надвишава сумата от 1 125лв.При този материален интерес възнагражденията се явяват прекомерни, поради което са редуцирани към минималния размер, предвиден в чл.7, ал.2, т.2 от Наредба №1/04г. на ВАдвС, и са присъдени по 310лв.С оглед посочения материален интерес претендираното възнаграждение от 1 537лв. се явява прекомерно, поради което и искането за неговото присъждане чрез изменението на решението в частта му относно разноските съдът приема за неоснователно.Така и по отношение на претендираното юрисконсултско възнаграждение в размер от по 450лв. за всяко от двете дружество за първа инстанция.Предвиденият в чл.25, ал.1 от НЗПП, вр. чл.78, ал.8 от ГПК размер е от 100лв. до 300лв.При материален интерес от 1 125лв. за всяко от дружествата съдът е определил юрисконсултско възнаграждение в размер от по 100лв., явяващо се адекватно на посочения интерес.

На въззиваемото дружество „Енерго-Про Продажби”АД са присъдени разноски за възнаграждение за вещо лице, сторени пред въззивна инстанция, в размер на 750лв. по уважените предявени от него искове съответно против ЧСИ Й. И. Ц. и дружества АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС” ООД, „ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ” ООД, „ ГАРДИЪН ЪФ ТРУТ” ООД, „ПРЪТЕКТ ДИ ИНЪСЪНТ” ООД, „ РЕБЪЛ АКТ” ООД, „АНТИМОНОПОЛ” ООД, „АНТИКАРТЕЛ” ООД, „ ОБЕДИНЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ СРЕЩУ МОНОПОЛА” ООД, „АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА” ООД, „ЮЗЪР ФРЕНДЛИ” ООД, „БОРО БЪКС 1” ООД, „ БОРО БЪКС 2” ООД, „ БИ ПРИВИЛИДЖТ 1” ООД, „ БИ ПРИВИЛИДЖТ 2” ООД, „ ВАЙС СЪРВИСИС 1”ООД, „ВАЙС СЪРВИСИС 2” ООД, „ М ВЕНЧЪРС 1” ООД, „ М ВЕНЧЪРС 2” ООД, „ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 1”ООД, „ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 2” ООД, „ ЕН ЕН РИКАВЪРИ 1” ООД, „ ЕН ЕН РИКАВЪРИ 2” ООД, „ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 1” ООД, „ ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 2”, ООД, „ ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 1” ООД, ”ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 2” ООД, „ ЮНИК ФИНАНС 1” ООД, „ ЮНИК ФИНАНС 2” ООД, ,„РОС ВЕНДИНГ 1”ООД, „РОС ВЕНДИНГ 2”ООД за солидарното им осъждане да му заплатят сумата от 74 064, 56лв. и против ЧСИ Йордан Иванов Ценов и дружествата „БИ ПРИВИЛИДЖТ 1” ООД; „ ВАЙС СЪРВИСИС 1” ООД ; „ ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 1”ООД, „М ВЕНЧЪРС 1”ООД, „ БОРО БЪКС 1” ООД , „ РОС ВЕНДИНГ 1”ООД, „ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 1”ООД„ ЮНИК ФИНАНС 1” ООД , „ ЕН ЕН РИКАВЪРИ 1” ООД, „ ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 1” ООД, „ БИ ПРИВИЛИДЖТ 2”  ООД, „ ВАЙС СЪРВИ-СИС 2” ООД, „ М ВЕНЧЪРС 2” ООД , „БОРО БЪКС 2” ООД , „ РОС ВЕНДИНГ 2”ООД , „ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 2” ООД, „ ЮНИК ФИНАНС 2” ООД, „ ЕН ЕН РИКАВЪРИ 2” ООД,  „ ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 2” ООД  „ ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 2”ООД за солидарното им осъждане да му заплатят сумата от 8 125, 62лв.Освен възнаграждението за в.л. в размер на 750лв. е присъдено и адв.възнаграждение в размер от 4 500лв. или общо 5 250лв., от която 30-те дружества са осъдени да заплатят сумата от 4 730, 96лв., а 20-те сумата от 519, 03лв./съответни на сумата от 74 064, 56лв. и сумата от 8 125, 62лв.  спрямо общо присъдената на „Енерго-Про Продажби”АД сума/.Осъждането за разноски в решението е разделно и доколкото не са посочени квоти, всеки от длъжниците дължи по-равно.Молителите са част от 30-те дружества, осъдени за сумата от 4 730, 96лв. наред с ЧСИ Й.Ценов, или всеки от тях за 1/31 от общата сума или за 152, 61лв.Възнаграждението на в.л., включено в тази сума, възлиза на 21, 80лв. за всеки от длъжниците.Твърди се, че разноските за в.л. следва да се намалят от 750лв. на 220лв., като не се включва сумата от 530лв., съответно така тези, дължими от молителите, да се редуцират от 21, 80лв. до 6, 39 лв.Първона -чалният депозит, определен за вещото лице по изслушаната пред ВАпС ССЕ, възлиза на 220лв.В о.с.з. на 03.07.2018г., което е и последното по делото о.с.з., след изслушване заключението на в.л.Д.Д. и приемането му, е определено окончателно възнаграждение в размер на 750лв., като и съдът е задължил въззива- емото дружество „Енерго-Про Продажби”АД да представи доказателства за внасяне на остатъка от 530лв. в едноседмичен срок от съдебното заседание.Сумата от 530лв. е внесена на 06.07.2018г.С решението си от 03.08.2018г. съдът е присъдил цялото възнаграждение от 750лв. като разноски на „Енерго-Про Продажби”АД по уважените негови искове.Неоснователно е твърдението, че сумата от 530лв. не следва да се присъжда, т.к. не са представени доказателства за внасянето й до приключване на съдебното дирене.Действително сумата е внесена след даване ход на устните състезания, но се касае за допълнително възнаграждение за вещо лице, определено по размер от съда в последното по делото о.с.з., т.е. то не би могло да се внесе до приключване на съдебното дирене в това съдебно заседание.Внася- нето му страната е била задължена да извърши в дадения от съда едноседмичен срок, т.е. в срок до 10.07.2018г., което и тя е сторила.Предвид основателността на исковете, за които са направени тези разноски, същите са дължат в цялост.Предвид гореизложеното и съдът приема, че искането за изменение на решението в частта му относно разноските досежно сумата, представляваща разликата над 6, 39лв. до 21, 80лв. за всяко от дружествата „АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС”ООД и „ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ”ООД, която са осъдени да заплатят на „Енерго-Про Продажби”АД и представ- ляваща разноски за възнаграждение за в.л., е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.     

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Й.Й.Н. чрез процесуалния й представител адв.Д.Д. молба вх.№6748/15.11.2018г. в частта й за изменение на решение №109/03.08.2018г., постановено по в.гр.д. №208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Й.Й.Н. чрез процесуалния й представител адв.Д.Д., както и от адв.М.В.М. и от адв. Д.Н.Д., молба вх.№7079/03.12.2018г. за изменение на решение №109/03.08.2018г., постановено по в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС” ООД и „ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ” ООД, двете представлявани от ю.к.Л.Ч., молба вх.№ 7303/12.12.2018г. за изменение на решение №109/03.08.2018г., постановено по в.гр.д.№208/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските.

 

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: