Р Е Ш Е Н И Е

65

гр.Варна, 10.06.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и девети май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:          ПЕТЯ ПEТРОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря Виолета Тодорова, като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№208/19г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въззивна жалба от Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски”, гр.Плиска, представлявано от директора М.П.-Р., против решение №38/15.02.2019г., постановено по гр.д.№338/18г. по описа на ШОС, с което е прието за установено по отношение на ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Плиска, че Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плика при ОУ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Детелина””, представлявано от Т. А. Н.-председател на Съвета на настоятелите, е собственик на следните земеделски земи: 1/ нива с площ 20, 002 дка, ІІІ кат., мест. ”Чилеклик” представляваща ПИ №019027, при граници: имоти №№040039, 019028, 019029, 019025, 019026, 000008, 000056 и 000055; 2/ нива с площ 694, 036 дка, V кат., мест.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ №0230011/допусната е ОФГ в диспозитива, действителният номер е 023001/ при граници: имоти №№ 000333, 039099 и 000353; 3/ нива с площ 233, 526 дка, V кат., мест.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ №023002, при граници: имоти №№000333, 000353 и 000351; 4/ нива с площ 10, 995 дка, V кат., мест.”Саламана”, представляваща ПИ №030036, при граници: имоти №№030050, 030077, 030076, 030061 и 039075; 5/ нива с площ 372, 004 дка, V кат., мест.”Мерата”, представляваща ПИ №038001, при граници: имоти №№039094, 002999, 002001 и 002004; 6/ нива с площ 456, 533 дка, V кат., мест.”Мерата, представляваща ПИ №038002, при граници: имоти №№ 002004, 002002, 000193, 000199 и 039094, всички по плана за земеразделяне на гр.Плиска, на основание давностно владение, както и ОУ”Св.Паисий Хилендарски” е осъдено да заплати на Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Детелина”деловодни разноски в размер на 7 659лв.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в проти -воречие с материалния закон и при съществени нарушения на съдопроизводст -вените правила по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат отхвърлени.

Въззиваемата страна Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Детелина””, гл.Плиска в депозирания в срока по чл.263, ал.1 от ГПК чрез процесуалния му представител адв.Ст.З.-С. отговор по въззивната жалба поддържа становище за нейната неосновател -ност и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

В исковата си молба и уточняващите такива към нея от 04.09.2018г. и 04.10. 2018г. ищецът Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Детелина”” излага, че с решение №10111/25.07.1995г. на ПК Каспичан, издадено на осн. чл.27 от ППЗСПЗЗ, му е възстановено правото на собственост върху следните земеделски имоти по плана за земеразделяне в землището на гр.Плиска, а именно: 1/ нива с площ 20, 002 дка, м.”Чилеклик” представ -ляваща ПИ №019027, при граници: имоти №№040039, 019028, 019029, 019025, 019026, 000008, 000056 и 000055; 2/ нива с площ 694, 036 дка, м.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ №023001 при граници: имоти №№ 000333, 039099 и 000353; 3/ нива с площ 233, 526 дка, м.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ № 023002, при граници: имоти №№000333, 000353 и 000351; 4/ нива с площ 10, 995 дка м.”Саламана”, представляваща ПИ №030036, при граници: имоти №№030050, 030077, 030076, 030061 и 039075; 5/ нива с площ 372, 004 дка, м.”Мерата”, представляваща ПИ №038001, при граници: имоти №№039094, 002999, 002001 и 002004; 6/ нива с площ 456, 533 дка, м.”Мерата”, представляваща ПИ №038002, при граници: имоти №№ 002004, 002002, 000193, 000199 и 039094.Съгласно решение по протокол №10.11 от 11.11.1997г., издадено на осн.чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, на ищеца е признато и определено за възстановяване право на собственост върху земеделски земи, представляващи ниви с площ от 1429, 820 дка ІІІ кат.; ниви с площ от 2, 313 дка, ІV кат и ниви с площ от 354, 967 дка, V кат.В решението имотите не са индивидуализирани, но същото касае именно горепосочените 6 имота.Въз основа на цитираните две решения ищецът, считайки се за техен собственик, ги е завел в счетоводния си баланс/активи/ и ги владее, вкл. и към датата на подаване на исковата молба, постоянно, непрекъснато, спокойно, явно, несъмнено и необезпокоявано, като ги отдава под аренда считано от 16.08.2000г. и понастоящем, т.е. в период от 18 години.Сумите, получени от арендните плащания през посочения период, ищецът разпределял основно за нуждите на ответника ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Плиска, както и за нуждите и ЦДГ”Детелина”, към които е създаден именно с тази цел-да подпомага дейността им, да осигурява допълнителни финансови и материални средства.До 07.03.2018г. никое лице, вкл. и ответникът, не е оспорвало по никакъв начин правото на собственост на ищеца върху горепосочените шест земеделски имота и упражняваната от него фактическа власт върху тях. На 07.03.2018г. във връзка с депозирана от ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” жалба против цитираните решения на ПК Каспичан, легитимиращи ищеца като собственик, е образувано гр.д.№324/18г. по описа на НПРС, по което с решение, влязло в сила на 05.06.2018г., тези решения са отменени поради констатирана от съда нищожност на същите.След влизане в сила на цитираното решение на НПРС ответникът, претендирайки да е собственик на същите недвижими имоти на основание идентични /като номер на акта, дата на издаване, признати права и описание на имотите/ като цитираните по-горе две решения, е отправил искане до ищеца да прекрати сключените договори за аренда и да предаде на училището наличните суми, получени от арендните вноски.Твърди, че ищецът чрез упражняваната от него върху процесните недвижими имоти фактическа с власт/чрез държателите за него, каквито се явяват арендаторите/ с намерение за своене в периода от 16.08.2000г. до 07.03.2018г. ги е придобил чрез давностно владение.Претендира да бъде прието за установено по отношение на Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски”, гр.Плиска, че Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Детелина””, гр.Плиска е собственик на гореописаните шест земеделски имота на основание придобивна давност.

Ответникът Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски”, гр.Плиска в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорва предявените искове и моли да бъдат отхвърлени.Твърди, че с решение №10111/25. 07.1995г. на ПК Каспичан, издадено на осн. чл.27 от ППЗСПЗЗ, му е възстановено  правото на собственост върху 1/ нива с площ 20, 002 дка, м.”Чилеклик” представляваща ПИ №019027; 2/ нива с площ 694, 036 дка, м.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ №023001; 3/ нива с площ 233, 526 дка, м.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ № 023002; 4/ нива с площ 10, 995 дка м.”Саламана”, представляваща ПИ №030036; 5/ нива с площ 372, 004 дка, м.”Мерата”, представляваща ПИ № 038001; 6/ нива с площ 456, 533 дка, м.”Мерата”, представляваща ПИ №038002.С протоколно решение на ПК Каспичан №20111 от 1995г. е въведен във владение на възстановените му имоти и са му издадени скици.С последващо решение №10.11 от 11.11.1997г. на ПК Каспичан, обявено за нищожно с решение по гр.д.№324/18г. по описа на НПРС, което решение на ПК е постановено от нелегитимен състав и незаконен състав, без правно основание и в нарушение нормите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, са възстановени същите недвижими имоти на Училищно настоятелство при ОУ „Свети Паисий Хилендарски”.Издаден е адм.акт в полза на несъществуващо ЮЛ, съответно без такова да е носител на реституционни права, актът е антидатиран, подменен е съставът на комисията с такъв, какъвто не е бил към 11.11. 1997г., като всички тези неправомерни действия са извършени с цел служебно и административно да се отстрани ответникът като действителен собственик на земеделските имоти от възможността да ги ползва и владее от 1997г. до 2018г.С оглед изнесените факти против органите на поземлената собственост при ОСЗ Касичан е започнала предварителна проверка от ОД на МВР Шумен за извършено престъпление от общ характер във връзка с реституционна преписка №3189/ 25.02.1992г.Не оспорва обстоятелството, че ищецът е отдавал под аренда процесните земеделски имоти, но твърди, че това се е случило след инкриминираното отстраняване на ответника като действителен техен собственик въз основа на решение №10111/25.07.1995г. на ПК Каспичан, което отстраняване е извършено с помощта на служители на ПК, извършили престъпни действия по служба, както и с участието на лицата, заемали длъжността директор на училището в периода, които същевременно са заемали и длъжността председател на Училищното настоятелство.Ищецът не е могъл да придобие собственост, т.к. владението му не е било явно, така, че да достигне до действителния собственик, а напротив скрито, устано - вено в престъпен сговор със служителите на ПК Каспичан, като наред с горното е установено с користна цел - правото на собственост да премине към частноправна организация, с цел при закриване на училището земите да не преминат в собственост на Община Каспичан.В о.с.з. поддържа, че придобивната давност е била прекъсната, т.к. в два от сключените договори за аренда ищецът е посочил като титул за собственост решение №10111/25.07.1995г. на ПК Каспичан, което всъщност легитимира ответника като собственик, както и, че давност не би могла да тече с оглед нормата на §1 от ЗДЗС, обн.ДВ, бр.46/06г., т.к. ответникът е второстепенен разпоредител на бюджетни средства и за неговите имоти важи същата забрана.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявени са искове с пр. осн. чл.124, ал.1 от ГПК.

Съгласно представеното решение №10111/25.07.1995г. на ПК Каспичан, издадено на осн. чл.27 от ППЗСПЗ, се възстановява правото на собственост на Училищно настоятелство гр.Плиска върху процесните недвижими имоти, а именно: 1/ нива с площ 20, 002 дка, м.”Чилеклик” представляваща ПИ №019027; 2/ нива с площ 694, 036 дка, м.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ №023001; 3/ нива с площ 233, 526 дка, м.”Панаир дюзю”, представляваща ПИ № 023002; 4/ нива с площ 10, 995 дка м.”Саламана”, представляваща ПИ №030036; 5/ нива с площ 372, 004 дка, м. ”Мерата”, представляваща ПИ № 038001; 6/ нива с площ 456, 533 дка, м.”Мерата”, представляваща ПИ №038002, индивидуализирани по влезлия в сила план за земеразделяне на землището на гр.Плиска.Решението е препис/извлечение от информационната система на ПК/, съответно не съдържа подписи на посочените в него нейни членове.Посоченото в него решение по чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, което е първият етап от реституцията на земеделски земи в нови реални граници и с което само се признава правото на възстановяване и се определят размерът, категорията и ако е известна местността, в която са се намирали имотите, и въз основа на което решение след влизане в сила на плана за земеразделяне се възстановява собствеността с решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ, е решение №10.11 от 11.11.1997г., т.е. видно е, че решение №10111/25.07.1995г. не би могло да бъде съставено на посочената дата, доколкото в същото се цитира документ, съставен на 11.11.1997г.Тъй като е съставено на по-късна дата и като членове на комисията са посочени от информационната система, от която е извлечено, лицата, които са заемали съответните длъжности към момента на изготвянето му.Първите скици по това решение са издадени на 31.07.2000г., подписани от тогава заемащия длъжността председател на ПК Каспичан Саша Йорданова Стоянова.Представено е протоколно решение №10.11/11.11.1997г., съгласно което се признава и определя за възстановяване на Училищно настоятелство гр.Плиска правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне, представляващи ниви с площ от 1429, 820 дка ІІІ кат.; ниви с площ от 2, 313 дка, ІV кат и ниви с площ от 354, 967 дка, V кат.Този протокол също е неподписан и съставлява извлечение от информационната система, също са посочени като членове на комисията лицата, заемащи тази длъжност не към датата 11.11.1997г., а към датата на изготвяне на преписа, вкл. е посочено, че органът, който го издава е ОСЗ Каспичан/до 2002г. орган е ПК, а не ОСЗ-чл.31 от ЗСПЗЗ, изм.ДВ, бр.99/02г./.Уведомлението за решение под този номер и дата е изпратено до представляващия заявителя М.Радева, но от ПК Каспичан с посочено като председател лице, различно от това в протоколното решение, т.е. уведомлението е изготвено въз основа на по-рано съставен документ. Двете посочени решения са по заявление вх.№3189/25.02.1992 г. Видно от същото е, че са заявени за възстановяване земеделски земи, били собственост на заявителя по преписката Основно училище „П.Хилендарски”, гр.Плиска, представлявано от неговия директор М. Р. М. По това заявление е постановено решение №10111/25.07.1995г. на ПК Каспичан, издадено на осн. чл.27 от ППЗСПЗ, с което се възстановява правото на собственост на Основно училище „П.Хилендарски”, гр.Плиска върху процесните недвижими имоти с посочен протокол по чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ  №10.11 от 06.08.1992г.Това решение е постановено от лицата, заемали съответните длъжности в ПК Каспичан към 1995г. и е подписано.Решението има конститутивен ефект и възстановява правото на собственост на Основно училище /впоследствие Обединено училище/ „П.Хилендарски”, гр.Плиска върху процесните земеделски имоти въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне на землището на гр.Плиска.По жалба на ОУ „П.Хилендарски” двете решения, касаещи легитимацията на Училищно настоятелство гр.Плиска, а именно решение №10111/ 25.07.1995г. и протоколно решение №10.11 от 11.11.1997г., в производство по чл. 14, ал.3 от ЗСПЗЗ по гр.д.№324/18г. по описа на НПРС при участието на Училищно настоятелство гр.Плиска като заинтересована страна, са прогласени за нищожни /погрешно в диспозитива на решение №144/15.05.2018г. е посочено, че се отменят, доколкото в мотивната част съдът е формирал воля, че решенията са нищожни и следва да бъдат обявени за такива/.Решението е влязло в сила на 05.06.2018г.

Въззиваемата страна има правосубектност от 1998г.Съгласно данните в информационната система Апис7 Регистър+ Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ ”Детелина” е било регистрирано като ЮЛ с нестопанска цел с решение по ф.д.№112/98г. по описа на ШОС. Регистрацията е при действието на чл.134 от ЗЛС/отм. 01.01.2001г./.Съгласно §1, ал.1 от ПЗР на ЗЮЛНЦ/обн.ДВ, бр.81/00г., в сила от 01.01.2001г./ заварените към датата на влизане в сила на този закон ЮЛ с нестопанска цел запазват правоспособността си на ЮЛ без да се регистрират по реда на този закон.Съгласно §24 от ЗИДЗЮЛНЦ, обн.ДВ, бр.74/16г., в сила от 01.01.2018г. всички заварени към датата на влизане в сила на този закон ЮЛ с нестопанска цел запазват правоспособността си на ЮЛ и статута си в частна или в обществена полза, а съгласно §25 ЮЛ с нестопанска цел, вписани в регистъра на ЮЛ с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31.12.2020г. Въззиваемото сдружение е пререгистрирано с вписване във водения от Агенция по вписванията регистър на ЮЛ с нестопанска цел на 19.06.2018г., като съгласно §25, ал.7 при пререгистрацията по §25, ал.1 ЮЛ с нестопанска цел се вписва с досегашното си наименование.

Регистрацията през 1998г. е при действието на чл.38, ал.4 от ЗНП/отм., в редакция към 36/98г./, съгласно която училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на училището и детската градина, устройството и дейността му се определят с правилник, утвърден от Министъра на образованието и науката. Съгласно чл.2, ал.2 от Правилник за устройството и дейността на училищните настоятелства, обн.ДВ, бр.111/95г., отм.ДВ, бр.33/03г., училищните настоятелства могат да възникват като ЮЛ след регистриране по реда на ЗЛС.С изменението на ЗНП, обн.ДВ, бр.90/02г., съответно създаването на глава шеста, изрично в чл.46б е регламентирано, че училищните настоятелства се създават като ЮЛ с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на ЗЮЛНЦ.Идентична е уредбата и в чл.306 и сл. от ЗПУО.

Както при действието на ЗЛС, така и при действието на ЗЮЛНЦ сдруженията като вид ЮЛ с нестопанска цел, а следователно и надлежно регистрираните като сдружения училищни настоятелства, в качеството си на ЮЛ могат да притежават имущество /изрично в този см. и цитирания правилник от 1995г./, състоящо се имуществени права от всякакъв вид, да бъдат носители на задължения, възникнали в процеса на дейността му, както и да бъдат страна по договори и едностранни сделки.

На 16.08.2000г. е сключен договор за наем между въззиваемото сдружение и С. П. С. в качеството му на ЕТ „Сергей Петров” с нотариално заверени на същата дата подписи за отдаването под наем на 6-те процесни земеделски имота за срок от 4 стопански години.Училищното настоятелство като наемодател се е легитимирало като собственик на същите с решение №10111/25.07.1995г. на ПК Каспичан, т.е. коментираният по-горе документ е съществувал към посочената дата.Решението за сключване на договор за наем с посочения наемател е взето на проведеното събрание на членовете на УН/присъствали 7 и подписали протокола/ съгласно протокол №23/27.07.2000г. след обсъждане на предложените няколко оферти.На 04.11.2004г. е договор за аренда между въззиваемото сдружение и С. П. С. в качеството му на ЕТ „Сергей Петров” с нотариално заверени подписи на 09.11.2004г. и вписан в СВ при НПРС на 09.11.2004г. за срок от 6 стопански години.Училищното настоятелство като арендодател се е легитимирало като собственик с протоколно решение №10.11/11.11.1997г. на ОСЗ Каспичан, т.е. коментираният по-горе документ е съществувал към посочената дата.Решението за сключване на договор за аренда с посочения арендатор е взето на проведеното събрание на членовете на УС/присъствали всички 9 членове, подписали протокола/ съгласно протокол №38/26.07.2004г. след обсъждане на предложените няколко оферти.По идентичен начин/след предварително  решение, взето от членовете на УС на УН/ е сключен договор за аренда от 15.09.2010г. на 6-те земеделски имота за срок от 6 години, със заверени на същата дата подписи и вписан на 24.09.2010г., с аренадатор „Бразда”ООД, с.Златна нива, представлявано от С. П. С. /легитимация на УН с решение №10111/ 25.07.1995г. / и анекс към него от 08.05. 2015г., вписан на 11.05.2015г., с който срокът на договора е продължен до 01.10. 2022г.Всички сключвани от сдружението договори, съответно за наем и аренда, са регистрирани в ПК Каспичан, впоследствие ОСЗ, като съгласно служебна бележка от 11.09.2018г., издадена от ОСЗ Каспичан, първият договор е регистриран в системата на 08.05.2002г., а всеки следващ около месец след сключването му.

В периода от 16.08.2000г. до 07.03.2018г./датата на образуване на гр.д.№324/ 18г. по описа на НПРС/, който е периодът на твърдяното от въззиваемата страна осъществявано давностно владение, обработването на процесните земеделски земи от арендаторите е в качеството им на техни държатели, упражняващи фактическа власт не за себе си, а за арендодателя по договорите Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Детелина””, формално легитимирало се с титул за собственост, каквото представляват решенията по чл.27 от ППЗСПЗЗ за възстановяване право на собственост в нови реални граници въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне. Възражението на въззивника, че всъщност в договорите е посочено решението, легитимиращо него като собственост, са неоснователни, доколкото двете решения са с идентични номера и дати.Във водените в ОСЗ регистри до 18.04.2018 г. имотите са водени като собственост на училищното настоятелство. След посочената дата и понастоящем като техен собственик е посочен въззивникът. Промяната в регистрите е продикту- вана от писмо от МЗХГ от 22.11.1997г. с указания до ОСЗ за предприемане на действия по реда на чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ във връзка с преписка вх.№3189/25.02.1992 г. и взето решение от 09.01.2018г. от ОСЗ Каспичан за отстраняване на грешка по реда на чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ в преписката. От решението не се установява каква грешка и в какво се отстранявана, но въз основа на него е възложено на съответното дружество, поддържащо КВС за територията, да регистрира правилно процесните 6 имота, а именно: ПИ №019027; ПИ №023001; ПИ № 023002; ПИ №030036; ПИ № 038001 и ПИ №038002 като собственост на ОУ „П.Хилендарски” съгласно решение №10111/ 25.07.1995г. на ПК Каспичан.

В периода 16.08.2000г. до 07.03.2018г. процесните земеделски имоти са владени от въззиваемото сдружение, упражнявало фактическа власт върху тях чрез обработващите ги арендатори и с намерение за своене, декларирало ги ежегодно в счетоводните си баланси като свои ДМА в подаваните годишни отчети за дейността на предприятие с нестопанска цел, така и получаваните приходи от отдаването им под наем, декларирани като стопанска дейност, извършвана от предприятието, формиращи 100% приходите на предприятието за съответната година.В този смисъл и показанията на св.А.Г. и св.В.П. Неоснователно е възражението на въззивника, че това владение е останало скрито от него, т.к. директорът на училището е заемал и длъжността председател на училищното настоятелство. Това е било така до средата на 2000г., като от средата на 2000г. и до настоящия момент тези длъжности се заемат от различни лица - факт, изрично признат от въззивника в о.с.з. на 19.12.2018г.Въззивникът не е оспорвал и факта, че получаваните от училищното настоятелство средства въз основа на арендните договори са били използвани за нужди на училището и детската градина, очевидно със знанието на техните директори, с вземани решения според представените протоколи от провеждани събрания на Управителния съвет на УН и общи отчетни събрания на УН в годините от периода по депозирани докладни записки от директорите за отпускане на средства за ремонтни дейности, заплащане на разходи за пътуващи учители и ученици, закуски на децата, учебници и помагала, извънкласни дейности и др., всички финансирани с получаваните наеми от земеделските земи.

Предвид гореустановеното съдът приема, че в периода от 16.08.2000г. до 07.03.2018г. въззиваемото сдружение е упражнявало фактическа власт с намерение за своене върху процесните недвижими имоти спокойно/няма данни владението да е установено чрез насилие/, явно и несмущавано, вкл. със знанието на съответния представляващ училището директор.От своя страна училището е било собственик на същите имоти по силата на тяхната реституция по реда на ЗСПЗЗ през 1995г. Видно от разпоредбите на чл.10 от ЗНП/обн.1991г., отм.2016г./ и впоследствие действащия ЗПУО /в сила от 01.08.2016г./-чл.29 от същия, общинското училище е самостоятелно ЮЛ.То може да притежава като свое собствено имущество земеделски земи - арг. от чл.44, ал.2, т.3 от ЗНП /отм./ и чл.293, ал.1, т.2 от ЗПУО.Това имущество от своя страна по аргумент за противното от чл.10, ал.4 от ЗНП/отм./ и чл.302 от ЗПУО не е публична общинска собственост, защото не съставлява предоставени им за ползване и управление от общината общински недвижими имоти. Това имущество не е със статут и на частна общинска собственост, а на лична собственост на училището съгласно чл.304 от ЗПУО, т.к. е придобито чрез възстановяване на собствеността.В тази връзка и възражението на въззивника, че следва да намери приложение нормата на §1 от ЗДЗС, обн.ДВ, бр.46/06г. е неоснователно. Давност върху реституирани по реда на ЗСПЗЗ имоти с приключена реституционна процедура не тече до 21.11.1997г.-чл.5, ал.2 от ЗВСОНИ, т.е. за процесния период давност е текла, като съответно с изтичане на 10 годишния период по чл.79, ал.1 от ЗС/въззиваемата страна е недобросъвестен владелец, владеещ въз основа на нищожно придобивно основание, което е нищожно не само поради опорочаване на формата/в каквато насока са възраженията й/ недвижимите имоти са придобити по давност от Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ ”Детелина””.Предвид гореизложеното съдът приема, че предя -вените положителни установителни искове с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК са основа -телни и следва да бъдат уважени.Изложени са във въззивната жалба възражения за допуснати процесуални нарушения от първоинстанционния съд при връчване на ответника на препис от исковата молба и приложенията към нея, т.к. пликът със същите бил отворен от кмета на община Плиска, същата и председател на училищното настоятелство, като документите били селектирани и така връчени на ответника чрез служител, подчинен на настоятелството с 5 дни закъснение и при липса към тях на доклад по делото и други доказателства по делото.Въпреки изложеното въззивникът не е посочил конкретен документ, който да е приложен по делото като представен от ищеца с исковата молба, за който да твърди, че не му е бил връчен като ответник пред ШОС и по който да не е могъл да предприеме в срок съответните си оспорвания и доказателствени искания, вкл. и след обсъждане на идентичните му възражения в отговора на исковата молба от първоинстанционния съд в определението му по чл.140 от ГПК.Това определение от свое страна, съдържащо проекта за доклад на съда, не би могло да му бъде връчено с препис от исковата молба, т.к. се изготвя от съда след изтичане на срока за отговор. Въззивникът не е посочвал и пред въззивната инстанция с оглед твърденията за допуснати процесуални нарушения от ШОС нови твърдения, съответно правил нови доказателствени искания.

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено. Въззиваемата страна претендира присъждане на разноски за настоящата инстанция, представляващи адв. възнаграждение в размер на 5 400 лв., съгласно договор за правна и защита и съдействие от 09.04.2019г., заплатено по банков път на 10.04.2019г., което въззивникът следва да бъде осъден да заплати на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение №38/15.02.2019г., постановено по гр.д.№338/18г. по описа на ШОС.

ОСЪЖДА Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски”, гр.Плиска, Булстат 000922448,  да заплати на Сдружение „Училищно настоятелство в гр.Плиска при ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Детелина”, ЕИК 127522422, сумата от 5 400лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна инстанция, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: